Organizace práce

Verze z 21. 9. 2020, 07:16, kterou vytvořil imported>Admin (Přidána poslední věta Viz též heslo společnost postfordistickáPetruskových Společnostech (2006))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

organizace práce – systematické a účelné časové a prostorové rozvržení pracovní činnosti, resp. její koordinace podle souboru tech., ekon., soc., hygienických a jiných směrnic, instrukcí, opatření upravujících fungování a racionální využití všech složek pracovního procesu s cílem optimalizovat jeho výkon. O.p. je typem organizace (v jejím pojetí jako činnosti), který byl nejvíce zkoumán, a to v USA již od konce 19. st., především v rámci klasické školy managementu F. W. Taylora, jejíž poznatky byly aplikovány v prům. praxi zejm. ke zvýšení produktivity práce. V tomto úsilí pokračovali H. Ford, H. Fayol a další, v Čechách T. Baťa (viz management vědecký, batismus). Zásadní změnu v přístupu k o.p. přinesl E. Mayův Hawthornský experiment (viz Hawthornský efekt). Do o.p. člověk vstupuje nejen jako výkonný pracovník, ale také jako psych. a soc. bytost. Ve vývoji o.p. se na jedné straně prosazuje důraz na funkční org. formy s přísnou diferenciací pravomocí, ve které výkonný pracovník nemá možnost kontroly, na druhé straně preference participace, definované jako možnost pracovníků vyjádřit své názory a podněty, dřív než je přijato rozhodnutí. S tím souvisí zavádění tzv. nových forem o.p. (viz human management, intelektualizace práce, spolurozhodování pracujících). Obecně je dnes o.p. přijímána jako účinný prostředek nejen ke zvýšení produktivity práce, ale i k zlepšení pracovních podmínek a satisfakce pracovníků.

organization of work organisation du travail Arbeitsorganisierung organizzazione del lavoro

Jitka Havlová


Viz též heslo společnost postfordistickáPetruskových Společnostech (2006)