Činnost zájmová

činnost zájmová – druh činnosti vykonávané ze záliby, mimo výdělečnou oblast, obvykle organizovaně v nějakém spolku, klubu, kult. zařízení či v neformálním sdružení. Pojem nenavazuje na s-gický koncept zájmu, ale na jeho spíše psychol. interpretaci. Označuje též institucionální aprobace (ne vše, co lidi zajímá a čemu se věnují ze záliby, je pojímáno institucemi jako č.z.) a mnohdy přímo instituce zajišťující č.z. Teor. není obsah č.z. nijak omezen, prakticky jsou však v něm vždy vyjádřeny preference a zásady kulturní politiky státu nebo té spol. organizace, která č.z. organizuje. Tradiční oblasti č.z. jsou: ochotnické divadlo, amatérský film a fotografie či výtvarné umění vůbec, polit. a všeobecné vzdělávání, manuální a tech. činnosti, sběratelství. Postupem doby se škála č.z. rozšiřuje, pojem však vždy obsahuje prvek výběru, hodnocení a výchovy. S-gicky byly č.z. konceptualizovány zejm. jako problém vztahu mezi místní a masovou kulturou, problém amatérismu (viz amatér), socializace či resocializace, profesních a lokálních subkultur, regionalismu, kult. revoluce a snad nejčastěji jako problém výchovy a její soc. funkce. Pojem je užíván v osvětě a kulturní politice. Ve větší míře se používá až po 2. svět. válce, v záp. zemích ale jen zřídka. Dříve byly v dané souvislosti užívány pojmy osvětová činnost, koníček, ochotničení, amatérismus apod. V čes. zemích oblast studia i organizování č.z. představuje dnes již jedno z běžných uplatnění s-gie a sociologů v praxi.

hobby activités d'intérêt Interessentätigkeiten attività di svago, hobby

Jiří Linhart