Ultramontanismus

Verze z 9. 3. 2018, 10:43, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ultramontanismus – (z lat. ultra montes = za horami, přeneseně za Alpami, v Římě) – též ultramontánství – přezdívka polit. směrů počínajících v 13. st. a hájících zájmy papežství a církve proti zájmům nár. a státním. V novověké politologii, s-gii a filozofii je u. spjat s restaurační ideologií fr. katolicismu, zejm. s dílem L. de Bonalda, J. M. C. de Maistrea a J. F. Donose-Cortése. Ve svých dílech ostře polemisovali s idejemi liberalismu, osvícenství, jakobinismu i utop. socialismu. Základem tohoto u. byl tradicionalismus, antiintelektualismus, legitimismus, představa, že víra předchází rozumu a převažuje nad rozumovými úvahami a že neomylnost je atributem vlády, sama vláda je však důsledkem božího rozhodnutí a jen vláda pocházející od Boha a schválená papežem je vládou vskutku suverénní. U. představuje jeden z ideových zdrojů teorie autoritativního státu a řady proudů v soudobém katolicismu a ovlivnil i vývoj s-gické teorie – zejm. svým pojetím spol. řádu, zákonitosti, soc. struktury apod. L. Bonald svými názory působil na C. H. de Saint-Simona, A. Comta a především F. P. G. Le Playe.

ultramontanism ultramontanisme Ultramontanismus ultramontanismo

Jiří Linhart