Index statistický

index statistický – poměrné číslo sloužící ke srovnávání shodně vymezených statist. ukazatelů, resp. údajů z hledisek věcného, časového nebo prostorového. Je tvořen podílem dvou nebo více údajů, které mohou být ve tvaru absolutního či poměrného čísla nebo průměru. Údaj ve jmenovateli i.s. se označuje jako základ indexu. Při časovém srovnání se jako základ zpravidla volí období dřívější. I.s. srovnávající jednu konkrétní veličinu se obvykle nazývá individuální index, pokud srovnává soubory různorodých veličin, označuje se jako index souhrnný. K srovnávání souborů různorodých extenzitních veličin slouží souhrnné indexy objemové, k srovnávání souborů různorodých veličin intenzitních slouží souhrnné indexy úrovně. Formou souhrnného indexu je agregátní index, který vzniká sloučením (agregací) různorodých členů souboru v jeden celek (agregát). Při měření soc. jevů bývá někdy termín index užíván v odlišném významu jako synonymum syntetického ukazatele.

statistical index indice statistique statistischer Index indice statistico

Literatura: viz ukazatel syntetický.

Michal Illner