Výzkum retrospektivní

Verze z 10. 12. 2017, 18:57, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

výzkum retrospektivní – (z lat. retro = zpět, dozadu; spectare = pohlížet) – směřuje k rekonstrukci nějakého minulého stavu, události, situace, proběhnuvšího procesu. Většinou jde o jednorázové šetření, které má buď podobu běžného empirického výzkumu, kde dotazovací techniky (interview, dotazník) jsou zaměřeny na vzpomínky zúčastněných osob, nebo jde o analýzu údajů již existujících, např. z úředních statistik, životopisů, kronik, deníků, dopisů apod. (viz analýza dokumentů). K rozšířeným typům v.r. patří např. rozbory klientely nějaké veř. instituce za určité uplynulé období. K nevýhodám v.r. patří menší možnost aktivní tvorby ukazatelů (proměnných) i problémy ověřování validity (viz též kritika pramenů). Některé v.r. jsou postaveny na sekundární analýze dat z dřívějších s-gických výzkumů. Opačně, tj. směrem do budoucna, je zaměřen výzkum prospektivní, který je organizačně a metodol. náročnější a nejčastěji mívá podobu longitudinálního výzkumu nebo experimentální procedury. Slouží účelům predikce, příp. prognózy. Stejně jako v.r., i když v jiné podobě, naráží na problém ověřitelnosti výsledků. Pro komplexní podchycení dlouhodobých soc. procesů je třeba propojit oba tyto typy výzkumů a podpořit je důkladnou analýzou současného stavu.

retrospective research recherche rétrospective retrospektive Forschung ricerca retrospettiva

Literatura: viz metodologie sociologická.

-- Jiří Buriánek