Reprezentativita

Verze z 10. 12. 2017, 18:55, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

reprezentativita – (z lat. repraesentare = postavit před oči, zpřítomnit někoho tím, že ho zastupujeme) – pojem používaný ve statistice a s-gii zejm. v souvislosti s výběrovým šetřením, který znamená přenositelnost a zobecnitelnost informace obsažené ve výběrovém souboru na cílový výzk. soubor nebo jeho zvolenou část. Je zprostředkována statist. modelem výběrového uspořádání a znalostí odchylky jejího modelu od realizace. Zahrnuje stupeň obsahového pokrytí úlohy (počet a role těch znaků, jejichž informace je zobecnitelná), stupeň pokrytí statist. vlastností dat (vlastnosti statist. měr, distribucí a celkové struktury dat) a rozsah pokrytí základního souboru (zahrnutí všech typů jednotek populace do výběru). Je to stupeň zachycení populační variability rozložení všech proměnných výzk. instrumentu pomocí daného realizovaného výběrového souboru a daného modelu výběrového uspořádání. Pojem r. operacionalizujeme pomocí dvou zákl. ukazatelů výběrové chyby: neurčitosti odhadu (náhodná chyba) a vychýlení odhadu, jež v praxi umožňují měřit stupeň r. pro konkrétní dané soubory dat. R. závisí na všech stupních realizace výběrového šetření, jehož složkami jsou výběrový plán, praktické postupy sběru a přípravy informace, odhadové postupy a jejich adekvátnost pro daný výběrový plán. V praxi je r. chybně zužována na shodu předem vybraných proporcí výběrového a zákl. souboru (např. u kvótního výběru).

representativity représentativité Repräsentativität rappresentatività

Literatura: Řehák, J.: K pojmu „reprezentativita“ v sociologických výzkumech. Sociologický časopis XIV, 1978; viz též šetření výběrová.

-- Jan Řehák