Diferenciace sociální

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo diferenciace a integrace v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

diferenciace sociální – pojem chápaný ve dvou významech: 1. Je to proces, v jehož rámci některé aktivity doposud spojené s jednou soc. institucí jsou v důsledku specializace postupně vykonávány několika institucemi, čímž se zvyšuje složitost a heterogenita společnosti. D.s. je někdy zaměňována s dělbou práce obecně. Nicméně, pojem d.s. se užívá zejm. v souvislosti se sociální změnou. Neobejdou se bez něj teorie a úvahy srovnávající industriální společnosti se společnostmi předindustriálními. V klasické s-gii 19. st. se v této souvislosti vývoj společnosti často přirovnával k evoluci živých organizmů, v níž důležitou roli sehrála specializace orgánů. Typickým představitelem této koncepce je H. Spencer, který soc. evoluci chápal jako proces, v němž se soc. systémy, podobně jako organizmy v procesu postupné vnitřní diferenciace a integrace adaptují na své prostředí. Diferenciace struktur je v tomto pojetí nezbytnou podmínkou přežití celku, přičemž důsledkem zvyšující se míry specializace je větší vzájemná závislost a integrace částí. Typickým příkladem procesu d.s. je přesun některých výchovných funkcí, které původně plnila rodina, na specializované výchovné a vzdělávací instituce. Evoluce společností v tomto pojetí probíhá od jednoduché homogenity ke složité heterogenitě. D.s. je rovněž důležitým pojmem strukturního funkcionalismu, zejména v díle T. Parsonse. 2. Druhý význam pojmu d.s. se váže na výsledek uvedeného procesu, fixující po určité období společenskou dělbu práce a vydělující jednotlivé segmenty sociální stratifikace. V tomto smyslu je pojem d.s. vlastně synonymem pojmu sociální stratifikace v jeho širším významu.

social differentiation différenciation sociale soziale Differnzierung differenziazione sociale

Literatura: Collins, F. H.: Herberta Spencera filosofie souborná. Praha 1901; Parsons, T.: Společnosti. Vývojové a srovnávací hodnocení. Praha. 1971; Smelser, N. J.: Social Change in the Industrial revolution. London 1959.

Jadwiga Šanderová


Viz též heslo diferenciace a integrace v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)