Analýza kontextuální

analýza kontextuální – (z lat. contextus = souvislý, setkaný) – typ analýzy, resp. postup při s-gickém zkoumání, založený na hledání širších souvislostí zkoumaných jevů. Pojem a.k. užívali zvl. zastánci metodol. pozitivismu. A.k. pracuje s tzv. kontextuálními proměnnými, které spojuje s proměnnými individuálními a tím zařazuje jednání jedince do kontextů soc. struktury (neponechává je v soc. vakuu). Příkladem a.k. jsou vedle děl É. Durkheima také práce S. M. Lipseta (týkající se proměnných polit. konsensu) a J. S. Colemana (o proměnných sociometrického statusu). Pro vymezení kontextuálních proměnných se používá seskupovací analýza. A.k. ve svých současných podobách je postavena na konstruování odvozených proměnných a je limitována možnostmi operacionalizace a kvantitativních metod.

contextual analysis analyse contextuelle Kontextanalyse analisi contestuale

Literatura: Boudon, R.: Les méthodes en sociologie. Paris 1969; Lazarsfeld, P. F.: Philosophie des sciences sociales. Paris 1970.

Jiří Buriánek