Antropologie integrální

Verze z 10. 12. 2017, 18:52, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

antropologie integrální – (z lat. integralis = náležející k celku, nedílný) – interdisciplinární soubor věd o člověku, zahrnující především zákl. antropol. disciplíny, ale pokoušející se o syntézu přírodovědných a společenskovědních oborů a specializací antropologie, o integrální pojetí člověka. Je východiskem k všestrannému studiu člověka, podstaty a struktury lidské bytosti, veškeré její činnosti i dalších otázek souvisejících s lidskou existencí na zemi. Vznik a.i. v Československu v 60. l. 20. st. byl reakcí na úzké pojetí antropologie, redukované v podstatě na její přírodovědné, biol. základy (fyzickou antropologii, somatologii, fyziologii, biologii člověka) uplatňované od 20. l. 20. st., kdy se osamostatnily přírodovědné a společenskovědní obory univerzit. Antropologie byla poté pěstována a vyučována pouze na přírodovědných fakultách jako biologická antropologie. Na fil. fakultách byla ve 30. l. a znovu v období 1945–1948 přednášena kult. a soc. antropologie, v 50. l. byla ale zakázána stejně jako s-gie, kybernetika aj. a byla pak znovu zaváděna od počátku 60. l., zčásti jako a.i. V r. 1966 byla při Československé sociologické společnosti při ČSAV založena sekce a.i. (Karel Mácha, J. Wolf aj.), která rozvíjela intenzívní činnost do r. 1969 a byla opět obnovena po r. 1989. Termín a.i. je původní, není používán v zahraniční literatuře, pojetí je blízké tzv. syntetické antropologii, zavedené v USA a ve Velké Británii, která má však převážně charakter zobecňující teor. disciplíny. A.i. má také blízko k aplikované antropologii. Zahrnuje totiž složku teoreticko-syntetickou a praktickou – užitou. Výsledkem je komplexní pojetí člověka, který je charakterizován už nejen jako živočich, který jen vyrábí a používá nástroje, ale v mnohem širším smyslu jako tvor společenský, jako soc. a morální bytost sui generis. Pojetí a.i. souvisí s výrokem Ashley Montagua, že antropologie je nejdůležitější vědou o člověku, protože se zabývá samým lidstvem a velkými otázkami života a smrti (Man, His First Million Years, 1957).

integral anthropology anthropologie intégrale integrale Anthropologie antropologia integrale

Literatura: Mácha, K.: 100 Thesen zu einer integralen Anthropologie. Bamberg 1984; Sborník prací k otázkám integrální antropologie. Praha 1968; Wolf, J.: Integral Anthropology. Prague 1971; Wolf, J.: Úvod do studia člověka a kultury. Praha 1969; Wolf, J.: The Concept of Integral Anthropology. In: World Anthropology, The Concept and Dynamics of Culture. Hague, Paris 1977; Wolf, J.: Člověk a jeho svět. Praha 1992.

-- Josef Wolf