Politika školská

politika školská – někdy též politika vzdělávací – cílevědomé ovlivňování procesu vzdělávání, především jeho institucionální základny, tj. škol, resp. působení na náplň, organizační systém a personální zajištění školní výuky. P.š. zahrnuje složitý komplex vztahů mezi skupinami lidí angažovanými v oblasti výchovy a vzdělávání. Objektem p.š. jsou žáci, studenti, učitelé apod., ale i rodiče, zaměstnavatelé a ostatní odborná i širší veřejnost a decizní orgány. P.š. koncipuje a realizuje především stát a jeho výkonné instituce, dotváří ji ale samotné školní instituce. V demokr. společnostech vytváří relativně samostatnou p.š. soukromé školství a církevní školství. Nástroji p.š. jsou především legislativní opatření, způsob financování školství, systém školních osnov a učebnic. P.š. je integrální součástí celkové vnitřní politiky státu a je propojena i s jeho zahraniční politikou. Ze s-gického hlediska bývá p.š. studována zpravidla v souvislosti se soc. efekty školských reforem, s procesy demokratizace vzdělávání, s polit. programy jednotlivých stran, se soc. aspekty modernizace obsahu a forem vzdělávacího procesu, s otázkami školní docházky, odstraňování analfabetismu, zvyšování gramotnosti apod. S-gický pohled se týká i dosažených, příp. předpokládaných efektů působení p.š. na úroveň kvalifikace, rozvoj a uspokojování vzdělávacích potřeb jednotlivých skupin obyv. a na profesní a soc. strukturu společnosti. V jistém smyslu je p.š. součástí komunální politiky, v jistém smyslu kulturní politiky. Ovlivňování kapacity vzdělávacích zařízení má přímou vazbu na populační politiku, na sociální politiku a sociální práci (zejm. vzdělávání fyzicky nebo soc. handicapovaných osob).

educational policy politique scolaire Schulpolitik politica scolastica

Vladimír Čermák