Teorie vědy (časopis)

Teorie vědy (časopis) (1990–)

Teorie vědy 01.jpg

Tato encyklopedie obsahuje rovněž obecné heslo teorie vědy.

Časopis Teorie vědy navazuje na bulletin Teorie a metoda, který v roce 1969 začal vydávat Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV (1977–89 pod titulem Teorie rozvoje vědy v koedici Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV a Výzkumného ústavu vědeckotechnického). Přestože Kabinet byl v rámci tzv. normalizace zrušen, nepravidelné vydávání bulletinu pokračovalo, bylo nicméně výrazně postiženo dobovou ideologií. Koncem osmdesátých let se periodikum autorsky i myšlenkově více otevřelo, byť s malým čtenářským dosahem. Ke vzniku časopisu došlo v gesci obnoveného Ústavu teorie a historie vědy ČSAV v roce 1990 (zpočátku za spoluvydavatelství Vysoké školy ekonomické v Praze), prvním šéfredaktorem se stal Ladislav Tondl (1990–2002). Časopis byl založen jako čtvrtletník a jeho hlavní náplní se staly filosofické otázky ukotvení vědy, zejména společenských věd, a teoretické diskuse o transformaci vědní politiky. Některá čísla přitom měla charakter monografických publikací, vycházela také monotematická čísla, nezřídka ve světových jazycích (angličtině a němčině). V této podobě časopis vycházel i po zrušení Ústavu teorie a historie vědy v souvislosti s reorganizací Akademie věd, kdy byl převeden do Filosofického ústavu AV ČR (od 1994). V roce 1997 časopis dostal podtitul „Věda – technika – společnost“, nahrazený roku 2002 podtitulem „Časopis pro teorii vědy, techniky a komunikace“ a v roce 2010 podtitulem „Časopis pro mezioborová zkoumání vědy“. Vedoucím redaktorem se po L. Tondlovi stal Jiří Loudín (2003–2009) a následně Tomáš Dvořák (od 2010). Po přelomu tisíciletí se časopis výrazněji otevřel také sociologii.

Zdeněk R. Nešpor