Epifenomenalismus

Verze z 21. 12. 2017, 14:53, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

epifenomenalismus – (z řec. epi = nad, při; fainomenon = zjevující se; epiphenomenos = zdání) – biol., psychol. a fil. koncepce interpretující všechny duševní jevy pomocí fyziologických a biofyziologických procesů probíhajících v mozku a centrálním nervovém systému, popírající vliv myšlení i dalších duševních pochodů na tělo. Duševní pochody jsou pojaty jako „epifenoména“, tedy jako jevy bez vlastní, samostatné, nezávislé existence. Mezi nejznámější zastánce e. patří H. Maudelay a S. H. Hodgson. Dnes má e. jen metodol. význam. Zkoumání anatomicko-fyziologických determinant jevů, jako jsou alkoholismus, závislost na drogách, agresivita (viz agrese) apod., kterými se e. zabýval, se dnes provádí komplementárním způsobem založeným především na soc. etiologii a psychoanalýze.

epiphenomenalism épiphénoménalisme Epiphänomenalismus epifenomenalismo

Jiří Linhart