Testy konjunkturní

testy konjunkturní – (z lat. conjunctura = spojení příznivých okolností) – technika zjišťování změn ve vývoji ekon. ukazatelů, zejm. tendencí ve výrobě, prodeji a zásobách zboží, v pohybu cen, výši investic a zaměstnanosti. Testování je založeno na subjektivním oceňování těchto změn řídícími pracovníky výrobních a obchodních organizací s předpokladem, že se v tomto hodnocení odráží celkové hosp. klima ovlivňující jejich rozhodování. Podstatou t.k. je porovnávání stavů v různých časových obdobích pomocí stupnic, většinou tří – či pětibodových. V bývalém Československu se t.k. začaly systematicky aplikovat od počátku 70. l. Zjišťoval se stupeň uspokojování spotřebitelské poptávky a sledovaly se krátkodobé a dlouhodobé výkyvy v nabídce a poptávce. Používaná stupnice (v závorce je bodové hodnocení): poptávka byla značně neuspokojena (−100), částečně neuspokojena (−50), v podstatě uspokojena (0), zcela uspokojena (+50), projevovaly se potíže s odbytem (+100). Odpovědi respondentů jsou dále ohodnocovány váhou maloobchodního obratu a je počítáno tzv. konjukturní saldo jako výsledek t.k. Saldo se pohybuje v intervalu −100 až +100, což odpovídá ocenění krajních stupňů škály a interpretuje se takto: blíží-li se −100, je signalizován kvant. nedostatek zboží na trhu;, dosahuje-li hodnota +100, znamená to, že spotřebitelská poptávka je zcela uspokojena, ale projevuje se převaha nabídky nad poptávkou a vázne oběh zboží; salda, jejichž hodnoty se pohybují v intervalu od 0 do +50 vypovídají o optimálním vývoji tržní situace. Cílem t.k. je poskytovat operativně signální informace a konfrontovat je s dalšími zevrubnějšími informačními podklady o vývoji situace na vnitřním trhu. Výsledky t.k. jsou uveřejňovány ve formě časových řad číselných hodnot sald nebo jejich grafického znázornění, které opticky podává rychlou informaci o nejvýraznějších rozporech v nabídce a poptávce.

boom tests tests de conjoncture Konjunkturtests boom tests, test di congiuntura

Jana Šlechtová