Narcismus

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

narcismus – (odvozeno od jména Narkissos, řec. mytologické bytosti, zamilované do sebe samé) – v širším smyslu nadměrný obdiv pro vlastní osobu a výstřelky pudu zdobivosti, které mohou nabýt soc.-patologického charakteru, resp. být zařazeny mezi sociální deviace. V. Vondráček(1960) řadí n. mezi úchylky pohlavního pudu. Podle S. Freuda jde o zaměření libida na vlastní osobu, takže n. je funkcí ega a vyvíjí se z „primárně narcistického vztahu“ plného vnitřní harmonie, který se objevuje u kojence, ale je postupně odbouráván osobními zkušenostmi ze zklamání, selhání atd. Vyjadřuje vlastně snahu jedince po návratu k prastavu blaženosti. A. Broadhurst (1987) zdůrazňuje, že n. není sexuální perverzí, protože není spojen se sexuálním uspokojováním, a liší se tak od různých forem autoerotiky. T. Bilikiewicz a K. Imielinski (1974) n. vymezují jako lásku zaměřenou na vlastní tělo a zároveň jako sklon být uchvácen vlastním tělem, který je spojen se sexuálním vzrušením. Doporučují proto odlišovat n. psych. (ve Freudově pojetí) od širšího pojetí n. jako lásky k vlastnímu tělu a od n. sexuálně patologického, který je synonymem autoerotismu.

narcissism, narcism narcissisme Narzissmus narcisismo

Literatura: viz psychoanalýza.

Milan Nakonečný