Dotazník zvukový

dotazník zvukový – též fonotest – spec. pomůcka verbálního dotazování, resp. interview, která se používá při zkoumání hudebních zájmů, orientací, preferencí, potřeb a vztahů. Specifikum d.z. spočívá v tom, že adekvátně zvolená krátká (zpravidla minutová) auditivní (příp. i vizuální) ukázka doplňuje a konkretizuje dotazy tak, aby si respondent mohl snáze učinit představu o hudební realitě, na kterou je dotazován a k níž se má vyjádřit. Zásadní metodol. problémy d.z. tkví právě ve vhodném výběru ukázky a v jejích indikačních schopnostech: 1. měla by reprezentovat hlavní charakteristické prvky určitého hudebního směru, stylu a žánru, příp. konkrétní tvorby či interpretačního projevu; 2. tyto indikační schopnosti by měly být v max. koncentrované podobě obsaženy právě v krátkém zvoleném úseku nahrávky. Oba požadavky s ohledem na mnohost a tvůrčí proměnlivost hudební tvorby i interpretace jsou značně náročné a diskutabilní. D.z. se zatím používá především v pedagogickém výzkumu hudebních orientací a znalostí žáků ve školách, lze jej však považovat i za doplňující techniku empir. výzkumů v rámci sociologie hudby.

sound-recording questionnaire questionnaire sonore, phonique Audio Fragebogen questionario audio-registrato

Literatura: Holas, M.Váňová, H.Duzbaba, O.: Metody a techniky výzkumu v hudební výchově. Praha 1987; Přikryl, V.: Zvukový dotazník. In: Hudební sociologie a hudební výchova. Praha 1982; Shuter, R.Gabrie, C.: Psychology of Musical Hability. London 1981.

Miroslav Foret