Interview skupinové

interview skupinové – jeden z typů interview, pro něž je charakteristické, že se jej účastní skupina respondentů, buď skupina uměle vytvořená nebo přirozená (příp. její část), a že mívá formu diskuse. I.s. může sloužit různým účelům jako každé interview: k předvýzkumu, hlavnímu výzkumu s-gickému, antropol., psychol., k výzkumům diagnostickým i k terapeutickým účelům, pro účely žurnalistické apod. I.s. může být napojeno na tzv. participativní strategii, kdy lze s laiky, příp. se skupinou expertů diskutovat třeba již zpracované výsledky výzkumu. Ve specif. podobách se i.s. používá v oblasti managementu a prognostiky. Obecným problémem je vyvážené zapojení všech členů skupiny a eliminace vlivu autoritativnějších jedinců, i když studium těchto přirozených okolností je s-gicky relevantní a může se naopak stát ústředním výzk. tématem. Někdy je technika i.s. aranžována tak, že skup. diskusi předcházejí individ. rozhovory, anebo naopak po i.s. následují rozhovory s jednotlivými členy dané skupiny. Jiným pokusem o zvýšení efektivity této techniky je rozdělení skupiny respondentů na menší diskutující kroužky, které pak sdělují výsledky své diskuse a činnosti (tento způsob bývá přínosný z hlediska didaktického). Rozhovor se skupinou (ve skupině) je základem techniky focus-groups, při níž ale většinou spolupůsobí i prvky pozorování nebo experimentu (např. při výzkumu trhu se sledují nejen vyslovené názory na určitý výrobek, ale i reakce účastníků na předkládané vzorky, použitá slovní spojení, způsoby argumentace v diskusi apod.). Zákl., resp. tradiční formou i.s. je beseda, což je více nebo méně usměrňovaná diskuse na dané téma se skupinou lidí, jejichž angažovanost v diskutovaném problému je většinou předem alespoň částečně známa. Každé i.s. je náročné na přípravu, a to zejm. v rovině soc. dovedností, zkušeností a imaginace vedoucího diskuse. Přináší také obtíže se záznamem obsahu rozhovoru. Původně šlo o dilema rušících písemných záznamů či záznamů ex post, v současné době jde o problém selekce a utřídění informací z úplných magnetofonových záznamů rozhovorů.

group interview interview de groupe Gruppeninterview intervista di gruppo

Jiří Buriánek