Efekt tazatele

efekt tazatele – účinek vlivu tazatele na výsledky interview, resp. vychýlení výpovědí dotazovaných v důsledku chování tazatele. Prvé metodol. studie na toto téma jsou uváděny u H. H. Hymana a J. Feldmana. Mezi charakteristiky tazatele vykonávající vliv na odpovědi respondenta patří např. pohlaví, rasa a soc. postavení, dále způsob chování, používaný jazyk a osobní vlastnosti. Tyto charakteristiky buď neúměrně zmenšují, nebo zvětšují sociální distanci mezi tazatelem a respondentem. Vzhledem k tomu, že jde o specif. typ sociální interakce, závisí e.t. i na obdobných charakteristikách respondenta. Tazatel může ovlivnit nejen vlastní dotazování, ale i výběr respondentů, jestliže do něj promítne určité soc. preference v rámci stanovení výběrových kvót nebo nedodrží pokyny pro výběr osob. V průběhu vlastního dotazování bylo zjištěno např. selektivní slyšení tazatele, které ovlivňuje zvl. záznam odpovědí na otevřené otázky. Sledování e.t. je obtížné, ale jsou mu věnovány specif. výzkumy (viz též validizace).

influence of interviewer effet de questionneur Interviewereffekt influenza delî intervistatore

Literatura: Hyman, H. H.: Interviewing in Social Research. Chicago 1954; viz též dotazování, interview.

Pavel Dvořák