Strategie výzkumná

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)

strategie výzkumná – apriorní rozvaha o způsobu realizace výzk. záměru, usilující o splnění výzk. úkolu nalezením nejadekvátnějších metod a optimální organizace výzk. akcí při minimalizaci ekon nákladů. S.v. integruje procedurální, org. a ekon. hlediska. Rozlišují se strategie kvantitativní a kvalitativní, příp. extenzívní a intenzívní (podle typu výzkumu). Prakticky vždy se s.v. týká zajištění org. a materiálně-tech. podmínek, sestavení výzk. týmu, výzkumného harmonogramu a rozpočtu. Součástí s.v. je vytvoření vyváženého celku, zaručení plynulé návaznosti jednotlivých výzk. kroků a racionální plánování jednotlivých vstupů a výstupů. Uvědomělé řízení výzk. procesu musí být navíc spojeno s dodržováním určitých pravidel profesionální etiky.

research strategy stratégie de recherche Untersuchungsstrategie strategia di ricerca


Jiří Buriánek