Emergence

emergence – (z angl. emerge = náhle se objevit, vynořit) – proces vzniku kval. nové vlastnosti, druhu, jevu, procesu nebo obecněji vývojové úrovně či stupně bytí v evoluci, jež nelze redukovat na jinou, nižší úroveň. Pojem e. se stal běžnou součástí fil. terminologie zejm. v souvislosti se vznikem teorie emergentní evoluce, kterou vytvořili a reprezentují Samuel Alexander, Alfred North Whitehead a do jisté míry i Nicolai Hartmann. Koncepce e. je jistou polemikou s darwinovským předpokladem, že příroda nedělá skoky (natura not facit saltum), důrazem na vznik nových kvalit, které jsou nevysvětlitelné z elementů, jež jim daly základ. Důraz je položen na význam diskontinutity ve vývoji a zejm. na nepřevoditelnost vyšších vývojových úrovní na nižší. Podle N. Hartmanna ve vyšších vrstvách bytí sice existují elementy nižších vrstev, zásadně však nikoliv naopak. Podle Alexandera vyšší stupně bytí vykazují kvality, které jsou vzhledem k předchozímu stupni nepředvídatelné a nové. Způsob jejich objevení, to, jak dochází k jejich vynoření, tedy k e., nedokážeme vysvětlit. Koncepce e. je jednou ze tří význ. evolučních teorií (viz evolucionismus) – vedle mechanické (E. H. Haeckel, H. Spencer) a vitalistické (A. Schopenhauer, H. Bergson). K teorii emergentní evoluce, která vysvětluje vývoj vesmíru na základě teleologického principu, bývá řazen i P. Teilhard de Chardin. Význ. s-gický pokus uvést koncept e. do výstavby s-gické teorie zejm. v souvislosti se snahou překonat schizma mezi mikrosociologií a makrosociologií a s klasickým s-gickým tématem vztahu jedince a společnosti učinil J. Szmatka v práci Jednostka i spoleczenstwo (1980). Koncept e. je důležitý v diskusích o redukcionismu, které provázejí celé dějiny s-gie.

emergence émergence Emergenz emergenza

Literatura: Alexander, S.: Space, Time, Deity. London 1920; Teilhard de Chardin, P.: (1938–1940) Vesmír a lidstvo. Praha 1990; Teilhard de Chardin, P.: Místo člověka v přírodě. Praha 1993; Whitehead, A. N.: Process and Reality. Cambridge 1929; Whitehead, A. N.: Matematika a dobro a jiné eseje. Praha 1970; Whitehead, A. N.: (1932) Veda a moderný svet. Bratislava 1989.

Miloslav Petrusek