Agelecismus

agelecismus – (z řec. agele = skupina, množství) – termín, který zavedl É. Benoit-Smullyan v r. 1948 pro skutečnost, že společnost je realitou sui generis (zvláštního druhu), odlišnou od individuí a jejich prosté sumy, specif. organismem kauzálně předcházejícím existenci jedince. A. vychází z předsvědčení, které bylo v moderní době poprvé formulováno fr. tradicionalisty L. G. A. de Bonaldem a J. M. de Maistrem, že soc. skupina determinuje a konstituuje individua, že je zdrojem kultury a všech vyšších hodnot a že stav společnosti ani její změny nejsou určovány přáními a vůlí jedinců. Podle některých autorů (např. právě Benoita-Smullyana) je a. vedle pozitivistické metodologie konstitutivní složkou sociologismu, jehož počátky jsou spojeny se jménem É. Durkheima.

agelicism agélicisme Agelizismus agelicismo

Literatura: Benoit-Smullyan, É.: The Sociologism of Émile Durkheim and His School. In: Barnes, H. E. ed.: An Introduction to the History of Sociology. Chicago 1948; Martindale, D.: The Nature and Types of Sociological Theory. Boston 1960; Szacki, J.: Historia mysli socjologicznej. Warszawa 1981.

Jan Sedláček