KBCSg:KBCSg

Verze z 14. 11. 2018, 01:47, kterou vytvořil JD (diskuse | příspěvky) (základ od ZRN, doplněné odkazy na záznamy v NKC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Zásady zpracování bibliografie

Nejstarší česká sociologická literatura do roku 1948 byla zpracována na základě existujících knižních bibliografií a monografické literatury. Jednalo se o následující díla:

  • BRŮHA, Jan aj. T.G. Masaryk : bibliografie k životu a dílu. Díl 1, Knižní a jiné samostatně publikované práce TGM : 1876-1991. Praha : Filozofický ústav Československé akademie věd : Národní knihovna, 1992. 112 s. Záznam v NKC
  • KRÁL, Josef. Československá filosofie : nástin vývoje podle disciplin. 1. vyd. Praha : Melantrich, 1937. 337 s. Záznam v NKC
  • KRÁL, Josef. Nástin sociologie. 1. vyd. Praha : Spolek posluchačů filosofie-ediční odbor, 1945. 30 s. Záznam v NKC
  • VANĚK, Antonín. Přehled dějin české a slovenské sociologie : od nejstarších dob až do roku 1945. 1. vyd. Praha : SPN, 1981. 238 s. Záznam v NKC
  • VANĚK, Antonín. Slovník českých a slovenských sociálně politických myslitelů a sociologů : autoři - časopisy - instituce - společnosti 1848-1980. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1986. 211 s. Záznam v NKC
  • ZUMR, Josef aj. Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor : sborník příspěvků ze stejnojmenného symposia, konaného ve dnech 2.-3. října 1998 v Táboře. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1999. 391 s. Záznam v NKC

Recenze evidovaných děl byly excerpovány z dobových časopisů, které se systematicky věnovaly recenzím sociologické literatury: Česká mysl : časopis filosofický (vyd. Jednota filosofická, 1900-1947); Náboženská revue Církve československé (vyd. Ústřední rada Církve československé, 1929-1967); Naše doba : revue pro vědu, umění a život sociální (vyd. Jan Laichter, 1894-1949); Parlament : revue věnovaná otázkám politickým a státním (vyd. Kruh parlamentu, 1921-1931); Sociální problémy : revue pro sociální theorii a praksi (vyd. Josef Král a Václav Verunáč, 1931-1937); Sociologická revue (vyd. Masarykova sociologická společnost, 1930-1939 a 1946-1949); Sociologie a sociální problémy : orgán Společnosti pro sociální bádání (vyd. Společnost pro sociální bádání, 1938-1947). Sociologická literatura období vlády komunistického režimu (1948-89) byla zpracována na základě knihovních katalogů: Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze; Katalog Knihovny Akademie věd; Katalog Knihovny Sociologického ústavu AV ČR; SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN). Dále bylo přihlédnuto k dalším dostupným zdrojům v podobě bibliografií autorů (zejména žijících) přístupných na internetu, evidenci Masarykovy české sociologické společnosti (http://www.ceskasociologicka.org/) a dalším internetovým odkazům (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_sociolog%C5%AF ; http://ceskasociologie.unas.cz). Použity byly také dvě knižně vydané bibliografické příručky a příslušné heslo Velkého sociologického slovníku (Praha 1996, heslo Česká sociologie 1948-1993):

  • STEJSKAL, Karel; FILIP, Petr; HAVLÍKOVÁ, Libuše. Sociologie v ČSSR 1983 : bibliografická ročenka. Praha : Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 131 s.
  • STEJSKAL, Karel; FILIP, Petr (zprac.). Sociologie v ČSSR 1984 : bibliografická ročenka. Ústí nad Labem : Sociálně ekonomický ústav ČSAV, 1987. 142 s.

Recenze evidovaných děl byly zaznamenávány ve všech (= dvou) sociologických časopisech, které v Československu v tomto období vycházely: Sociologický časopis (vyd. Sociologický ústav ČSAV Praha, resp. Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Praha, 1965-) a Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (vyd. Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1969-).

Období po roce 1989 bylo zpracováno prostřednictvím knihovních katalogů: Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze; Katalog Knihovny Sociologického ústavu AV ČR; Katalog Knihovny Akademie věd; SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN); Souborný katalog FSS MU v Brně. Recenze evidovaných děl byly excerpovány ve všech dlouhodoběji vycházejících sociologických časopisech: Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii (ISSN 1211-5770, vyd. Josef Alan, 1996-); Sociální studia (ISSN 1214-813X, vyd. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2004-); Sociologický časopis, resp. Sociologický časopis/Czech Sociological Review (ISSN 0038-0288, vyd. Sociologický ústav AV ČR, 1965-); Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (ISSN 0049-1225, vyd. Slovenská akadémia vied, 1969-).

Pro zpracování doplňku pro internetové vydání, zahrnujícího období 2010–17, byly použity tyto zdroje: Katalog Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, Katalog Knihovny Akademie věd, SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN), Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze, Souborný katalog FSS MU v Brně. Recenze knižních děl byly excerpovány z následujících časopisů: Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii (Praha : Josef Alan. ISSN 1211-5770), Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku (Praha : Etnologický ústav AV ČR. ISSN 0009-0794), Sociální studia (Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. ISSN 1214-813X), Sociologický časopis (Praha : Sociologický ústav AV ČR. ISSN 0038-0288), Sociológia (Bratislava : Slovenská akadémia vied. ISSN 0049-1225). Recenze z dalších časopisů jsou uvedeny výběrově.