Etnověda

Verze z 21. 12. 2017, 15:19, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

etnověda – subdisciplína am. kognitivní antropologie rozvíjená v rámci nové etnografie. Jejím předmětem je studium nativních principů klasifikace a konceptualizace, jejichž prostřednictvím členové určité společnosti popisují a interpretují svět, který je obklopuje. Pozornost je věnována systémům vědění a poznávání typickým pro různé kultury, především nativní taxonomii (folk taxonomie), užívané při klasifikaci rostlin (etnobotanika), zvířat (etnozoologie), léčení nemocí (etnomedicína), barev, příbuzenských vztahů atd. Při výzkumech klasifikačních principů, pravidel a operací, jež členové dané kultury užívají při zařazování věcí a jevů do určité systémově organizované soustavy, se e. opírá o obecnou taxonomii, etnosémantiku a komponentní analýzu. K rozvoji e. přispěli svými výzkumy (folk taxonomií) zejm. W. C. Sturtevant, B. Berlin, H. C. Conklin, P. de Young Kay, O. Werner.

ethnoscience ethnoscience Ethnowissenschaft etnoscienza

Literatura: Dubrin, M.: The Goals of Ethnoscience. Anthropological Linguistic, 1966, č. 8; Sturtevant, W. C.: Studies in Ethnoscience. American Anthropologist, 66, 1964, č. 3; Vrhel, F.: Základy etnolingvistiky. Praha 1980.

Václav Soukup