Analogie termodynamická

analogie termodynamická – (z řec. analogie = poměrnost; thermos = teplý; dynamis = síla) – pojem zavedený L. A. Whitem pro hyperbolickou závislost kult. rozvoje na nových zdrojích energie, nových vynálezech a aplikacích tech. objevů. V této souvislosti je kultura vymezena jako termodynamický, mechanický systém. Technologie je základem kult. evoluce, na níž závisí vývoj soc. a ideol. vrstev kultury. Jejich obsah, stejně jako jejich formy jsou podmíněny technologickými nástroji a prostředky, jimiž člověk zajišťuje svoji obživu. White rozlišuje 3 zákl. vývojové fáze: 1. období předzemědělské, kdy zdrojem využitelné energie byl především sám člověk; 2. období zemědělské, kdy jsou síly člověka rozšířeny o vyúžitelný energetický potenciál domestikovaných zvířat; 3. období průmyslové revoluce, spojené s novými formami energií. Inspirace a.t. hist. materialismem je jen zdánlivá. Jedná se o variantu technologického determinismu, která má blízko k různým teoriím stadií růstu a k původním technokratickým představám. Ve vývoji myšlení L. A. Whitea byl tento přístup posléze do značné míry překonán a nahrazen teorií kulturního fatalismu (viz též symboláty, kontext extrasomatický a vektory kulturní).

thermodynamic analogy analogie thermodynamique thermodynamische Analogie analogia termodinamica

Literatura: White, L. A.: The Science of Culture. New York 1949.

Jiří Linhart