Humanita

Verze z 5. 11. 2018, 12:50, kterou vytvořil JD (diskuse | příspěvky) (Zrušena verze 8995 od uživatele JD (diskuse))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

humanita – (z lat. humanitas = povaha, lidskost, vzdělanost) – souhrn duchovních norem a praktických způsobů jednání, které činí člověka člověkem. Obsah pojmu „humanitas“, z něhož vycházela další tradice, stanovil v řadě svých spisů M. T. Cicero. Do tohoto obsahu patří mravní a duchovní vzdělání, důstojnost, ušlechtilost, duševní urozenost, čestnost, vtip, humor, vkus, půvab, duchaplnost, jemnost smýšlení, vnitřní rovnováha, přátelství, dobrotivost, občanskost (urbanita), pohostinnost, velkorysost, štědrost. U křesťanských autorů má h. význam křehkosti, slabosti a smrtelnosti lidské přirozenosti. V renesanci se zásluhou L. Bruniho stává h. ve spojení „studia humanitatis“ (úsilí, snahy o vzdělání) klíčovým termínem pro duchovní odkaz antiky a pro úsilí o jeho obnovení. „Studia humanitatis“ znamenají zkoumání významu slov a interpretaci uměl. textů, nikoli však pouze z fil. zřetele. Jejich cílem je vzdělávání, které záleží v tom, že se prostřednictvím významu slov, který lze stanovit pouze ze souvislosti, dobíráme porozumění lidských kvalit, hodnot a vzorů chování, jež jsou ve zmíněných textech vyjadřovány. „Studia humanitatis“ zahrnovala dále výchovu uměním a k umění a razila cestu k porozumění celistvosti a obecnosti lidského bytí na jedné straně a individuálnosti lidské osobnosti na druhé straně. Kladla otázku po vztahu umění a skutečnosti, umění a filozofie a po poměru liter. a fil. interpretace. Převládnutí matem. a přír. či empir. orientované filozofie od R. Descarta znamená rozchod s tímto pojetím h.. Jeho obnovitelem je J. G. Herder, který ve svých dílech Ideen zur Philosophie der Menschheit der Geschichte a Briefe zur Beförderung der Humanität používá pojem h. k označení lidské přirozenosti, která záleží ve zdokonalitelnosti a ve směřování k spravedlnosti, rozumu, dobrotě a pravdě. V dějinách se lidskost postupně vyvíjela v různých dějinných obdobích, přičemž každá epocha dosáhla svého maxima. Sjednocením všech těchto maxim bude h. uskutečněna.

humanity humanité, approches humanitaires Humanität umanità

Literatura: Grassi, E.: Giordano Bruno, Heroische Leidenschaften und individuelles Leben. Bern 1947.

Aktualizace 2018: K literatuře doplnit Herder, J. G.: Ideje k filosofii dějin. Praha 1992; Herder, J. G.: Listy na podporu humanity. Praha 2003.

Milan Sobotka