Gerontosociologie

gerontosociologie – též sociologie stáří nebo sociální gerontologie – jedna z aplikovaných s-gických disciplín, zabývající se stářím a stárnutím jako soc. kategoriemi, které modifikují svůj obsah podle spol. a kult. kontextu, a spec. pak skupinami tzv. starých lidí, jejich vnitřními problémy i jejich vztahem k jiným skupinám a pozicí ve společnosti. Celosvětově se g. věnuje zvl. sekce Mezinárodní gerontologické společnosti European Behavioural and Social Science Research Section of the IAG; sekce behaviorální gerontologie při Geriatrické společnosti České republiky je jejím členem. Problémy tzv. třetího věku zkoumá g. v kontextu celého životního cyklu. Mezi specif. problémy g. patří rodinné soužití starých lidí, problémy jejich seberealizace, ztráty spol. integrace, samoty, pozice fyzicky a soc. handicapovaných osob, otázky soc. péče a zdravotnické péče apod. Cílem g. je poskytovat podklady pro kvalifikovaná rozhodování vládních i jiných institucí, která ovlivňují život člověka v jeho závěrečné etapě. Za klasika g. je považován angl. sociolog P. B. Townsend. V Československu se gerontosociologické výzkumy v 70. a 80. l. prováděly ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, zejm. hloubkové sondy do životní situace vybraných skupin starých občanů a reprezentativní, po 10 letech se opakující výzkumy života a potřeb starých občanů (B. Kaufman, V. Schimmerlingová, H. Kasalová). S-gické rysy mají i některé výzkumy z oblasti gerontologie, prováděné na různých zdravotnických pracovištích.

gerontosociology gérontosociologie Alterssoziologie, soziale Gerontologie sociologia degli anziani

Literatura: Handbook of Social Gerontology". Chicago, London 1960; Kasalová, H. a kol.: Výzkum života a potřeb starých lidí. Praha 1989; Paillat, P.: Conditions de vie et besoins des personnes agées en France I.–III. Paris 1969–1973; Schimmerlingová, V. a kol.: Výzkum života a potřeb starých lidí. Praha 1983; Townsend, P.: The Family Life of Old People. London 1963; Townsend, P.: The Last Refuge. Londýn 1962; Wolf, J. a kol.: Umění žít a stárnout. Praha 1982.

Časopisy: European Journal of Gerontology, 1992; Gérontologie et société, 1972.

Hana Kasalová