Biedermaier

biedermaier – též bidrmajer – uměl. sloh počátku 19. st. (v malířství přesahující do jeho 2. poloviny), pokládaný za první měšťanský sloh vůbec. Jeho název je odvozen od jména smyšleného básníka Gottlieba Biedermeiera, kterého uvedli do něm. literatury A. Kussmaul a L. Eichrodt v humoristickém časopisu Fliegende Blätter. Toto jméno, evokující původně přibližně totéž co český Novák, právě tak jako texty, které mu byly připisovány (zčásti to byly autentické básně měšťanského veršotepce S. F. Sautera, myšlené zcela vážně) sloužily k parodování a zesměšňování světa něm. měšťanstva a jeho duchovní kultury. Později byl b. definován jako pozitivní naturalismus (R. Hamann), resp. jako v zásadě realistické, romantickými prvky zabarvené umění, odrážející životní styl, hodnoty a duševní obzor drobného měšťanstva. Tento styl je též charakterizován koncentrací na rodinný život, patemalismem, poslušností vůči autoritám, úctou k tradičním hodnotám, státu a představitelům pořádku, vlastenčením, zvykovostí a skromnými aspiracemi. Jeho myšlenkovým základem bylo zvulgarizované učení něm. osvíceneckého filozofa Ch. Wolffa, naplněné až nemístným životním optimismem, vůlí nazírat život a věci jen z jejich lepší stránky, citovostí a konformismem. Pro tyto vlastnosti byl b. pokládán též za synonymum „starých dobrých časů“, popř. u F. Engelse a dalších za synonymum měšťáctví a filistrovství.

B. je typickým středoevrop. fenoménem. Jeho těžiště spočívalo především v uměl. řemesle, v malířství a z části v literatuře. Byl antitezí klasicismu a romantismu, a to nejen myšlenkově, ale i svým regionalismem, zvýrazňujícím vůči internacionálním stylovým hodnotám místní kolorit. Hlavními středisky b. byla Vídeň, Praha, Berlín, Mnichov a Düsseldorf. K renesanci zájmu o b. došlo již na přelomu 20. st., kdy jeho prvky pronikly i do masové kultury, zvl. do filmu a populární hudby (K. Hašler). Klíčové hodnoty b. byly akcentovány i něm. fašismem, který na něm demonstroval něm. citovost a vroucnost. K nové vlně zájmu o b. došlo v 50. l. a tento zájem v podstatě trvá dodnes. B. je vykládán pomocí teorie renesance životního hédonismu, jeho soc. základem však zřejmě i nyní zůstává maloměšťáctví, privatizace a odklon od řešení hlubších soc. problémů.

Biedermaier biedermaier Biedermaier biedermeier

Literatura: Město v české kultuře 19. století. Studie a materiály I. Praha 1983.

Jiří Linhart