Sociologická encyklopedie:Sociologická encyklopedie

O Sociologické encyklopedii

Česká sociologie se může za více než sto let své existence pyšnit četnými úspěchy nejen na poli sociologického výzkumu, analýz a teoretického myšlení, ale i v oblasti oborové encyklopedistiky. Nejde přitom jen o záležitost raného a v mnoha ohledech bezprecedentního vývoje oboru v dávných letech jeho první velké slávy, ale i o pozdější období rekonstituce v šedesátých letech 20. století a bouřlivého vývoje po roce 1989. Úsilím velkých a dobře řízených autorských kolektivů vznikla díla, která mají trvalou informační hodnotu a lze je právem řadit k širšímu českému kulturnímu dědictví. Zároveň přitom slouží jako pojmoslovné, konceptuální a věcné, stejně jako personální, organizační a bibliografické referenční příručky nejen pro aktivní sociology a studenty sociologie, ale mnohem širší veřejnost, která se potřebuje či chce seznámit s výsledky sociologické práce a/nebo adekvátně porozumět jejím různým prezentacím. Bez příhany jde o „studnice poznání pro školu a dům“.

Existující české sociologické slovníky přirozeně trpí postupným informačním zastaráváním a obtížnou dostupností, zejména pro příležitostné uživatele. Stejně jako kterékoli jiné akademické encyklopedie. Tyto nedostatky však lze eliminovat prostřednictvím moderních informačních technologií. Mezi společenskovědními a humanitními ústavy Akademie věd se proto zrodila myšlenka internetové Encyklopedie české kultury, jež by postupně umožnila zpřístupnění existujících i nově vznikajících oborových slovníků a jejich aktualizace při současném paralelním zachování původní knižní podoby. „Přidanou hodnotou“ se přitom stane i odkazová prostupnost mezi jednotlivými slovníky a plnotextové i dynamické vyhledávání v jejich obsahu, které daleko přesáhne možnosti rejstříků knižně vydaných děl. Realizace Encyklopedie české kultury je ovšem „během na dlouhou trať“, na níž zatím mohly být učiněny pouze nezbytné přípravné kroky. Iniciativy na poli sociologie se proto chopil Sociologický ústav, kde pod vedením Zdeňka R. Nešpora začíná vznikat autonomní Sociologická encyklopedie.

Realizaci internetové aplikace Sociologické encyklopedie, převod textového obsahu a vytvoření navigační struktury provedl Jan Dvořák z firmy MathAn Praha. Internetová aplikace staví na softwarové platformě MediaWiki s otevřeným zdrojovým kódem, na které je založena též Wikipedie. Pro potřeby projektu byla odladěna konkrétní sestava modulů a jejich nastavení a byly vytvořeny šablony obsahu. Navigační struktura Sociologické encyklopedie obsahy všech publikovaných slovníků navzájem propojuje a snaží se tak uživateli přinést novou hodnotu.
Korektury převedeného textu Velkého sociologického slovníku provedla Olga Vodáková, korektury matematického značení Jan Dvořák st.
Grafická podoba Sociologické encyklopedie je dílem Jiřího Krupky a Lady Krupkové Křesadlové.

Česká Sociologická encyklopedie v první etapě svého provozu (2017) plnotextově integrovala Velký sociologický slovník z roku 1996 (vyjma informačně zastaralé biografické přílohy) jakožto nejvýznamnější, nejobsáhlejší i nejaktuálnější věcný oborový slovník, dále personální Slovník českých sociologů z roku 2013 a nově zpracovaný Slovník institucionálního zázemí české sociologie, zahrnující oborové společnosti a periodika, vysoké školy a výzkumné ústavy i další organizace a korporace se vztahem k sociologii. V roce 2018 byla encyklopedie rozšířena o autorské aktualizace Velkého sociologického slovníku, o historický Malý sociologický slovník z roku 1970 a o Knižní bibliografii české sociologie aktualizovanou k roku 2017. V příštích letech bychom tuto platformu rádi obohatili o další historická, ale i nově vznikající encyklopedická díla a prováděli periodickou aktualizaci prezentovaných informací.

Budeme proto vděční za jakékoli náměty, připomínky či opravy týkající se jak obsahové, tak prezentační stránky celého projektu.

Zdeněk R. Nešpor: Encyklopedie v dějinách české sociologie (rozšířená verze, 2018). Dostupné online: Média:Encyklopedie_v_dejinach_ces_sgie_Nespor_2018.pdf.

Zdeněk R. Nešpor: Česká sociologická encyklopedistika (Academia, Praha 2017). Dostupné online: Média:VKN_Ceska_sociologicka_encyklopedistika.pdf.


V případě jakýchkoli dotazů, námětů, připomínek či oprav kontaktujte, prosím, hlavního editora Sociologické encyklopedie:

Prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD.
Sociologický ústav AV ČR
Jilská 1
110 00 Praha 1
Tel.: 210 310 223
E-mail: zdenek.nespor@soc.cas.czTiráž:

Sociologická encyklopedie
Editor: Zdeněk R. Nešpor
Technická spolupráce: Jan Dvořák, MathAn Praha, s.r.o.
Grafický návrh: Jiří Krupka a Lada Krupková Křesadlová
Vydal: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Praha 2017
ISBN 978-80-7330-308-2