Proměnná kontextuální

proměnná kontextuální – (z lat. contextus = souvislý, setkaný) – typ těžko operacionalizovatelné proměnné, resp. znak charakterizující prostředí zkoumaného jevu, jeho kvalitativní kontext (územní lokalitu, soc. instituci, soc. skupinu). P. F. Lazarsfeld ve stejném významu používá pojem topologická proměnná. Na pojmu p.k. je postavena kontextuální analýza, která je spojena již se jménem É. Durkheima. P.k. mohou vystupovat jako proměnné exogenní a jako nezávisle proměnné (ačkoli s nimi nelze experimentálně manipulovat). Někdy jsou vřazeny do vícerozměrných analýz rozptylu. Spec. typem p.k. jsou proměnné konstruované (např. sociometrický index skupinové koheze).

contextual variable variable contextuelle kontextuelle Variable variabile contestuale

Literatura: viz analýza kontextuální.

Jiří Buriánek