Status quo

status quo – (lat. výraz pro daný, trvající stav) – termín používaný při popisu dynamiky vývoje sociálního systému (ať již mikrosystému, jako je rodina, nebo makrosystému, jako je stát). Většinou se hovoří o udržení, zachování s.q., na kterém mají zájem držitelé moci, neboť jakákoli změna by mohla ohrozit jejich mocenské pozice. Pro každou skupinu může ale mít zachování s.q. v některých znacích pozitivní smysl, protože upevňuje soc. stabilitu. Navíc např. trvalé normy a pravidla způsobují, že struktura a hierarchie moci je jasně čitelná. Pokud se však s.q. projevuje převahou stereotypů a systém je rezistentní vůči jakékoliv změně, ztrácí možnost vývoje a stává se patologicky rigidním se všemi průvodními důsledky, mezi něž patří v případě státu např. ekon. úpadek, ale i vzpoury proti nositelům moci, nebezpečí náhlé destabilizace a rozpad celého systému.

status quo statu quo status quo status quo

Tomáš Novák
Věra Capponi