Koeficienty asociace

koeficienty asociace – (z lat. associatio = sdružení) – měří stupeň statistické závislosti, resp. korelovanosti u kategorizovaných dat. Jsou založeny především na: a) normalizované vzdálenosti četnostní tabulky od tabulky očekávaných četností vyjadřujících stav nezávislosti (např. koeficient Pearsonův, Čuprovův, Cramérův, k.a. založené na teorii informace), b) na poměru redukce variability jedné proměnné ve třídách druhé, tj. koeficientech determinace (korelační poměr, [math]\tau ,\beta [/math]). Mohou to také být koeficienty korelace vzniklé specifikací obecného Danielsova koeficientu (např. [math]\rho[/math], [math]\tau[/math], [math]r[/math] – viz koeficienty pořadové korelace). Používají se pro měření přímých i parciálních vztahů.

association coefficient coefficient d'association Assoziationsmaße, Kontingenzmaße coefficienti di associazione

Literatura: Goodman, L. A. - Kruskal, W. H.: Measures of Assotiation of Cross Classification, I-IV. Journal of the American Statistical Assocation, 49, 54, 58, 67; Liebetrau: Measures of Association. Sage Publications. Newbury Park, Calif.; Goodman, L. A.Kruskal, W. H.: Measures of Association for Cross Classification I.–IV. Journal of the American Statistical Association 49, 54, 58, 67; Řehák, J.Řeháková, B.: Měření statistické závislosti nominálních znaků, Sociologický časopis, IX, 1992; Řehák, J.Řeháková, B.: Míry statistické závislosti pro ordinální znaky, Sociologický časopis, IX, 1992; Řehák, J.Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha 1986; Řehák, J.Řeháková, B.: Vícenásobná a parciální asociace v kontingenčních tabulkách, Sociologický časopis, XXII.

Jan Řehák