Institut sociologie venkova a historie zemědělství VÚZEI

Institut sociologie venkova a historie zemědělství VÚZEI (1965–1970)

Institut sociologie venkova a historie zemědělství vznikl v roce 1965 převedením dosavadního Kabinetu pro sociální a kulturní otázky zemědělství Československé akademie zemědělských věd (existoval od roku 1955) do Výzkumného ústavu ekonomiky zemědělství (VÚZE), který v různých organizačních podobách fungoval již od roku 1919 a věnoval se především technologickým a organizačním záležitostem. Ředitelem institutu se stal Jan Tauber, který se sociologickým výzkumům venkova věnoval již od konce padesátých let. Po jeho odchodu na Vysokou školu zemědělskou (1967) byl ředitelem jmenován Hanuš Schimmerling, který činnost zaměřil více na oblast podnikové ekonomiky. Její součástí byly však i sociologické otázky, v podstatě sociologie (družstevního zemědělského) podniku. Institut sociologie venkova a historie zemědělství byl v roce 1970 zrušen, splynul se svou mateřskou organizací, jež v té době nesla název Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy (VÚZEV; později Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky a informací – VÚZEI, od roku 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací). Ústav sídlil v Praze v Dlážděné ulici a měl kolem dvaceti zaměstnanců. Nejvýznamnější oblastí resortního výzkumu, který reprezentovali Jaroslava Honcová, Miroslav Jiřička, Josef Kolařík, Eva Němcová, Alena Přikrylová, Hanuš Schimmerling a další, se na konci šedesátých let stala problematika řízení zemědělských podniků a výzkum pracovních motivací jejich zaměstnanců, institut/ústav vydával rovněž časopis Sociologie a historie zemědělství (1965–92). V průběhu tzv. normalizace sociologická orientace výzkumů, publikovaných většinou prostřednictvím interních výzkumných zpráv, ustupovala do pozadí, v oblasti sociologie zemědělství a venkova se výrazněji (dodnes) angažuje Vysoká škola zemědělská (dnes Česká zemědělská univerzita v Praze).

Literatura:

Jaroslava Honcová – Eva Němcová: „Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky (1965–1970).“ Zemědělská ekonomika 45, 1999: 523–526.

Josef Kraus: 100 let Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha 2012.

Eva Němcová: „První sociologický výzkum managementu v zemědělských podnicích u nás.“ Sociologie venkova a zemědělství 28, 1992: 81–92.

Zdeněk Pátek: „Rurální sociologie v období totality. Příspěvek do diskuse.“ Sociologický časopis 40, 2004: 665–672.

Hanuš Schimmerling: „20 let sborníku ÚVTIZ – Sociologie zemědělství.“ Sociologie zemědělství 21, 1985: 53–62.

Jan Tauber – Josef Kolařík (eds.): Historie české a slovenské sociologie venkova. Československá akademie zemědělská, Praha 1969.

Zdeněk R. Nešpor