Spolek

spolek – specif. soc. skupina charakterizovaná společnými zájmy a vymezenými pravidly vzájemného styku členů. S. bývají často organizacemi se samostatnou právní subjektivitou. Členství ve s. je dobrovolné a spolková činnost se provádí podle přijatého programu a na základě stanov. V klasickém s-gickém pojetí H. Schmalenbacha je s. charakterizován jednak těsnými vztahy a vazbami mezi jedinci, podobně jako pospolitost, jednak tím, že se řídí stanovami, pravidly, že jeho činnost je uspořádána vědomě a má tedy rysy společnosti. Je tedy na rozhraní mezi pospolitostí a společností (viz Gemeinschaft a Gesellschaft). S. užívají zpravidla symboly, které se vztahují buď přímo k činnosti s., nebo mají pouze expresívní funkci. S. s volnějšími pravidly spolkového života se blíží klubům, ty s rigidnějšími strukturami sektám, příp. tajným společnostem. V čes. prostředí jsou tradiční s. na bázi zájmových činností,. zejm. tzv. umělecké spolky (Devětsil, Mánes apod.). V minulosti se vytvářely s. na bázi hnutí (např. odborové spolky, nebo dělnické s., ženské s. apod.), jsou známy krajanské spolky apod. V současné době se pojem s. používá poměrně málo.

association association, société Bundes, Verein, Verband associazione

Literatura: Schmalenbach, H.: Die Soziologische Kategorie des Bundes. In: Die Diskursen, w. 1. München 1922; Tönnies, F.: Gemeinschaft und Gesellschaft. 1887.

Ivan Mucha