Rovnováha ekologická

Verze z 10. 12. 2017, 18:55, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

rovnováha ekologická – dynamický stav ekosystému, který je dlouhodobě charakterizován přibližnou stálostí. Vlastnosti ekosystému se ve stavu r.e. mění buď jen v relativně malém rozsahu (konstantnost), nebo v přibližně pravidelných cyklech (cykličnost). Dojde-li v ekosystému ke změně způsobené zvenčí, jeví tento tendenci vracet se spontánně zpět do rovnovážného stavu, což je projevem ekologické stability ekosystému. Nejrozsáhlejší ekosystém na Zemi, biosféra, která zahrnuje i lidstvo, je dnes ve stavu ekologické nerovnováhy, resp. k tomuto stavu rychle směřuje (viz populační exploze, skleníkový efekt, ozonová díra, ekologická krize). Lidstvo nemůže trvale žít v prostředí, které je v ekologické nerovnováze, proto pro další vývoj lidské společnosti je důležité ekologickou rovnováhu v biosféře obnovit. Nutnou podmínkou pro to je dosažení harmonického rovnovážného vztahu mezi lidskou společností a prostředím, ve kterém žije, což je hlavním atributem koncepce trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti.

ecological balance équilibre écologique ökoligisches Gleichgewicht equilibrio ecologico

-- Jiří Plamínek