Chalupník

chalupník – dříve běžně používaný název pro drobného zemědělce vlastnícího usedlost s menší výměrou polí (méně používaným termínem byl podsedník či podsedek, ve starších pramenech, zvl. ve Slezsku, též zahradník). Ch. tvořili početnou vrstvu venkovského obyv., část rolnictva. Z hlediska majetkové i soc. pozice stáli ch. mezi domkáři a sedláky, ale s kategorií domkářů často splývali. Výměra jejich usedlostí nebyla nijak přesně vymezena a význam pojmu se lišil i krajově. Za feudalismu byla za chalupnickou usedlost zpravidla považována zemědělská poddanská jednotka bez koňského potahu. Ch. spolu s domkáři byli nejchudší skupinou venkovského obyv. vázanou na půdu. Stejně jako domkáři těžili z pozemkových reforem a většinou také akceptovali ideu družstevnictví. V polit. terminologii používané zejm. před 2. svět. válkou a po ní je ch. nazýván drobným rolníkem, ale pojmy se zcela nekryjí. Životní styl ch., jejich postavení ve struktuře vesnické komunity a vývojové proměny jsou předmětem studia sociologie venkova.

peasant cottager, small farmer petit paysan, propriétaire d'une fermette „Kleinbauer“ piccolo contadimo, proprietario di una piccola fattoria

Literatura: viz domkář, sociologie venkova.

Jan Maňas