Šetření panelové

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo panel v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

šetření panelové – (z něm. Panel, to z it. panello a lat. pannus = kus látky) – opakované terénní šetření, prováděné na stále stejném souboru osob. Tento soubor se nazývá panel. Zákl. podmínkou š.p. je zopakovat alespoň jednou na tomtéž souboru zjišťování stejných údajů. Za určitých okolností se může sledovaná tematika mírně obměňovat nebo např. na panelu televizních diváků lze standardními dotazy zjišťovat sledovanost jednotlivých pořadů a zároveň přidávat aktuální otázky. Typickým š.p. je vedení rodinných účtů u panelu domácností. Š.p. umožňuje např. i exaktní měření změn intragenerační mobility: lze jím zachytit všechny změny soc. pozice za život. Pracuje-li se s panelem dlouhodobě a vytvoří-li se včas metodol. předpoklady pro systematické sledování změn v objektu, lze se dostat tímto způsobem na úroveň longitudinálního výzkumu. Většinou se vytváří panel jako reprezentativní vzorek určité populace a pracuje se s ním delší dobu. Přináší to ale dva problémy: jednak udržení zájmu dotazovaných osob, jednak riziko jejich „profesionalizace“, známé jako panelový efekt (viz též zákon Brillouinův). Většinou se v případech, kdy nejde o výzkum soc. změny, ale spíše o operativní sledování momentálních reakcí dané populace, doporučuje složení panelu průběžně, po částech obměňovat.

panel research recherches par panneaux Panelluntersuchung ricerca panel

Literatura: Mayntz, R.Holm, K.Hübner, P.: (1969) Einführung in die Methoden der empirischen Soziologie. Opladen 1978; Lazarsfeld, P. F.Rosenberg, M. eds.: Language of Social Research. Glencoe, Ill. 1955.

Jiří Buriánek


Viz též heslo panel v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)