Mítink

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

mítink – (z angl. meeting) – setkání, schůze, shromáždění, veř. jednání. Specif. smyslu nabývá m. jako jedna z forem polit. komunikace, společného řešení otázek polit. a soc. povahy. V tomto kontextu bývá úkolem m.: 1. pomocí bezprostředního dialogu vůdců, vedení, členů skupiny nebo sympatizujících osvětlit, vyjasnit určitý spol. nebo skup. důležitý problém; 2. vyvolat prostřednictvím přímého kontaktu emocionální vazby mezi představiteli dané skupiny (polit. strany, hnutí apod.) a její členskou základnou či sympatizujícími; 3. vytvořit a prohloubit na základě kolekt. emocionálního prožívání problému a jeho řešení vazby mezi členy hnutí nebo sympatizujícími. Ve sportu se termínem m. rozumí utkání, zápas, řada dostihových dnů.

meeting réunion, meeting, manifestation Arbeitsplatz meeting, manifestazione

Vladimír Prorok