Četnost

četnost – počet nebo podíl výskytů nějakého jevu. Absolutní č. je: a) počet výskytů nějakého jevu za specifikovaných podmínek a v určitém časovém rozmezí (resp. časovém určení), b) počet výskytů nějakého jevu při opakovaných realizacích náhodného pokusu (za náhodný pokus lze považovat i realizaci přesně určených podmínek v reálných procesech). Relativní č. vyjadřuje podíl výskytů jevu z možného počtu výskytů ([math]r = m/n[/math], kde [math]m[/math] je počet výskytů jevu a [math]n[/math] je počet situací, ve kterých mohl jev nastat, příp. počet objektů, u nichž mohl být jev zaznamenán). Relativní č. se též vyjadřuje v procentech jako [math]100(m/n)\%[/math]. Rozložení četností je soubor absolutních nebo relativních č. pro úplnou soustavu vzájemně se vylučujících jevů (ve výzk. praxi jde o třídy klasifikace, uspořádané nebo kvantifikované klasifikace nebo o třídní intervaly číselné proměnné).

frequency fréquence Häufigkeit frequenza

Jan Řehák