Entita

Verze z 10. 12. 2017, 18:52, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

entita – (z lat. ens = jsoucí) – pojem označující něco jsoucího, existujícího, vyjadřující, že věc „je“. Pojem e. byl vytvořen v období pěstování scholastiky. Klasicky kategorii e. rozpracoval Tomáš Akvinský. Dnes se většinou vztahuje na blíže neurčené celistvé útvary skutečnosti bez ohledu na jejich reálnost či hypotetičnost (domnělost). V pejorativním odstínu má e. podobu abstrakce povýšené mylně na realitu. V anglosaské literatuře se používá výraz „entita“ pro označení věci, bytosti. V s-gii se hovoří o spol. či soc. e. většinou v souvislosti s modelovým výsekem soc. reality.

entity entité Entität entità

-- Miroslav Ransdorf