Extrapolace

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

extrapolace – (z lat. extra = mimo, zvlášť; polus = točna, pól) – postup v analýze časových řad (nebo v řadách závislých na nějakém parametru), při kterém se odhaduje pokračování posloupnosti číselných hodnot (příp. číselných vektorů) mimo obor časového rozpětí (nebo obor parametru), ve kterém jsou hodnoty zjišťovány. Obvyklý postup: určí se model vývoje hodnot sledované proměnné ve známém časovém období (resp. oboru parametru) a pomocí zjištěných modelových funkcí se odhadnou hodnoty mimo daný obor. Rozlišuje se e. dopředu (do budoucnosti) a e. dozadu (do minulosti). U prostorové extrapolace je parametrem umístění v prostoru a odhad se provádí mimo obor měření. Zvláštním případem může být geografická extrapolace, u níž je oborem území (plocha na mapě). Techniky e. zahrnují celou teorii časových řad (jednorozměrných i mnohorozměrných), stochastických procesů, výsledky teorie regresní analýzy, matem. modely různého typu známé z ekonometrie, Forresterovy modely atd. Zvl. technikou e. jsou simulační postupy Monte Carlo. Postupy e. narážejí v praxi na to, že validní model vývoje předpokládá dlouhé časové řady při stejnoměrně působících zákonitostech, které určují jejich vývoj. U krátkých řad je model velmi silně ovlivněn nahodilými výkyvy, je obtížné podchytit všechny jeho složky, a má tak malou výpočetní hodnotu pro předpověď mimo měřený časový úsek. Interpolace je odhadem neznámé hodnoty měřené veličiny v rozmezí časového intervalu (v hranicích oboru hodnot parametru), ale pro takový časový bod (hodnotu parametru), pro který zjištěna nebyla.

extrapolation extrapolation Extrapolierung, Extrapolation estrapolazione

Jan Řehák