Sociologie ve Švýcarsku

Verze z 10. 12. 2017, 18:56, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

sociologie ve Švýcarsku – její vývoj nebyl dosud systematicky studován, ale přítomnost s-gie na švýc. univerzitách se datuje od konce 19. st.: na ženevské univerzitě ji začal vyučovat L. Wuarin v r. 1885, na curyšské univerzitě Abroteles Elephteropoulos v r. 1896, na lausannské univerzitě Vilfredo Pareto v r. 1899 a na basilejské univerzitě Robert Michels v r. 1914. První z protagonistů nebyli sociologové v pravém slova smyslu; byli příslušníci jiných disciplín (zvl. ekonomie, práva, později psychologie, což je např. případ Jeana Piageta, který přednášel s-gii v Ženevě a Lausanne ve 40. l.). Před 2. svět. válkou nebyla s-gie zastoupena na všech univerzitách a tam, kde byla, se formovala podle osobností, které se tam objevily. Příkladem je případ René Königa, který učil v Curychu v l. 1938–1949 a pak se vrátil do Německa. Vliv sociologů vyučujících ve Švýcarsku, kteří přišli ze zahraničí, je velmi důležitý, ať už byli původem Švýcaři (P. Heintz, Ch. Lalive d'Epinay, C. Honegger) nebo nikoli (H. J. Hoffmann-Nowotny, R. Boudon, M. Cherkaoui). Na druhé straně švýcarští sociologové působí na univerzitách v jiných zemích, zejm. v Německu.

S. ve Š. prožila fázi expanze v 60. a 70. l., kdy se začala učit na všech univerzitách v zemi a stala se záležitostí profesionalizace založené na výzkumech. Na přípravě sociologů se podílely především univerzity v Ženevě, Curychu a Lausanne. Expanze univerzitního vyučování s-gie zůstala přesto zřetelně slabší než v jiných evrop. zemích a v současnosti v závislosti na veř. financích se opožďuje ještě více. Přitom potřeba sociologů i zájem o obor stoupají.

Zdá se, že s. ve Š. prochází novou periodou, poznamenanou institucionálním uznáním a vnitřní konsolidací. Velké množství profesionálních sociologů pracuje mimo univerzity, ve veř. správě, v poloveř. institucích nebo v privátním sektoru (v obchodních výzk. institutích, poradenských firmách nebo jako individ. nezávislí výzkumníci). Nejdůležitějším rámcem profesionálních organizací na nár. úrovni je Švýcarská sociologická asociace, která zajišťuje profesionální komunikaci. Vedle organizování kongresů a výzk. výborů vydává od 20. l. trojazyčný Swiss Journal of Sociology, od nedávna s pravidelnými mezinár. příspěvky, které vnášejí do komunity švýc. sociologů mezinár. s-gické diskuse. V r. 1988 založila asociace vlastní vydavatelství SEISMO, které kromě zmíněného časopisu vydává členský bulletin, revui Soziographie a věd. knihy (jejich počet stále vzrůstá). Dalšími částečně s-gickými časopisy jsou Déviance et Société (spec. na deviaci), Annuaire Suisse de science politique (vydává Švýcarská asociace pro politickou vědu) a DrogAlkohol (soustředěný na všechny formy drogové závislosti a všeobecně na zdravé chování). Švýcarská sociologická asociace vytváří informační servis a archiv dat pro soc. vědy (SIDOS) v Neuchatelu, sloužící zejm. společnému postgraduálnímu semináři univerzit ve Švýcarsku vyučujících francouzsky a projektu kontinuálního vzdělávání, výchovy profesionálních výzk. pracovníků. Asociace má v současnosti okolo 500 členů, z nichž většina pracuje mimo univerzity. Na pěti hlavních univerzitách ze 7 (ale nikoliv na dvou tech. univerzitách) je s-gie studována k získání licence nebo doktorátu. Vzhledem k omezování finančních zdrojů pro aplikované výzkumy a relativně krátkému cyklu výzk. témat je pro univerzitní instituce obtížné udržovat konstantní, dlouhodobé výzk. zájmy. Nejúspěšnější je tato snaha v oblasti výzkumu rodiny, školního vzdělávání, stárnutí, xenofobie, soc. stratifikace, svět. rozšířených nerovností, soc. demografie, sociotechniky, socio-prostorové struktury a volebního chování.

Švýcarská vědecká rada (poradní instituce národní vlády ve věcech vědy a výzk. politiky) iniciovala obsáhlou akci hodnocení výzk. situace ve 4 disciplínách soc. věd: ve výzkumu vzdělání, polit. vědě, psychologii a s-gii. Cílem je podporovat vývoj soc. věd ve Švýcarsku. Tato skupina vypracovala návrh na osmiletý výzk. program sledování soc. změn ve švýc. společnosti, jehož realizace by měla začít v r. 1996. Ambicióznější projekty zahrnují vytvoření inter-univerzitní postgraduální školy pro soc. vědy v každém ze dvou hlavních jazyků v zemi a vytvoření Švýcarského insitutu pro podporu studií v sociálních vědách.

sociology in Switzerland sociologie en Suisse Soziologie in der Schweiz sociologia in Svizzera

-- R. Levy