Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (1993–)

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI, dříve pod názvy Rada vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoj technologií, Rada pro výzkum a vývoj) je poradním orgánem české vlády. Koordinuje státní podporu veřejným i soukromým výzkumným organizacím v České republice, předkládá vládě návrhy financování jednotlivých pracovišť a kontroluje účelnost vynaložených prostředků. V praxi to znamená, že Rada prostřednictvím svých expertních poradních orgánů nebo jimi zřízených komisí hodnotí vědecké výsledky a podle tohoto, případně dalších kritérií navrhuje institucionální část financování vědeckých pracovišť (projektovou část financování rozděluje Grantová agentura ČR). Teoreticky platí, že Rada v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví rovněž priority základního a aplikovaného výzkumu v ČR, jejich reálné dopady na provoz české vědy však nejsou velké. Členy Rady jmenuje vláda na čtyřleté funkční období, ze sociologů byli členy pouze Martin Potůček (1999-2004, 1. místopředseda) a Petr Matějů (2007–2010). Zastoupení sociologů v poradních orgánech Rady je dlouhodobě rovněž spíše výjimečné.

Zdeněk R. Nešpor