Antropologie psychologická

Verze z 11. 12. 2017, 18:01, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

antropologie psychologická – antropol. subdisciplína zahrnující široké spektrum výzkumů osobnosti a kultury. Do am. kulturní antropologie zavedl pojem a.p. v průběhu 60. l. 20. st. F. Hsu jako alternativní označení etnopsychol. výzkumů, rozvíjených v rámci školy kultura a osobnost. Vedle výzkumů tradičně orientovaných na problematiku ontogeneze lidské psychiky v různých kulturách světa se a.p. stále více soustřeďuje na systematické studium struktury a funkce procesů vnímání a myšlení v konkrétním kult. kontextu. V centru zájmu a.p. však nadále zůstává výzkum vztahů osobnosti a kultury s důrazem na studium socializace a enkulturace, dále pak mezikult. výzkumy emotivních a kognitivních procesů, studium biol. a kult. determinant lidského chování a prožívání, analýza frustrací, deprivací a duševních nemocí v různých společnostech atd.

psychological anthropology anthropologie psychologique psychologische Anthropologie antropologia psicologica

Literatura: Bourguignon, E.: Psychological Anthropology: An Introduction to Human Nature and Cultural Diferences. New York 1979; Hsu, F.: Psychological Anthropology: Approaches to Cultures: Readings in Psychological Anthropology. New York 1967.

Václav Soukup