Platnost (MSgS)

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo validita ve Velkém sociologickém slovníku (1996))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

platnost (MSgS) (validita) je základní gnoseologická vazba mezi skutečným jevem (procesem, situací) a informací o něm. Označuje stupeň, v jakém informace vyjadřuje skutečný jev, proces nebo situaci. Úzce souvisí, není však docela totožná s pojmem pravdivosti.

Platnost se týká informací vyjádřených slovně i informací vyjádřených čísly, které vyšly z nějakého způsobu měření (stupnice).

S platností se setkáváme u informací z dokumentů i u informací, které získáváme sami. V prvním případě bývá zjišťování platnosti obtížnější, zvláště jde-li o dokumenty poměrně staré. V druhém případě jde zejména o informace z dotazníků a interview, které musí být kontrolovány z hlediska formálního a věcného. Věcnou kontrolou se zkoumá platnost.

Při organizaci výzkumu je třeba počítat s kontrolou platnosti informací. Mluví se také o validizaci nebo o validizačním postupu.

Kontrola platnosti (validizace) se provádí několika způsoby, které lze rozdělit zásadně na individuální a statistické. K prvním patří kontrolní otázky v dotazníku nebo v interview (např. obecná otázka o poslechu rozhlasového pořadu, později konkrétní otázka o poslechu pořadu včera nebo v posledních dnech). Při validizaci statistické se provádí kontrola na základě většího počtu případů pomocí statistických veličin, např. aritmetického průměru, rozdělení četností apod. Například údaje o postojích ke mzdě v jednom závodě (180 odpovědí) mohou být kontrolovány údaji z jiného obdobného závodu (240 odpovědí). V tomto případě by se použilo rozdělení četností na pětimístné stupnici.

Miroslav Disman (?)


Viz též heslo validita ve Velkém sociologickém slovníku (1996)