Práce domácí

Verze z 10. 12. 2017, 18:55, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

práce domácí – obvykle označení pro široký okruh tradičních ženských pracovních aktivit v domácnosti, někdy pro veškeré práce vykonávané v domácnosti (čes. termín p.d. tyto dva typy prací nerozlišuje). K charakteristickým rysům p.d. patří nízký statut, monotónnost, časová neomezenost, fragmentace, izolace, absence finančního ocenění. P.d. je předmětem zájmu s-gie, ale i ekonomie, statistiky, etnografie, historie apod. Pro sociologii rodiny je téma spojeno se zkoumáním dělby rolí, rozhodování, moci, kariérových konfliktů mezi členy rodiny, resp. domácnosti. Do diskusí o přehodnocení p.d. význ. zasáhlo feministické hnutí (viz feminismus), které bojovalo i za uznání produktivního charakteru p.d. jako tradiční ženské práce (a tím za zhodnocení postavení ženy v domácnosti). Dnes se již statistika zabývá metodami odhadu hodnoty p.d. Převažující industriální pohled na práci vyčlenil na dlouhou dobu téma p.d. ze sféry zájmu ekonomie. Výjimkou je G. S. Beckera ekonomika rodiny. Pojetí p.d. v rámci nové konceptualizace práce rozvíjí ekonomická sociologie. Rozlišuje vedle práce formální a neformální práci domácí a s tím související domácí ekonomiku (viz ekonomika neformální). P.d. rozumí veškerou práci vykonávanou členy domácnosti, jejíž výsledky (produkty či služby) jsou určeny výhradně pro potřeby domácnosti. Podle odhadů má rozsah p.d. ve vyspělých průmyslových zemích po 2. svět. válce stabilní, někde dokonce mírně rostoucí trend. Představuje 40–50 % veškerého času práce a podílí se zhruba jednou čtvrtinou až třetinou na vytvořeném hrubém produktu. Termín p.d. lze také chápat jako práci vykonávanou doma za mzdu, která může být součástí nebo typem zaměstnání, může představovat specif. pracovní režim. V minulosti fungoval např. tzv. faktorský režim (dodávka materiálu do domu a odběr výrobků z domácnosti). Dnes vznikají nové formy p.d., např. tzv. telework, tj. práce (zejm. žen) s domácím počítačem. O tomto způsobu se uvažuje jako o perspektivním, protože umožňuje spojení pracovního místa s bydlištěm a individ. volbu pracovního režimu, snižuje zatížení dopravních a jiných služeb apod. V jistém smyslu jde o revitalizaci některých rysů řemeslné práce (viz řemeslo).

housework travail domestique Hausarbeit lavoro domestico

Literatura: Chadeau, A.Fouquet, A.: Le travail domestique. Essai de quantification. Paris 1981; Oakley, A.: The Sociology of Housework. London 1974.

-- Zuzana Miková