Výročí

Verze z 10. 12. 2017, 18:57, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

výročí – kult. ritualizovaný průsečík nevratného spol. dění a periodického času přírody. Instituce v. umožňuje cyklicky zpřítomňovat ty okamžiky uplynulého dění, které jsou vnímány jako signifikantní. V názorech na spol. funkci této instituce se však stanoviska sociologů výrazně liší. Stanovisko konsensuální chápe v. jako příležitost k institucionalizovanému posilování skupinové koheze a skup. identity. Instituce v. umožňuje periodicky vyzvedávat zákl. hodnoty dané společnosti, slouží tedy jako zvláště účinný mechanismus záměrné socializace, který na rozdíl od jiných socializačních mechanismů působí zároveň na různé věkové skupiny a tím posiluje integritu společnosti v horizontální rovině. Ve vertikální rovině působí instituce v. integrativně např. tím, že zdůrazňuje obecnou normativní závaznost kult. obsahu událostí, které jsou předmětem oslav. V. jsou příležitostí ke zvýraznění prvků posilujících vnitřní solidaritu skupiny a k redukci napětí, jež skupinu vnitřně rozdělují. Proto se velká část slavených v. vztahuje na události, které kult. či polit. odlišují danou společnost od druhých společností. V tomto směru působí jak v. tragická, tak v. oslavná, tedy rituály obětí i rituály hrdinů. Kritická s-gie naproti tomu vyzvedává úlohu v. v procesu generování moci a jejich význam pro legitimizaci existujících poměrů. Skutečnou funkcí v. není zpřítomňování minulých událostí, nýbrž oslava existujících autorit, které mají dramaturgii v. pod svou kontrolou. Ten, kdo kontroluje materiální zdroje moci, snaží se posílit svoji pozici také kontrolou zdrojů symbolických. Aranžování ceremoniálů v. patří právě do této kategorie. Při příležitosti v. jsou dramaticky předváděny ustavené vztahy moci a poslušnosti. Navíc je ostentativní úcta mocenské elity vůči připomínaným v. ideálním předobrazem vzoru úcty obecně, tedy modelem, podle něhož má být utvářena úcta ovládaných a řízených vůči vládnoucím. V tomto procesu slouží zvýrazňování jedněch a potlačování významu jiných v. k manipulaci s hist. vědomím populace. Také zde platí, že ten, kdo kontroluje režii veř. rituálů, kontroluje společnost, která tyto rituály praktikuje.

anniversary anniversaire Jubiläum, Jahrestag anniversario

Literatura: Collins, R.: Conflict Sociology. New York 1975; Duncan, H. D.: Symbols in Society. New York 1968.

-- Jan Keller