Amatér

amatér – (z fr. amateur, to z lat. amator = milovník, příznivec) – osoba, která se zabývá určitým oborem lidské činnosti ze záliby, nepokládá to za součást profesních povinností a není na výkonu v této oblasti existenčně závislá. Opakem a. je profesionál, pro nějž je výkon určité činnosti výlučným nebo podstatným zdrojem obživy (viz profese, profesionalizace). Rozlišení mezi a. a profesionály je často ponecháno na blahovolném posouzení těch, kterých se to týká – především jednotlivce samého, referenční skupiny, k níž se hlásí a s níž sympatizuje, i širší veřejnosti. V některých oborech jsou však naopak hranice mezi profesionály a a. striktně stanoveny pomocí specif. norem, jejichž validita a nosnost je neustále přezkušována. Tyto normy a pravidla např. bazírují na úplnosti předepsané odborné průpravy a ověřených výsledcích (např. ve vědě, v řemeslech apod., částečně i v umění). Mnohoznačnost a složitost jevů rozhodujících pro definici a. či profesionála jsou často důvodem k rezignaci na rigoróznější rozlišení obou kategorií, k změkčování kritérií i k specif. soc. konfliktům. Některé z nich mají dlouholetou tradici spojenou s řadou lidských i spol. tragédií (viz též olympismus). Obtíže s odlišením a. a profesionála vedou (zejm. v kultuře a ve sportu) k vymezení kategorie poloprofesionála, tedy osoby, která je a., ale nesplňuje některá jeho kritéria – ta, která podle mínění kompetentních posuzovatelů nejsou rozhodující. Vzhledem k tomu, že pozice a. je mnohdy značně výhodná, vznikají (především ve sportu) specif. kategorie pseudoamatérů, odlišujících se od profesionálů jen tím, že dovedně zastírají své postavení. A. a profesionál nejsou tedy dvě polární, striktně oddělené kategorie lidí, ale spíše polární konce souvislého kontinua, v němž hledat dělicí bod není jednoduché. Obě skupiny nejsou od sebe oddělené výkonností a kvalitou (a. nemusí být automaticky diletant, profesionál pak odborník) nebo eticky (amatérismus zdaleka není jen ušlechtilý a profesionalismus hmotařský, zištný, opomíjející pravé hodnoty), ale především sociálně. S obojím jsou spojeny svébytné a často nezaměnitelné typy výsad a zisků, jejichž důsledkem je někdy zřetelnější, někdy méně zřetelná segregace a separace. Prostřednictvím těchto mechanismů se pak mohou reprodukovat i další zásadnější soc. rozdíly a nerovnosti, např. stavovské a třídní. Jejich eliminace je naopak průvodním rysem demokratizace společnosti.

amateur amateur Amateur dilettante

Literatura: viz činnosti zájmové, profese, profesionalizace, sociologie sportu.

Jiří Linhart