KBCSg:Sociologická literatura 1990–2009

Verze z 16. 11. 2018, 08:37, kterou vytvořil imported>JD

Knižní bibliografie české sociologie:
Sociologická literatura 1990–2009

ABRAMUSZKINOVÁ PAVLÍKOVÁ, Eva; KUČEROVÁ, Eva; ŠMÍDOVÁ, Michaela. Periferie zblízka: studie tří periferních obcí a jejich sousedů. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2008. 100 s. ISBN 978-80-904138-0-1.
ADAMEC, Čeněk. Počátky výzkumu veřejného mínění v českých zemích. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 113 s.
ADAMUSOVÁ Marcela; HEJZLAROVÁ, Eva M. (eds.). Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích - jak začít?: sborník z konference. 1. vyd. Praha: Fórum 50%, 2009. 72 s. ISBN 978-80-904447-0-6.
ALAN, Josef; MACHONIN, Pavel. Jak se rodí sociologický výzkum: k problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1992. 187 s. ISBN 80-7066-660-9.
ALAN, Josef. Dialogy o občanské společnosti. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 254 s. ISBN 80-85850-07-9.
ALAN, Josef; PETRUSEK, Miloslav. Sociologie, literatura a politika: literatura jako sociologické sdělení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 206 s. ISBN 80-7184-034-3.
ALAN, Josef aj. Alternativní kultura: příběh české společnosti 1945-1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 610 s. ISBN 80-7106-449-1.
Rec.: TÍŽIK, Miroslav. Biograf. 2003, č. 30, s. 95-100.
ANDĚL, Jiří; BALEJ, Martin (eds.). Současné sociogeografické procesy: sborník tematického okruhu FG. 1. vyd. Ústí nad Labem: Česká geografická společnost, 2002. 101 s. ISBN 80-7044-408-8.
ANDRLE, Alois. Koncepce a výhledy bydlení, bytová politika a sociální diferenciace. Praha: Foundation START, 1995. 61 s.
BABANOVÁ, Anna aj. Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém: sborník textů kolektivu autorek k problematice genderových aspektů školství v ČR. Praha: Gender Studies, 2008. 57 s. ISBN 978-80-86520-28-5.
BABOUČEK, Ivan. Kapitoly z dějin sociálního myšlení. 1. vyd. Praha: Aleko, 1991. 93 s. ISBN 80-85341-15-8.
BAČUVČÍK, Radim. Kultura a my: vztahy na poptávkové straně trhů kulturních produktů. Radim Bačuvčík. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2009. 200 s. ISBN 978-80-904273-2-7.
BAHBOUH, Radvan. Sociomapování. Praha: Gema Art, 1994. 53 s. ISBN 80-901425-0-8.
BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri: SLON, 2005. 175 s. ISBN 80-7277-241-4.
BAHOUNEK, Jiří. Křesťanská sociologie pro každého. 1. vyd. Třebíč: Arca JiMfa, 1997. 375 s. ISBN 80-85766-95-7.
BAHOUNEK, Jiří. Sociologický systém sociální nauky Církve. Brno: Brněnské Angelicum, 2001. 398 s.
BAHOUNEK, Tomáš Jiří. Křesťanská sociologie. Olomouc: Mcm, 1991. 169 s.
BAHOUNEK, Tomáš. Sociologie politiky. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1992. 136 s.
BAKALÁŘ, Petr. Tabu v sociálních vědách. 1. vyd. Praha: Votobia, 2003. 343 s. ISBN 80-7220-135-2.
BAKALÁŘ, Petr. Psychologie Romů. Praha: Votobia, 2004. 179 s. ISBN 80-7220-180-8.
BAKALÁŘ, Petr aj. Dluhy české politiky. Vimperk: Lucie, 2006. 200 s. ISBN 80-903639-4-6.
BAKALÁŘ, Petr. Bůh jako psychický virus. 1. vyd. Praha: Beta Books, 2008. 221 s. ISBN 978-80-87197-14-1.
BALABÁN, Miloš aj. Zpráva o stavu země: strategické volby, před nimiž stojí. 1. vyd. Praha: UK FSV CESES, 2004. 36 s.
BALÍK, Stanislav (ed.). Komunální volby v České republice v roce 2002. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav, 2003. 143 s. ISBN 80-210-3211-1.
BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností :koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 387 s. ISBN 978-80-7325-144-4.
BALÍK, Stanislav. Okresy na severu: komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 198 s. ISBN 978-80-7325-174-1.
BALÍK, Stanislav; KYLOUŠEK, Jakub (eds.). Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 235 s. ISBN 80-210-3880-2.
BALON, Jan; TUČEK, Milan (eds.). Chaos a řád ve společnosti a v sociologii: sborník textů k životnímu jubileu prof. Miloslava Petruska. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 2006. 184 s. ISBN 80-239-9418-2.
BALON, Jan. Sociologická teorie: příběh krize a fragmentace - projekt obnovy a rekonstrukce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 164 s. ISBN 978-80-86429-72-4.
BAREŠ, Pavel aj. Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2009. 104, 8 s. ISBN 978-80-7416-037-0.
BARŠA, Pavel. Politická teorie multikulturalismu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 347 s. ISBN 80-85959-47-X.
Rec.: HRUBEC, Marek. SČ. 2001, roč. 37, č. 2, s. 261-263.
BARŠA, Pavel. Panství člověka a touha ženy: feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 323 s. ISBN 80-86429-06-7.
Rec.: FULKA, Josef. SČ. 2003, roč. 39, č. 4, s. 583-585.
BARŠA, Pavel; FULKA, Josef. Michel Foucault - politika a estetika. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2005. 198 s. ISBN 80-7363-020-6.
Rec.: SVOBODOVÁ, Marta. SČ. 2008, roč. 44, č. 4, s. 807-809.
BARTLOVÁ, Milena; PACHMANOVÁ, Martina (eds.). Artemis a Dr. Faust: ženy v českých a slovenských dějinách umění. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. 264 s. ISBN 978-80-200-1607-2.
BÁRTLOVÁ, Sylva. Vybrané kapitoly ze sociologie medicíny. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993. 73 s. ISBN 80-7013-152-7.
BÁRTLOVÁ, Sylva. Sociální patologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 53 s. ISBN 80-7013-259-0.
BÁRTLOVÁ, Sylva. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 4., přeprac. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. 167 s. ISBN 80-7013-355-4.
BÁRTLOVÁ, Sylva; MATULAY, Stanislav. Sociologie zdraví, nemoci a rodiny. Martin: Osveta, 2009. 141 s. ISBN 978-80-8063-306-6.
BARTOŠEK, Karel. Český vězeň: svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, šedesátých a sedmdesátých. 1. vyd. Praha; Litomyšl: Paseka, 2001. 317 s. ISBN 80-7185-363-1.
Rec.: PAVLIŠTÍKOVÁ, Petra. Biograf. 2002, č. 27, s. 137-141.
BÁRTOVÁ, Zdenka. Hromadné sdělovací prostředky a kultura: závěrečná zpráva z reprezentativního výzkumu k podkladovému úkolu „Podíl filmu, televize a rozhlasu na masovém šíření uměleckých a kulturních hodnot a dlouhodobém formování socialistického způsobu života“. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1990. 211 s. ISBN 80-7069-010-0.
BARTŮŇKOVÁ, Alena (ed.). Životy „těch druhých“, aneb Osudy cizinek žijících v ČR. 1. vyd. Praha: Evropská kontaktní skupina v České republice, 2008. 72 s. ISBN 978-80-254-2768-2.
BAYER, Ivo. Průvodce inteligentního občana volebním bludištěm. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. 36 s. ISBN 80-901059-5-5.
BAYER, Ivo; KABELE, Jiří. Politische Kultur der Tschechischen Republik und ihre Transformation. Köln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1996. 30 s.
BAYER, Ivo; ŠAFR, Jiří; VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina. Přístupy k sociologickému zkoumání kultury a stratifikace. Praha: CESES FSV UK, 2007. 75 s. ISBN 978-80-254-5035-2.
BAYER, Ivo aj. Zobrazování nerovností a hodnotová poselství v časopisech pro děti a mládež. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. 127 s. ISBN 978-80-7330-172-9.
BEDNAŘÍK, Aleš. Internetoví Češi na cestě za vlastní budoucností. Praha: UK FSV CESES, 2003. 23 s.
BEDRNOVÁ, Eva. Psychologie a sociologie v řízení firmy: cesty efektivního využití lidského potenciálu podniku. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1994. 411 s. ISBN 80-7175-010-7.
BEDRNOVÁ, Eva; NOVÝ, Ivan aj. Psychologie a sociologie řízení. 1. vyd. Praha: Management Press, 1998. 559 s. ISBN 80-85943-57-3.
BEDRNOVÁ, Eva; NOVÝ, Ivan. Moc, vliv, autorita. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 126 s. ISBN 80-7261-053-8.
BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 95 s. ISBN 80-7067-318-4.
BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy?: k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. ISBN 80-85917-99-8.
BĚLÍČEK, Pavel. Teoretické základy sociálních a politických věd. 1. vyd. Praha: Urania, 2001. 376 s. ISBN 80-86580-00-8.
BELLING, Vojtěch. Legitimita moci v postmoderní době: proč potřebuje Evropská unie členské státy? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 211 s. ISBN 978-80-210-5081-5.
BĚLOHOUBEK, Miloš. Sociální ekologie. I. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2002. 89 s. ISBN 80-213-0845-1.
BĚLOHRADSKÝ, Václav. Kapitalismus a občanské ctnosti. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1992. 142 s. ISBN 80-202-0368-0.
BĚLOHRADSKÝ, Václav aj. Eseje o nedavné minulosti a blízké budoucnosti. 1. vyd. Praha: G plus G, 1999. 163 s. ISBN 80-86103-28-5.
BĚLOHRADSKÝ, Václav. Společnost nevolnosti: eseje z pozdější doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. 301 s. ISBN 978-80-86429-80-9.
Rec.: KRAS, Čeněk. SČ. 2009, roč. 45, č. 2, s. 448-450.
BĚLONOŽNÍK, Zdeněk. Vzdělávací systém SSSR v procesu „směřování k beztřídní společnosti“ (20. - 80. léta). Pohled sovětské sociologie. Praha: Filozofická fakulta UK: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 28 s.
BENDA, Jan aj. Česká vize: hledání identity 21. století. Brno: Dialog centrum, 2009. 269 s.
BERAN, Ladislav Josef. Odepřená integrace: systémová analýza sudetoněmecké politiky v Československé republice 1918-1938. 1. vyd. Praha: Pulchra, 2009. 438 s. ISBN 978-80-87377-02-4.
BEZDÍČEK, Viktor; ŽANTOVSKÝ, Petr (eds.). Média a moc. Praha: Votobia, 2000. 151 s. ISBN 80-7220-085-2.
BIČÍK, Ivan aj. Druhé bydlení v Česku. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2001. 167 s. ISBN 80-238-7002-5.
Rec.: BARVÍKOVÁ, Jana. SČ. 2005, roč. 41, č. 2, s. 332-334.
BINEK, Jan. Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Georgetown, 2007. 137 s. ISBN 978-80-86251-19-6.
BITTNEROVÁ, Dana; MORAVCOVÁ, Mirjam aj. Kdo jsem a kam patřím?: identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. 1. vyd. Praha: Sofis, 2005. 459 s. ISBN 80-902785-8-2.
BITTNEROVÁ, Dana; MORAVCOVÁ, Mirjam (eds.). Etnické komunity v kulturním kontextu. 1. vyd. Praha: Ermat, 2008. 267 s. ISBN 978-80-87178-01-0.
BITTNEROVÁ, Dana; HEŘMANSKÝ, Martin (eds.). Kultura českého prostoru, prostor české kultury. 1. vyd. Praha: Ermat, 2008. 325 s. ISBN 978-80-87178-03-4.
BITTNEROVÁ, Dana; MORAVCOVÁ, Mirjam (eds.). Etnické komunity: elity - instituce - stát . 1. vyd. Praha: FHS UK, 2009. 359 s. ISBN 978-80-87398-03-6.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Československá sociologie: od svého vzniku do roku 1948. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 126 s. ISBN 80-85765-86-1.
Rec.: KŘÍŽOVÁ-FRÝDOVÁ, Eva. Sociológia. 1998, roč. 30, č. 5, s. 546-548.
BLÁHOVÁ, Kateřina (ed.). Komunikace a izolace v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 8.-10. března 2001. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2002. 475 s. ISBN 80-85917-88-2.
BLÁHOVÁ, Kateřina; PETRBOK, Václav (eds.). Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice v české kultuře 19. století: Plzeň, 22.-24. února 2007. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. 521 s. ISBN 978-80-200-1584-6.
BLÁHOVÁ, Libuše; DUŠKOVÁ, Anna. Psychologie a sociologie v ekonomice. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1994. 86 s. ISBN 80-7078-222-6.
BLATNÍKOVÁ, Šárka. Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. 140 s. ISBN 978-80-7338-091-5.
BLAŽEK, Bohuslav; BLAŽEK, Kryštof. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 199 s. ISBN 80-85850-11-7.
BLAŽEK, Bohuslav. Venkov, města, média. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 362 s. ISBN 80-85850-59-1.
Rec.: ANDRLE, Alois. SČ. 1999, roč. 35, č. 4, s. 480-481.
BLAŽEK, Bohuslav. Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. 1. vyd. Brno: ERA, 2004. 184 s. ISBN 80-86517-90-X.
Rec.: BARVÍKOVÁ, Jana. SČ. 2007, roč. 43, č. 5, s. 1058-1060.
Rec.: KLVAČ, Pavel. Biograf. 2005, č. 36, s. 131-135.
BLAŽEK, Bohuslav; OLMROVÁ, Jiřina. Zvrácená pyramida: sociálně-ekologická studie konfliktu mezi pyramidovým schématem a občanskou společností. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 191 s. ISBN 80-86429-54-7.
Rec.: KAISEROVÁ, Ida. Biograf. 2008, č. 47, s. 121-126.
BLAŽEK, Jiří; UHLÍŘ, David. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 211 s. ISBN 80-246-0384-5.
Rec.: MORAVANSKÁ, Katarína. Sociológia. 2004, roč. 36, č. 4, s. 410-412.
BLAŽEK, Petr; KUBÁLEK, Michal (eds.). Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 359 s. ISBN 978-80-7363-226-7.
BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007. 471 s. ISBN 978-80-7179-584-1.
BOGUSZAK, Marek; GABAL, Ivan; RAK, Vladimír. Československo - květen 1990: zpráva z výzkumu. Praha: AISA. Skupina pro nezávislou sociální analýzu, 1990. 33 s.
BORSKÝ, Vilém; KOŠAŘ, Josef. Sociální dimenze transformace československé ekonomiky. Praha: Ústřední ústav národohospodářského výzkumu, 1992. 79 s.
BOŠTÍK, Jan; VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Kronika kolektivizace malé vesnice: zápisky mladočovského rolníka Jana Boštíka o životě v letech 1945-1959. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. 131 s.
BRADOVÁ, Eva aj. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Olomouc: Periplum, 2008. 134 s. ISBN 978-80-86624-44-0.
BRAUN KOHLOVÁ, Markéta. Mobilita a individuální dopravní chování jako sociologický problém. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2008. 24 s.
BRÁZDIL, Jan. Sociologie zdravotního postižení: teze. 1. vyd. Brno: Centrum pro další vzdělávání učitelů MU v Brně, 1994. 49 s.
BROKL, Lubomír; MANSFELDOVÁ, Zdenka. Česká republika v roce 1993: politická ročenka. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 95 s. ISBN 80-901674-8-9.
BROKL, Lubomír; MANSFELDOVÁ, Zdenka; KROUPA, Aleš. Česká republika v roce 1994: politická ročenka. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 80 s. ISBN 80-85950-06-5.
BROKL, Lubomír. Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 210 s. ISBN 80-85850-48-6.
Rec.: ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Sociológia. 1998, roč. 30, č. 4, s. 427-430.
BROKL, Lubomír; MANSFELDOVÁ, Zdenka; KROUPA, Aleš. Poslanci prvního českého parlamentu (1992-96). Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 89 s. ISBN 80-85950-49-9.
BROKL, Lubomír aj. Postoje československých občanů k demokracii v roce 1968. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 87 s. ISBN 80-85950-73-1.
BROKLOVÁ, Eva. Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938 . 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 144 s. ISBN 80-7184-760-7.
BROKLOVÁ, Eva. Československá demokracie: politický systém ČSR 1918-1938. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1992. 168 s. ISBN 80-901059-6-3.
Rec.: HAVELKA, Miloš. SČ. 1993, roč. 29, s. 105-109.
BROKLOVÁ, Eva; TOMEŠ, Josef; PEHR, Michal. Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2008. 267 s. ISBN 978-80-86495-47-7.
BROUČEK, Stanislav (ed.). Český pohled na Vietnamce: (mediální obraz Vietnamu, Vietnamců a vietnamství). Praha: AV ČR. Etnologický ústav, 2003. 478 s. ISBN 80-85010-46-1.
BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4.
BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1992. 167 s. ISBN 80-900904-5-1.
BUDIL, Ivo T. Za obzor Západu: proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 793 s. ISBN 80-7254-163-3.
BUDIL, Ivo T. Od prvotního jazyka k rase: utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 278 s. ISBN 80-200-0987-6.
BUDIL, Ivo T., ZÍKOVÁ, Tereza (eds.). Totalitarismus 2: zkušenost Střední a Východní Evropy. 1. vyd. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2006. 147 s. ISBN 80-87025-03-2.
BUDIL, Ivo T. aj. Střet civilizací?: dominance Západu, nebo dialog světových kultur: žhavé sondy deseti autorů. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2002. 186 s. ISBN 80-86316-31-9.
BUDIL, Ivo T.; BALÍK, Stanislav aj. Totalitarismus: interdisciplinární pohled. 1. vyd. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2005. 115 s. ISBN 80-903412-3-3.
BUDIL, Ivo T.; ZÍKOVÁ, Tereza (eds.). Totalitarismus 3: totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru. 1. vyd. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007. 187 s. ISBN 978-80-87025-15-4.
BUDIL, Ivo T. Zakladatelé Západu a poslední člověk: esej o zrodu a zániku západní civilizace. Ústí nad Labem: Dryada, 2007. 183 s. ISBN 978-80-87025-08-6.
BUDIL, Ivo T., ZÍKOVÁ, Tereza (eds.). Totalitarismus 4: interdisciplinární pohled. 1. vyd. Plzeň: Katedra antropologických a historických věd, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2008. 195 s. ISBN 978-80-87025-20-8.
BUDIL, Ivo T., ZÍKOVÁ, Tereza (eds.). Totalitarismus. 5: Podoby politické ideologie. 1. vyd. Rymaně: Dryada, 2009. 117 s. ISBN 978-80-87025-24-6.
BUDILOVÁ, Lenka; JAKOUBEK, Marek. Cikánská rodina a příbuzenství. 1. vyd. Ústí nad Labem: Dryada, 2007. 207 s. ISBN 978-80-87025-11-6.
Rec.: SVOBODA, Michal. Sociológia. 2008, roč. 40, č. 4, s. 375-380.
BUCHTOVÁ, Božena aj. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 236 s. ISBN 80-247-9006-8.
Rec.: SEKOT, Aleš. SČ. 2003, roč. 39, č. 4, s. 588-590.
BUREŠOVÁ, Jana. Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 506 s. ISBN 80-244-0248-3.
BURIÁNEK, Jiří. Systémová sociologie: problém operacionalizace. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1993. 135 s. ISBN 80-7066-842-3.
Rec.: MAREŠ, Petr. SČ. 1996, roč. 32, č. 1, s. 101-103.
BURIÁNEK, Jiří. Sociologie: pro střední školy a vyšší odborné školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-304-3.
BUŠTÍKOVÁ, Lenka. Známosti osobností lokální politiky . Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 65 s. ISBN 80-85950-66-9.
BYSTŘICKÝ, Jiří. Elektronická kultura a medialita. Praha: Vydavatelství 999, 2007. 95 s. ISBN 978-80-86391-28-1.
BYSTŘICKÝ, Jiří; MUCHA, Ivan. K filozofii médií. 1. vyd. Praha: Vydavatelství 999, 2007. 167 s. ISBN 978-80-86391-23-6.
BYSTŘICKÝ, Jiří aj. Média, komunikace a kultura: texty k problematice kulturních technik I. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 94 s. ISBN 978-80-7380-117-5.
CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 445 s. ISBN 80-86432-41-6.
Rec.: HLOUŠEK, Vít. SČ. 2003, roč. 39, č. 5, s. 737-740.
CABADA, Ladislav. Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 198 s. ISBN 80-86898-32-6.
CABADA, Ladislav aj. Evropa regionů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 223 s. ISBN 978-80-7380-163-2.
CEJP, Martin. Společenské příčiny a důsledky organizovaného zločinu: dílčí závěrečná studie úkolu „Výzkum organizovaného zločinu v České republice II“. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1999. 120 s. ISBN 80-86008-68-1.
CETL, Jiří; HUBÍK, Stanislav; ŠMAJS, Josef. Příroda a kultura. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1990. 273 s. ISBN 80-205-0087-1.
Rec.: LIBROVÁ, Hana. SČ. 1990, roč. 26, č. 5, s. 456-458.
CIBULKOVÁ, Pavla aj. Genderová ročenka školství. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2009. 153 s. + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-211-0588-1.
CÍSAŘ Ondřej; FIALA, Petr (eds.). Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2004. 197 s. ISBN 80-210-3519-6.
CÍSAŘ, Ondřej. Transnacionální politické síte: jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. 181 s. ISBN 80-210-3591-9.
CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 187 s. ISBN 978-80-7325-168-0.
Rec.: POSPÍŠILOVÁ, Tereza. SČ. 2009, roč. 45, č. 4, s. 852-854.
CSÉMY, Ladislav; CHOMYNOVÁ Pavla; SADÍLEK, Petr. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD): výsledky průzkumu v České republice v roce 2007. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2009. 171 s. ISBN 978-80-87041-94-9.
CVIKLOVÁ, Lucie; KRÝSL, Šimon (eds.). Autonomie a solidarita: čítanka kritické teorie. I. díl, Rozhovory s Jürgenem Habermasem. Česko: [s.n.], 1999. 102 s. ISBN 80-238-4738-4.
CVIKLOVÁ, Lucie. Politické a společenské postavení bývalým [sic] československých nomenklaturních elit v období tzv. normalizace: okolnosti jejich rozkladu a vybrané aspekty jejich adaptace. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2008. 59 s. ISBN 80-86729-41-9.
CVRČEK, Jaromír. Vzájemné vztahy společnosti a armády: (teoreticko-empirická studie). Praha: Magnet-Press, 1992. 160 s. ISBN 80-85469-32-4.
ČABANOVÁ, Bohumila aj. Sborník teoretických konceptů k problematice násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách: sociální spravedlnost a solidarita, sociální soudržnost, sociální vyloučení, diskriminace. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2005. 79 s. ISBN 80-86625-47-8.
ČADA, Karel aj. Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 75 s. ISBN 80-7330-099-0.
ČADKOVÁ Kateřina; LENDEROVÁ Milena; STRÁNÍKOVÁ, Jana (eds.). Dějiny žen, aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie: (sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27.-28. dubna 2006). 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 601 s. ISBN 80-7194-920-5.
ČADOVÁ, Naděžda; PALEČEK Miloš (eds.). Jak je v Česku vnímána práce. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. 228 s. ISBN 80-7330-103-2.
ČECH, Vladimír H. Sociologie pro psychologické poradenství a sociální výzkum. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, 1999. 167 s. ISBN 80-7082-503-0.
ČEJKA, Marek; HANUŠ, Jiří (eds.). Křesťané a socialismus: čítanka textů: 1945-1989. Díl 1. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 178 s. ISBN 978-80-7325-157-4.
ČEJKA, Marek, HANUŠ, Jiří (eds.). Křesťané a socialismus: čítanka textů: 1945-1989. Díl 2. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 210 s. ISBN 978-80-7325-199-4
ČEPELKA, Oldřich. Místní akční skupiny v roce pět: zpráva ze sociologického půzkumu s komentáři a doplňky. 1. vyd. Liberec: Tima, 2008. 82 s. + 1 CD-ROM.
ČEREŠŇÁK, Bedřich aj. Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. Strážnice: Ústav lidové kultury ve Strážnici, 2002. 208 s. ISBN 80-86156-50-8.
Rec.: PETRUSEK, Miloslav. SČ. 2004, roč. 40, č. 1-2, s. 219-221.
ČERMÁK, Daniel (ed.). Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 99 s. ISBN 978-80-7330-167-5.
ČERMÁK, Vladimír. Otázka demokracie. Díl 1., Demokracie a totalitarismus. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 221 s. ISBN 80-200-0379-7.
ČERMÁK, Vladimír. Otázka demokracie. Díl 2., Člověk. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. 370 s. ISBN 80-200-0460-2.
ČERMÁK, Vladimír. Otázka demokracie. Díl 3., Společnost a stát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1997. 254 s. ISBN 80-7182-041-5.
ČERMÁKOVÁ, Marie; NAVAROVÁ, Hana. Ženy a volby '90. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1990. 25 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie. Gender and the employment of higher education graduates in Czechoslovakia. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 13 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie; HRADECKÁ, Irena; NAVAROVÁ, Hana. K postavení žen v československé společnosti. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 29 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie; GATNAR, Lumír. Typologická analýza uplatnění absolventů vysokých škol 1990 na trhu práce. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 1991. 15 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie; GATNAR, Lumír. Zpráva o vybraných výsledcích výzkumu absolventů vysokých škol - ročník 1990. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 1991. 29 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie; GATNAR, Lumír. Ženy v sociální struktuře 1991: výzkum pracovních a životních podmínek žen v České republice a Slovenské republice. 1. část, Základní data. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1992. 83 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie. Sociální postavení rodiny jako základního činitele a adresáta sociální pomoci: výzkumná zpráva. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1993. 108 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie. Women, work and society. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 78 s. ISBN 80-85950-02-2.
ČERMÁKOVÁ, Marie. Rodina a měnící se gender role: sociální analýza české rodiny. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 116 s. ISBN 80-85950-42-1.
ČERMÁKOVÁ, Marie; MAŘÍKOVÁ, Hana (eds.). Proměny současné české rodiny: (rodina-gender-stratifikace). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 170 s. ISBN 80-85850-93-1.
Rec.: SÝKOROVÁ, Dana. SČ. 2002, roč. 38, č. 5, s. 641-644.
ČERMÁKOVÁ, Marie aj. Souvislosti a změny genderových diferencí v české společnosti v 90. letech. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 2000. 145 s. ISBN 80-85950-83-9.
ČERMÁKOVÁ, Marie aj. Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 141 s. ISBN 80-7330-013-3.
ČERMÁKOVÁ, Marie aj. Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 115 s. ISBN 80-7330-026-5.
ČERMÁKOVÁ, Zdeňka; HOLDA, Dalibor. Sociální portrét vysokoškolských studentů v České republice. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 1996. 75 s.
ČERNOCH, Felix. Šikaně stop. Praha: Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 1997. 94 s. ISBN 80-86049-14-0.
ČERNÝ, Jiří; SEDLÁČKOVÁ, Markéta; TUČEK, Milan. Zdroje utváření skupinových mentalit v České republice po roce 1989. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 101 s. ISBN 80-7330-069-9.
ČERNÝ, Karel. Vzdělanostní společnost po česku?: rozhovory o životě a škole pro 21. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 2009. 213 s. ISBN 978-80-7106-582-1.
ČERNÝ, Pavel (ed.). Sondy do světa skautů: sociologické průzkumy Junáka 2000-2003. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2003. 64 s. ISBN 80-86109-96-8.
ČERNÝ, Václav; KOMÁRKOVÁ, Květoslava. Rasismus, jeho základy a vývoj. Olomouc: Votobia, 1995. 90 s. ISBN 80-85885-69-7.
ČERVINKA, František. Česká kultura a okupace. 1. vyd. Praha: Torst, 2002. 153 s. ISBN 80-7215-180-0.
ČERVINKOVÁ, Alice; SMETÁČKOVÁ, Irena (eds.). Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni: výzkumná zpráva. Praha: Sociologický ústav, 2005. 228 s.
ČERVINKOVÁ, Alice; FELT, Ulrike (eds.). Knowing and living in academic research: convergences and heterogeneity in research cultures in the European context. 1st ed. Prague: Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. 242 s. ISBN 978-80-7330-156-9.
České pohraničí v procesu evropské integrace: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Ústí nad Labem: Sociálně ekonomický ústav ČSAV, 1992. 110 s.
Československo - listopad 1990: postoje české a slovenské veřejnosti k politickému, ekonomickému a sociálnímu vývoji: zpráva z výzkumu. Praha: AISA. Skupina pro nezávislou sociální analýzu, 1992. 37 s.
Český spotřebitel 2000: společný projekt společnosti STEM/MARK a vydavatelství Strategie Praha. Praha: Strategie, 2000. 139 s. + 1 CD-ROM.
ČIHOVSKÝ, Jaroslav; KOUDELKA, František. Vybrané kapitoly ze sociologie práce a podniku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. 59 s. ISBN 80-7067-142-4.
Člověk v etapě sociálních změn v procesech přestavby: sborník referátů ze sympozia konaného v Liblicích 22.-24. listopadu 1989. 1. vyd. Praha: Masarykova česká sociologická společnost při ČSAV, 1990. 163 s.
ČMEJREK, Jaroslav. Obce a regiony. 1. vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 2008. 165 s. ISBN 978-80-87197-00-4.
ČMEJRKOVÁ, Světla; HOFFMANNOVÁ, Jana. Jazyk, média, politika. 1. vyd. Praha: Academia, 2003. 258 s. ISBN 80-200-1034-3.
Rec.: MACEK, Jakub; ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina. Biograf. 2004, č. 34, s. 175-177.
ČORNEJOVÁ, Ivana; KUCHAŘOVÁ, Hedvika; VALENTOVÁ, Kateřina (eds.). Locus pietatis et vitae: sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova: Scriptorium, 2008. 535 s. ISBN 978-80-86197-39-5.
ČURDOVÁ, Anna aj. Rovné příležitosti žen a mužů: stanovisko expertní skupiny Evropsko-českého fóra. Praha: Euro-Czech Forum, 2003. 55 s. ISBN 80-239-1890-7.
DAVIDOVÁ, Eva. Romano drom = Cesty Romů: 1945-1990: změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 245 s.
Rec.: SRB, Vladimír. SČ. 1996, roč. 32, č. 2, s. 239-242.
DAVIDOVÁ, Eva. Romové a česká společnost: hledání domova, porozumění a vzájemného soužití. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. 89 s. ISBN 80-238-7739-9.
DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 183 s. ISBN 978-80-7363-131-4.
DIAMANT, Jiří. Psychologické problémy emigrace. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1995. 208 s.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7184-141-2.
Rec.: KAPR, Jaroslav. SČ. 1994, roč. 30, č. 3, s. 394.
DOČKAL, Jan. Člověk v současném světě: než začneme studovat sociální práci. Středokluky: Zdeněk Susa, 2008. 158 s. ISBN 978-80-86057-53-8.
DOLEŽALOVÁ, Iva; HAMAR, Eleonóra; BĚLKA, Luboš (eds.). Náboženství a tělo. Brno: Masarykova univerzita; Praha: Malvern, 2006. 272 s. ISBN 80-210-4115-3.
DOPITA, Miroslav; BOURDIEU, Pierre. Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosti: reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 183 s. ISBN 978-80-244-1650-2.
Rec.: IVANOVÁ, Kateřina. SČ. 2010, roč. 46, č. 1, s. 168-172.
DOSTÁL, Petr; HAMPL, Martin; BARLOV, Max (eds.). Territory, society and administration: the Czech republic and the industrial region of Liberec. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1994. 230 s. ISBN 90-6993-087-0.
DOUŠEK, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761): vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2009. 289 s. ISBN 978-80-210-4966-6.
DRBAL, Ctibor. Budoucnost zdraví a zdravotnictví. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2008. 65 s. ISBN 80-86729-39-7.
DRBOHLAV, Dušan (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů: (Česko v ekonomickém kontextu). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 311 s. ISBN 978-80-246-1552-3.
DROBNÍK, Jaroslav. Biotechnologie a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 213 s. ISBN 978-80-246-1484-7.
DUBEN, Přemysl. K výsledkům výzkumu názorů občanů České republiky na veřejnou politiku: přehledová analytická studie. Praha: Institut sociologických studií FSV UK, 1995. 99 s.
DUBSKÝ, Josef; MURDZA, Karol; URBAN, Lukáš. Sociologie médií a veřejného mínění. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006. 129 s. ISBN 80-7251-234-X.
DUDOVÁ, Radka; KŘÍŽKOVÁ, Alena; FISCHLOVÁ, Drahomíra. Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2006. 120 s. ISBN 80-87007-32-8.
DUDOVÁ, Radka; HASTRMANOVÁ, Šárka. Otcové, matky a porozvodová péče o děti. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 129 s. ISBN 978-80-7330-124-8.
DUDOVÁ, Radka (ed.). Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 166 s. ISBN 978-80-7330-119-4.
DUDOVÁ, Radka (ed.). Nové šance a rizika: flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.
Rec.: BARTOŠOVÁ, Michaela. SČ. 2009, roč. 45, č. 4, s. 839-843.
DUDOVÁ, Radka. Otcovství po rozchodu rodičovského páru. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 234 s. ISBN 978-80-7330-136-1.
DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7380-123-6.
DURDOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. 59 s. ISBN 80-7078-691-4.
DUŠÁNKOVÁ, Olga; PŘIBYL, Miroslav; ŘÍHA, Jan. Cizinci a trh práce v České republice. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 1995. 125 s.
DVOŘÁK, František. Kdo vládne světu: máme ještě šanci? 1. vyd. Bratislava: Eko-konzult, 2004. 200 s. ISBN 80-8079-019-1.
DVOŘÁK, Tomáš. Sběrné suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2009. 173 s. ISBN 978-80-7007-304-9.
Rec.: ŠIMŮNEK, Michal. Biograf. 2009, č. 50, s. 95-114.
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra; KUNC, Jiří. O přechodech k demokracii. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 156 s. ISBN 80-901424-8-6.
Rec.: KABELE, Jiří. SČ. 1995, roč. 31, č. 3, s. 275-377.
DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Lidé a jídlo. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 182 s. ISBN 80-85866-41-2.
DZÚROVÁ, Dagmar; SMOLOVÁ, Edita; DRAGOMIRECKÁ, Eva. Duševní zdraví v sociodemografických souvislostech: výsledky výběrového šetření v České republice. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 106 s. ISBN 80-238-6038-0.
EHL, Martin. Globalizace pro a proti. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. 185 s. ISBN 80-200-0897-7.
EICHLER, Jan. Terorismus a války na počátku 21. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 352 s. ISBN 978-80-246-1317-8.
Rec.: RAŠEK, Antonín. SČ. 2008, roč. 44, č. 2, s. 438-441.
EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 327 s. ISBN 978-80-7367-540-0.
Rec.: RAŠEK, Antonín. SČ. 2010, roč. 46, č. 2, s. 327-330.
Rec.: LOUŽEK, Marek. Sociológia. 2010, roč. 42, č. 2, s. 185-188.
ETTLEROVÁ, Sylva. Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny: (vybrané souvislosti s natalitním chováním). Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 49 s.
Extremismus mládeže v České republice. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996. 123 s. ISBN 80-86008-31-2.
FAFEJTA, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2004. 159 s. ISBN 80-86768-06-6.
Rec.: MARKOVÁ, Dagmar. SČ. 2006, roč. 42, č. 4, s. 817-820.
FANEL, Jiří. Gay historie. Praha: Dauphin, 2000. 527 s. ISBN 80-7272-010-4.
FÁREK, Martin. Hnutí Haré Kršna: institucionalizace alternativního náboženství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 208 s. ISBN 978-80-246-1579-0.
FARKOVÁ, Marie. Dospělost a její variabilita. Praha: Grada, 2009. 136 s. ISBN 978-80-247-2480-5.
FASORA, Lukáš; HANUŠ, Jiří; MALÍŘ, Jiří (eds.). Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Brno: Matice moravská: Historický ústav, 2009. 266 s. ISBN 978-80-86488-55-4.
FASORA, Lukáš; HANUŠ, Jiří; MALÍŘ, Jiří (eds.). Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 139 s. ISBN 978-80-7325-117-8.
FASORA, Lukáš; HANUŠ, Jiří; MALÍŘ, Jiří (eds.). Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 387 s. ISBN 80-7325-091-8.
FAZIK, Alexander; MATĚJŮ, Martin (eds.). Aktuální problémy životního stylu: sborník referátů a příspěvků ze semináře sekce Sociologie integrálního zkoumání člověka a sekce Sociologie kultury a volného času: Praha 6.10.2005. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta pro Masarykovu českou sociologickou společnost při AV ČR, [2006]. 136 s. ISBN 80-7308-131-8.
FERENČUHOVÁ, Slavomíra aj. Město: proměnlivá ne/samozřejmost. Červený Kostelec: Pavel Mervart; Brno: Masarykova univerzita, 2009. 252 s. ISBN 978-80-86818-86-3.
FIALA, Josef. Máme ještě šanci?, nebo, Kam kráčí naše civilizace? Bratislava: Eko-konzult, 2005. 127 s. ISBN 80-8079-038-8.
FIALA, Petr; HANUŠ, Jiří (eds.). Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 217 s. ISBN 80-85959-98-4.
FIALA, Petr aj. Český politický katolicismus 1848-2005. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 535 s. ISBN 978-80-7325-155-0.
FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace: náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 183 s. ISBN 978-80-7325-141-3.
Rec.: LOUŽEK, Marek. Sociológia. 2010, roč. 42, č. 1, s. 80-84.
FIALOVÁ, Eva; SPOUSTOVÁ, Ivana; HAVELKOVÁ, Barbara. Diskriminace a právo: [diskriminace na základě pohlaví a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce z pohledu práva. Praha: Gender Studies, 2007. 46 s. ISBN 978-80-86520-20-9.
FIALOVÁ, Ludmila aj. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 163 s. ISBN 80-85850-87-7.
Rec.: BAUSOVÁ, Martina. Sociológia. 2001, roč. 33, s. 230-232.
FIALOVÁ, Ludmila; HORSKÁ, Pavla; KUČERA, Milan. Současné a perspektivní proměny rodiny, manželství a rodičovství. Praha: Nadace pro výzkum sociální transformace START, 1995. 64 s.
Filipov - I. 1. vyd. Praha: Katedra sociologie, UK-FSV v Praze, 1998. 97 s. ISBN 80-238-3610-2.
Filipov - II. 1. vyd. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 1999. 264 s. ISBN 80-238-5397-X.
Rec.: STACHOVÁ, Jana. SČ. 2003, roč. 39, č. 2, s. 287-288.
FISCHER, Josef Ludvík. Osobnost, dílo, myšlenky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1990. 124 s. ISBN 80-7067-924-7.
FISCHER, Josef Ludvík; FISCHEROVÁ, Sylva; ŠULC, Jan (eds.). Výbor z díla. I. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 805 s. ISBN 978-80-200-1580-8.
FISCHER, Petr. Veřejné osvětlení: postmoderní morálka, postmoderní politika. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 198 s. ISBN 978-80-86429-91-5.
FISCHER, Slavomil; ŠKODA, Jiří. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 218 s. ISBN 978-80-247-2781-3.
FISCHLOVÁ, Drahomíra. Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen - navržení modelového postupu zjišťováni podílu diskriminace. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 63, 14 s.
FORET, Miroslav. Jak dopadnou volby?: poznatky z domácích i zahraničních výzkumů volebního chování a rozhodování. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1992. 72 s.
FORET, Miroslav. Komunikace s veřejností. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 206 s. ISBN 80-210-1034-7.
Rec.: KAPR, Jaroslav. SČ. 1996, roč. 32, č. 1, s. 109-110.
FORETOVÁ, Věra; FORET, Miroslav. Komunikující město. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 107 s. ISBN 80-210-1287-0.
FRANĚK, Rudolf. Příprava technické inteligence na vysokých školách v České republice: výsledky sociologického výzkumu. Praha: Ústav školských informací, 1990. 83 s. ISBN 80-211-0054-0.
FREIOVÁ, Michaela. Meze sociální politiky státu: sborník příspěvků z konference, Praha říjen 1996. Praha: Občanský institut, 1996. 88 s. ISBN 80-901659-8-2.
FRIČ, Pavol aj. Češi na cestě za svojí budoucností: budoucnost a modernizace v postojích a očekáváních obyvatelstva. 1. vyd. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 2003. 233 s. ISBN 80-86103-71-4.
FRIČ, Pavol aj. Vůdcovství českých elit. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 296 s. ISBN 978-80-247-2563-5.
FRIČ, Pavol aj. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice: výsledky výzkumu NROS a AGNES. 1. vyd. Praha: AGNES - Agentura neziskového sektoru, 2001. 115 s. ISBN 80-902633-7-2.
FRIČ, Pavol. Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky: rozhovory o neziskovém sektoru II. Praha: AGNES - Agentura neziskového sektoru, 2000. 113 s. ISBN 80-902633-6-4.
FRÝDLOVÁ, Pavla (ed.). Všechny naše včerejšky: paměť žen. Praha: Nadace Gender Studies, 1998. 207 s. ISBN 80-902367-0-7.
FRÝDLOVÁ, Pavla (ed.). Všechny naše včerejšky II: paměť žen. Praha: Nadace Gender Studies, 1998. 239 s. ISBN 80-902367-5-8.
GABAL, Ivan (ed.). The 1990 election to the Czechoslovakian Federal Assembly: analyses, documents and data. Berlin: Sigma, 1996. 198 s. ISBN 3-89404-158-7.
Rec.: VLACHOVÁ, Klára. Czech Sociological Review. 1998, roč. 6, č. 1, s. 123-125.
GABAL, Ivan aj. Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace. 1. vyd. Praha: G plus G, 1999. 341 s. ISBN 80-86103-23-4.
GABAL, Ivan; VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ, Lenka. Jak čtou české děti: analýza výsledků sociologického výzkumu. Praha: Gabal, Analysis & Consulting, 2003. 54 s.
GABAL, Ivan; ČADA, Karel; SNOPEK, Jan. Klíč k posílení integrační politiky obcí: sociální vyloučení Romů a česká společnost. Praha: Otevřená společnost, 2008. 56 s. ISBN 978-80-87110-07-2.
GAĎOUREK, Ivan; NEHNĚVAJSA, Jiří. Žalářování, pronásledování a zneuznaní: svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 129 s. ISBN 80-210-1718-X.
GAĎOUREK, Ivan. On the variability of social life: a few empirical studies. Groningen: Institute of Sociology, 1998. 152 s. ISBN 90-367-0884-2.
GÁL, Fedor. Dnešní krize česko-slovenských vztahů. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. 112 s. ISBN 80-901059-4-7.
GATNAR, Lumír (ed.). Teoretická východiska a zkušenost výzkumu nových českých elit: sborník ze semináře k výzkumnému projektu. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 84 s. ISBN 80-7330-016-8.
GEBHART, Jan; ŠEDIVÝ, Ivan (eds.). Česká společnost za velkých válek 20. století: (pokus o komparaci). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 312 s. ISBN 80-246-0742-5.
GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1992. 647 s. ISBN 80-85605-28-7.
GERLOCH, Aleš; ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volby v demokracii: soubor přednášek. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1995. 154 s.
GJURIČOVÁ, Adéla; KOPEČEK, Michal (eds.). Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. 1. vyd. Praha; Litomyšl: Paseka, 2008. 320 s. ISBN 978-80-7185-876-8.
Rec.: KUNŠTÁT, Daniel. SČ. 2009, roč. 45, č. 2, s. 440-444.
GLOSOVÁ, Dagmar aj. Bydlení pro seniory. Brno: ERA, 2006. 179 s. ISBN 80-7366-057-1.
GREZLOVÁ, Otilie; KUZNĚCOV, Gennadij. Mládež a důsledky sociálně-ekonomické transformace: výsledky terénního šetření. Ústí nad Labem: Sociálně ekonomický ústav ČSAV, 1992. 103 s.
GRONSKÝ, Libor. Racionální protidrogová politika: uživatelé drog do rukou policie nebo lékařů? Olomouc: Votobia, 1997. 119 s. ISBN 80-7198-250-4.
GRULICH, Josef. Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. 474 s. ISBN 978-80-7394-091-1.
HAISOVÁ, Marie. Quo Vadis, femina ?: vize žen o trvale udržitelném životě. Tábor: Gimli, 2007. 277 s. ISBN 978-80-903966-0-9.
HAISOVÁ, Marie; HAUSEROVÁ, Eva (eds.). Peníze nebo život?: kudy ven z pasti konzumerismu. Praha: Agentura Gaia, 1998. 71 s. ISBN 80-238-3431-2.
HÁJEK, Ladislav. Základy sociologie. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1991. 91 s. ISBN 80-7041-396-4.
HÁJEK, Martin. Vývoj vybraných oborů vzdělání z hlediska genderu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 56 s. ISBN 80-85950-31-6.
HÁJEK, Martin aj. Kdo se bojí hierarchií?: dědictví komunistické vlády. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 99 s. ISBN 80-7330-006-0.
HÁJEK, Martin. Svět hierarchií a reálný socialismus: dědictví komunistické vlády. II. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 97 s. ISBN 80-7330-020-6.
HÁJEK, Martin (ed.). Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí: dědictví komunistické vlády IV: sborník příspěvků ze semináře konaného 11. a 12. září 2003 v Praze. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 112 s. ISBN 80-7330-045-1.
HÁJEK, Martin (ed.). Hierarchy as the strength and weakness of communist rule: the legacy of communist rule IV: a volume of papers from the Seminar held in Prague on September 11-12, 2003. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 167 s. ISBN 80-7330-051-6.
HÁJEK, Martin aj. Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007. 249 s. ISBN 978-80-7378-035-7.
HÁJEK, Martin; BAYER, Ivo. Diskurzivní stabilita „ne/spravedlivého“ - kvantitativní obsahová analýza českých deníků z let 1996-2006. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 36 s.
HÁLA, Jaroslav aj. Development of social dialogue in the Czech republic. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 83 s.
HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. 1. vyd. Praha: DemoArt, 1996. 395 s. ISBN 80-902154-2-4.
HAMPL, Martin. Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. 1. vyd. Praha: Demoart, 1998. 110 s. ISBN 80-902154-7-5.
Rec.: DRBOHLAV, Dušan. SČ. 2000, roč. 36, č. 2, s. 240-242.
HAMPL, Martin aj. Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2001. 328 s. ISBN 80-902686-6-8.
Rec.: KOSTELECKÝ, Tomáš. SČ. 2003, roč. 39, č. 4, s. 580-583.
HAMPLOVÁ, Dana. Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti: mezinárodní srovnání na základě emirického výzkumu ISSP (International Social Survey Programme). Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. 60 s. ISBN 80-85950-79-0.
HAMPLOVÁ, Dana; RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka; PIKÁLKOVÁ, Simona. České ženy: vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 108 s. ISBN 80-7330-040-0.
HAMPLOVÁ, Dana. Vstup do manželství a nesezdaného soužití v České republice po roce 1989 v souvislosti se vzděláním. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 52 s. ISBN 80-7330-029-X.
HAMPLOVÁ, Dana. Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 43 s. ISBN 80-7330-063-X.
HAMPLOVÁ, Dana aj. Nemanželská plodnost: její rizika a sociální podmínky: informační bulletin z projektu Sociální a ekonomické charakteristiky mimomanželské plodnosti v České republice po roce 1989. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 27 s. ISBN 80-7330-105-9.
HAMPLOVÁ, Dana (ed.). Mimomanželská plodnost v České republice po roce 1989: sociální a ekonomické souvislosti. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav, 2006. 92 s. ISBN 80-7330-093-1.
HAMPLOVÁ, Dana; ŠALAMOUNOVÁ, Petra; ŠAMANOVÁ, Gabriela (eds.). Životní cyklus: sociologické a demografické perspektivy. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 307 s. ISBN 80-7330-082-6.
HAMPLOVÁ, Dana; CHALOUPKOVÁ, Jana aj. Děti na psí knížku?: mimomanželská plodnost v ČR. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i., 2007. 155 s. ISBN 978-80-7330-128-6.
HAMPLOVÁ, Dana; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí: výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 - Náboženství. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 139 s. ISBN 978-80-7330-163-7.
HANÁK, Ondřej. Hippies: slepé rameno mrtvé řeky. Praha: Argo, 1992. 135 s. ISBN 80-901198-4-0.
HANÁKOVÁ, Petra; HECZKOVÁ, Libuše; KALIVODOVÁ, Eva (eds.). V bludném kruhu: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. 1. vyd. Praha: SLON, 2006. 437 s. ISBN 80-86429-49-0.
Rec.: BAHENSKÁ, Marie. SČ. 2008, roč. 44, č. 1, s. 210-214.
HANKUSOVÁ, Veronika. Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 152 s. ISBN 80-246-1092-2.
HANŠPACH, Daniel. Political, organizational and policy transformation at the municipal level: the case of Liberec. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 40 s. ISBN 80-85950-23-5.
HANUŠ, Jiří (ed.). Dějiny kultury a civilizace západu v 19. století. 1. vyd. Praha: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2002. 248 s. ISBN 80-7325-006-3.
HANUŠ, Jiří; VYBÍRAL, Jan (eds.). Evropa a její duchovní tvář: eseje - komentáře - diskuse. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 331 s. ISBN 80-7325-071-3.
HANUŠ, Jiří. Tradice českého katolicismu ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2005. 295 s. ISBN 80-7325-036-5.
HANUŠ, Jiří; VYBÍRAL, Jan (eds.). Náboženství v globální občanské společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 182 s. ISBN 978-80-7325-140-6.
HARTL, Jan; HUK, Jaroslav; HABERLOVÁ, Věra. Česká společnost 1998. 1. vyd. Praha: Management Press, 1999. 103 s.
HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1.
HAŠKOVÁ, Hana. Názorové diference k současným změnám v českém porodnictví. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 53 s. ISBN 80-85950-97-9.
HAŠKOVÁ, Hana aj. Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 111 s. ISBN 80-7330-048-6.
HAŠKOVÁ, Hana aj. Women´s civic and political participation in the Czech Republic and the role of European Union gender equality and accession policies. 1. vyd. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 2003. 97 s. ISBN 80-7330-042-7.
HAŠKOVÁ, Hana (ed.). Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 153 s. ISBN 80-7330-092-3.
Rec.: SLEPIČKOVÁ, Lenka. SČ. 2007, roč. 43, č. 2, s. 456-459.
HAŠKOVÁ, Hana (ed.). Rodičovství a bezdětnost ve vybraných časopisech pro ženy a pro muže. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 107 s. ISBN 80-7330-111-3.
HAŠKOVÁ, Hana; KŘÍŽKOVÁ, Alena; LINKOVÁ, Marcela (eds.). Mnohohlasem: vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.
Rec.: JARKOVSKÁ, Lucie. SČ. 2006, roč. 42, č. 5, s. 1077-1080.
HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 264 s. ISBN 978-80-7419-020-9.
HAŠKOVÁ, Hana; UHDE, Zuzana (eds.). Women and social citizenship in Czech society: continuity and change. 1st ed. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. 245 s. ISBN 978-80-7330-150-7.
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 407 s. ISBN 80-7038-158-2.
HÁŠOVÁ TRUHELKOVÁ, Lucie. Rozhovory o matkách a mateřství. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7367-456-4.
HAUSER, Michal (ed.). Sociální stát a kapitalismus. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2007. 306 s.
HAUSEROVÁ, Eva. Jsi přece ženská ...: malý, lehce feministický rádce. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 115 s. ISBN 80-7169-690-0.
HAVEL, Jiří. Chování subjektů v transformaci. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1997. 76 s. ISBN 80-238-1690-X.
HAVELKA, Miloš; CABADA, Ladislav. Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 147 s. ISBN 80-7082-706-8.
HAVELKA, Miloš. Dějiny a smysl: obsahy, akcenty a posuny „české otázky“ 1895-1989. Praha: Lidové noviny, 2001. 203 s. ISBN 80-7106-424-6.
HAVELKA, Miloš aj. Skupinové mentality. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 85 s. ISBN 80-7330-034-6.
HAVELKOVÁ, Barbara. Rovnost v odměňování žen a mužů. Praha: Auditorium, 2007. 157 s. ISBN 978-80-903786-2-9.
HAVELKOVÁ, Hana; VODRÁŽKA, Mirek (eds.). Žena a muž v mediích. Praha: Nadace Gender Studies, 1998. 50 s. ISBN 80-902367-2-3.
HAVELKOVÁ, Hana; LINKOVÁ, Marcela aj. Trans/formace: gender, věda a společnost. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2007. 62 s. ISBN 978-80-7330-118-7.
HAVLÍK, Radomír. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. 146 s. ISBN 80-86039-72-2.
HAVLÍK, Radomír. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 131 s. ISBN 80-7066-615-3.
HAVLÍK, Radomír; NOVOTNÁ, Marie; PROKOP, Jiří. Vybrané kapitoly ze sociologie výchovy a vzdělávání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 66 s. ISBN 80-7066-781-8.
HAVLÍK, Radomír; HALÁSZOVÁ, Věra; PROKOP, Jiří. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1996. 109 s. ISBN 80-86039-10-2.
HAVLÍK, Radomír; KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 174 s. ISBN 80-7178-635-7.
Rec.: ONDREJKOVIČ, Peter. Sociológia. 2003, roč. 35, s. 182-185.
HAVLOVÁ, Radka aj. Kulturní pluralita současného světa. II. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 189 s. ISBN 80-245-0405-7.
HECZKOVÁ, Libuše (ed.). Vztahy, jazyky, těla: texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. 1. vyd. Praha: Ermat pro FHS UK v Praze, 2007. 430 s. ISBN 978-80-903086-6-4.
HEITLINGER, Alena; TRNKOVÁ, Zuzana. Životy mladých pražských žen. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 207 s. ISBN 80-85850-56-7.
Rec.: KUBÁTOVÁ, Helena. SČ. 1999, roč. 35, č. 4, s. 485-487.
Rec.: ŠMÍDOVÁ, Olga. Biograf. 2000, č. 22, s. 83-92.
HELLER, Josef; NEUŽIL František (eds.). Bojíte se socialismu? Příbram: Periskop, 2007. 196 s. ISBN 978-80-87077-01-6.
HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 80-7184-549-3.
Rec.: ŠMÍDOVÁ, Olga. Biograf. 1998, č. 13, s. 71-76.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.
HERNOVÁ, Šárka; SOKOLOVÁ, Gabriela; MALÁ, E. Základní výsledky sociologických výzkumů národnostní problematiky ostravské oblasti. 2, Tabulkové přehledy. Opava: Slezský ústav zemského muzea v Opavě, 1997. 65 s.
HERNOVÁ, Šárka; SOKOLOVÁ, Gabriela. Národně jazykové vědomí obyvatel národnostně smíšených oblastí České republiky. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2000. 171 s. ISBN 80-86224-17-1.
HEŘMANOVÁ, Eva; PATOČKA, Jiří. Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí. II. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 142 s. ISBN 978-80-245-1304-1.
HEŘMANOVÁ, Eva; CHROMÝ, Pavel aj. Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka. 1. vyd. Praha: ASPI, 2009. 348 s. ISBN 978-80-7357-339-3.
HIML, Pavel. Zrození vagabunda: neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. 1. vyd. Praha: Argo, 2007. 371 s. ISBN 978-80-7203-917-3.
HIRŠL, Miroslav. Analýza struktury chudého obyvatelstva v Československu v roce 1988. Bratislava: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1992. 168 s. ISBN 80-7138-060-1.
HIRT, Tomáš; JAKOUBEK, Marek (eds.). „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 414 s. ISBN 80-86898-76-8.
HLADÍK, Jaroslav. Společenské vědy v kostce. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 108 s. ISBN 80-7200-044-6.
HLAVÁČOVÁ, Simona. Islám ve Spojených státech amerických. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 129 s. ISBN 978-80-210-4669-6.
HLAVIČKOVÁ, Zora; MASLOWSKI, Nicolas (eds.). Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy: od mobilizace k identitě: středoevropské studie v sociálních vědách. Praha: CES, 2005. 118 s. ISBN 80-239-4456-8.
HLAVIČKOVÁ, Zora; MASLOWSKI, Nicolas (eds.). The weight of history in Central European Societies of the 20th century: central European studies in social sciences. Praha: CES, 2005. 187 s. ISBN 80-239-4457-6.
HNILICA, Karel; KROUPA, Aleš; VAŠKOVÁ, Renáta. Subjektivní pocit zdraví a pracovní podmínky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 57 s.
HNILICOVÁ, Helena (ed.). Kvalita života: sborník příspěvků z konference, konané dne 25.10.2004 v Třeboni. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004. 120 s. ISBN 80-86625-20-6.
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 1. vyd. Brno: ERA, 2005. 131 s. ISBN 80-7366-028-8.
HODAŇ, Bohuslav. Sociokulturní kinantropologie I: úvod do problematiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 213 s. ISBN 80-210-4064-5.
HODAŇ, Bohuslav. Sociokulturní kinantropologie. II. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 190 s. ISBN 978-80-244-1826-1.
HODOVSKÝ, Ivan; ZIMA, Petr. Svobodná společnost - svobodná morálka: pluralismus hodnot a etická odpovědnost: sborník příspěvků z mezinárodní konference Svobodná společnost - svobodná morálka, konané ve dnech 26. až 28. září 1995 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Olomouc: Pedagogická fakulta UP Olomouc, 1995. 233 s. ISBN 80-900189-9-8.
HOFFMANNOVÁ, Jana; MÜLLEROVÁ, Olga. Jak vedeme dialog s institucemi. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 188 s. ISBN 80-200-0446-7.
Rec.: VODOCHODSKÝ, Ivan. SČ. 2002, roč. 38, č. 4, s. 511-513.
HOJDA, Zdeněk; OTTLOVÁ, Marta; PRAHL, Roman (eds.). Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?: sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 28. února - 1. března 2008. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. 325 s. ISBN 978-80-200-1691-1.
HOLEČKOVÁ, Marta Edith. Cesta českého katolického samizdatu 80. let. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2009. 217 s. ISBN 978-80-7021-983-6.
HOLUBEC, Stanislav. Výměna elit: sociologické aspekty tzv. sametové revoluce. 1. vyd. Praha: Futura, 2002. 32 s. ISBN 80-85523-84-1.
HOLUBEC, Stanislav. Lidé periferie: sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. 329 s. ISBN 978-80-7043-834-3.
HOLUBEC, Stanislav. Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 206 s. ISBN 978-80-7419-014-8.
HOLÝ, Ivan. Úvod do sociologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 65 s. ISBN 80-210-0985-3.
HOLÝ, Ladislav; UHEREK, Zdeněk. Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 209 s. ISBN 80-85850-97-4.
Rec.: SKALNÍK, Petr. SČ. 2003, roč. 39, č. 4, s. 585-587.
HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dějiny společenských teorií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 96 s. ISBN 80-210-1318-4.
HOMOLÁČ, Jiří; KARHANOVÁ, Kamila; NEKVAPIL, Jiří (eds.). Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 183 s. ISBN 80-7239-137-2.
Rec.: KANDERKA, Petr. SČ. 2005, roč. 41, č. 1, s. 175-178.
HORA, Ondřej. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: (souhrnná zpráva z výzkumu). 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008. 154, 8 s. ISBN 978-80-87007-98-3.
HORÁK, Svatopluk (ed.). Filozoficko-sociologická dimenze tělesné kultury: sborník z česko-polského sympozia. 1. vyd. Olomouc: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, 1993. 172 s.
HORÁKOVÁ, Milada. Mezinárodní migrace a migrace cizí pracovní síly. Praha: VÚPSV, 2003. 97, 247 s.
HORÁKOVÁ, Milada. Postoje veřejnosti k běžencům a přesídlencům. Bratislava: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 14 s. ISBN 80-7138-012-1.
HORÁKOVÁ, Milada; KRAUSE, Danica; POLÍVKA, Milan. Zjištění možností kontinuálního sledování ukazatelů (znaků) míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 36 s.
HORSKÁ, Pavla. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha: Panorama, 1990. 474 s. ISBN 80-7038-011-X.
HORSKÁ, Pavla. Naše prababičky feministky. Praha: Lidové noviny, 1999. 124 s. ISBN 80-7106-380-0.
HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. 1. vyd. Praha: Paseka, 2002. 352 s. ISBN 80-7185-409-3.
Rec.: FIALOVÁ, Ludmila. SČ. 2003, roč. 39, č. 2, s. 275-277.
HORSKÝ, Jan. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. 1. vyd. Praha: Argo, 2009. 339 s. ISBN 978-80-257-0124-9.
HORSKÝ, Jan; SELIGOVÁ, Markéta. Rodina našich předků. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 143 s. ISBN 80-7106-195-6.
HORVÁTHOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin Romů. Praha: Společenství Romů na Moravě a Muzeum romské kultury v nakladatelství Lidové noviny, 2002. 84 s. ISBN 80-7106-615-X.
HORYNA, Břetislav. Druhá moderna: (Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 70 s. ISBN 80-210-2677-4.
HORYNA, Břetislav. Idea Evropy: pohledy do filosofie dějin. 1. vyd. Praha: Argo, 2001. 212 s. ISBN 80-86598-32-2.
Rec.: KELLER, Jan. SČ. 2002, roč. 38, č. 5, s. 670-671.
HOUŽVIČKA, Václav. Sudetoněmecká otázka v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996. 38 s. ISBN 80-85950-08-1.
HOUŽVIČKA, Václav; ZICH, František; JEŘÁBEK, Milan. Reflexe sudetoněmecké otázky: a postoje obyvatelstva českého pohraničí k Německu. Ústí nad Labem: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 94 s. ISBN 80-85950-27-8.
HOUŽVIČKA, Václav. Návraty sudetské otázky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. 546 s. ISBN 80-246-1007-8.
HOUŽVIČKA, Václav; NOVOTNÝ, Lukáš (eds.). Otisky historie v regionálnich identitách obyvatel pohraničí: sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 170 s. ISBN 978-80-7330-109-5.
HRABA, Joseph; PECHAČOVÁ Zdeňka; LORENZ, Frederick O. Deset rodin po 10 letech: 1989-1999. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 134 s. ISBN 80-200-0731-8.
Rec.: SÝKOROVÁ, Dana. SČ. 2000, roč. 36, č. 3, s. 365-367.
Rec.: JUSTIANOVÁ, Barbora. Biograf. 2000, č. 21, s. 119-122.
HRČKA, Michal. Sociální deviace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 302 s. ISBN 80-85850-68-0.
Rec.: ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. SČ. 2002, roč. 38, č. 5, s. 651-655.
HRDÝ, Ladislav; SOUKUP, Václav; VODÁKOVÁ, Alena. Sociální a kulturní antropologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 157 s. ISBN 80-901424-1-9.
Rec.: KANDERT, Josef. SČ. 1995, roč. 31, č. 3, s. 382-384.
HREŠANOVÁ, Ema. Kultury dvou porodnic: etnografická studie. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7043-749-0.
Rec.: DUDOVÁ, Radka. Biograf. 2009, č. 50, s. 121-129.
HROCH, Miroslav. Comparative studies in modern European history: nation, nationalism, social change. Aldershot: Ashgate, 2007. 282 s. ISBN 978-0-7546-5935-8.
HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a utváření moderních evropských národů. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 314 s. ISBN 978-80-7419-010-0.
Rec.: HAVLÍČEK, Jakub. SČ. 2010, roč. 46, č. 2, s. 323-327.
HRUBÁ, Drahoslava. Životní podmínky a zdravotní stav populace. 1. vyd. Praha: KPK, 1993. 135 s. ISBN 80-85267-43-8.
HRUBEC, Marek (ed.). Demokracie, veřejnost a občanská společnost. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2004. 268 s. ISBN 80-7007-211-3.
Rec.: ŠTĚCH, Ondřej. SČ. 2006, roč. 42, č. 1, s. 232-236.
HRUBEC, Marek. Globální spravedlnost a demokracie. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2004. 355 s. ISBN 80-7007-210-5.
Rec.: BRABEC, Martin. SČ. 2006, roč. 42, č. 4, s. 820-823.
HRUBEC, Marek (ed.). Interkulturní dialog o lidských právech: západní, islámské a konfuciánské perpektivy [sic]. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2008. 490 s. ISBN 978-80-7007-282-0.
HRUBEC, Marek aj. Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia, 2008. 479 s. ISBN 978-80-7007-286-8.
Rec.: HOLUBEC, Stanislav. SČ. 2009, roč. 45, č. 1, s. 216-218.
HRUBÝ, Karel; BROUČEK, Stanislav (eds.). Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století: Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29.-30. června 1998. 1. vyd. Praha: Karolinum: Etnologický ústav AV ČR, 2000. 339 s. ISBN 80-7184-932-4.
HUBÁČEK, Ondřej; OPLETALOVÁ, Lenka; MATĚJŮ, Martin. Sociokulturní adaptace malých měst: kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008. 1. vyd. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 2009. 133 s. ISBN 978-80-7308-281-9.
HUBÍK, Stanislav. Postmoderní kultura: úvod do problematiky. Olomouc: Mladé umění k lidem, 1991. 55 s. ISBN 80-900604-9-8.
HUBÍK, Stanislav. Sociologie vědění: základní koncepce a paradigmata. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. 224 s. ISBN 80-85850-58-3.
HUBÍK, Stanislav. Sociální rekonstrukce regionu: teoretická a metodologická východiska. 1. vyd. Brno: MSD, 2006. 102 s. ISBN 808663373.
HUBINKOVÁ, Zuzana. Psychologie a sociologie ekonomického chování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. 126 s. ISBN 80-245-0284-4.
HUDEČKOVÁ, Helena; ZAGATA, Lukáš. Sociologie a její aplikace ve veřejné správě. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007. 143 s. ISBN 978-80-213-1637-9.
HUK, Jaroslav. Mediální publikum a výzkum veřejného mínění. 1. vyd. Praha: Vysoká škola Jana Amose Komenského, 2007. 112 s. ISBN 978-80-86723-24-2.
HUNGR, Pavel. Sociologie práva: systémově teoretický přístup k modernímu právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 152 s. ISBN 80-210-0527-0.
HUNGR, Pavel; DOBROVIČOVÁ, Gabriela. Sociologie práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 141 s. ISBN 80-210-0192-5.
HUNGR, Pavel; URBANOVÁ, Martina. Prameny ke studiu sociologie práva. I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 121 s. ISBN 80-210-0421-5.
HÜBL, Milan; SKŘENKOVÁ, Eliška. Češi, Slováci a jejich sousedé: úvahy, studie a polemiky z let 1979-1989. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1990. 192 s. ISBN 80-206-0279-8.
HYTYCH, Roman. Smrt a nesmrtelnost: sociální reprezentace smrti. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 227 s. ISBN 978-80-7387-092-8.
CHÁB, Milan. Svět bez ústavů. Praha: QUIP - Společnost pro změnu, 2004. 83 s. ISBN 80-239-4772-9.
CHALOUPKOVÁ, Jana; ŠALAMOUNOVÁ, Petra. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80-7330-062-1.
CHALOUPKOVÁ, Jana. Rozdělení domácí práce: ekonomická racionalita, mocenské zdroje a symbolické významy. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 28 s.
CHALOUPKOVÁ, Jana. Rodinné a pracovní dráhy mladých: holistická perspektiva. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. 119 s. ISBN 978-80-7330-169-9.
CHALUPECKÝ, Jindřich; ČERVENKA, Miroslav; HAUKOVÁ, Jiřina. Tíha doby: stati o časových souvislostech a situacích kultury, 1968-1988. Olomouc: Votobia, 1997. 180 s. ISBN 80-7198-175-3.
CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 183 s. ISBN 978-80-7367-098-6.
CHARVÁT, Michal. Sociální aspekty sportovních aktivit. Brno: Paido, 2002. 52 s. ISBN 80-7315-029-8.
CHMELÍK, Jan aj. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 201 s. ISBN 80-7178-739-6.
CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, 2001. 172 s. ISBN 80-7201-265-7.
CHOVANČÍKOVÁ, Irena (ed.). Tomáš Garrigue Masaryk a sociologie: sborník příspěvků z 2. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 18. listopadu 1993. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1994. 117 s.
CHROMÝ, Karel. Duševní nemoc: sociologický a sociálněpsychologický pohled. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 82 s. ISBN 80-201-0050-4.
CHŘIBKOVÁ, Marie; CHUCHMA Josef; KLIMENTOVÁ, Eva (eds.). Feminismus devadesátých let českýma očima. 1. vyd. Praha: Marie Chřibková, 1999. 278 s. ISBN 80-902443-6-X.
ILLICH, Ivan. Odškolnění společnosti: (polemický spis). 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 109 s. ISBN 80-85850-96-6.
ILLNER, Michal. The territorial dimension of public administration reforms in East Central Europe. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 61 s. ISBN 80-85950-37-5.
ILLNER, Michal; BALDERSHEIM, Harald; WOLLMANN, Hellmut (eds.). Local democracy in post-communist Europe. Opladen: Leske + Budrich, 2003. 338 s. ISBN 3-8100-3192-5.
Rec.: RYŠAVÝ, Dan. SČ. 2004, roč. 40, č. 4, s. 532-535.
Integrace cizinců v Evropě: sborník z mezinárodní konference: Praha 27.-28.11.2003 = Integration of immigrants in Europe: proceedings of an international conference: Prague, November 2003. Praha: Slovo 21, 2004. 89, 96 s. ISBN 80-239-3924-6.
IRMANOVÁ, Eva. Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 1989. Ústí nad Labem: Albis International, 2005. 316 s. ISBN 80-86067-67-X.
JAKLOVÁ, Alena. Národnostní a sociálně-ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20. století. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006. 171 s.
JAKLOVÁ, Halka; ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina (eds.). Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti a návrhy na jejich řešení. Praha: Aperio, 2005. 39 s. ISBN 80-903087-4-0.
JAKOUBEK, Marek; PODUŠKA, Ondřej. Romské osady v kulturologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 174 s. ISBN 80-7239-140-2.
Rec.: NEŠPOR, Zdeněk R. SČ. 2004, roč. 40, č. 4, s. 544-547.
Rec.: JANKŮ, Kateřina. Sociální studia. 2004, roč. 1, č. 1, s. 132-136.
JAKOUBEK, Marek. Romové - konec (ne)jednoho mýtu. 1. vyd. Praha: Socioklub: BMSS-Start, 2004. 317 s. ISBN 80-86140-21-0.
JAKOUBEK, Marek; HIRT, Tomáš. Romové: kulturologické etudy: (etnopolitika, příbuzenství a sociální organizace). Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 383 s. ISBN 80-86473-83-X.
JAKOUBEK, Marek (ed.). Cikáni a etnicita. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 403 s. ISBN 978-80-7387-105-5.
Rec.: HIRT, Tomáš. Sociológia. 2009, roč. 41, č. 1, s. 92-96.
JAKOUBEK, Marek; BUDILOVÁ, Lenka. Romové a cikáni - neznámí i známí: interdisciplinární pohled. 1. vyd. Voznice: Leda, 2008. 342 s. ISBN 978-80-7335-119-9.
Rec.: HEJNAL, Ondřej. SČ. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1111-1114.
JAKOUBEK, Marek; BUDILOVÁ, Lenka (eds.). Cikánské skupiny a jejich sociální organizace. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 359 s. ISBN 978-80-7325-178-9.
JANÁK, Dušan. Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy: studie z dějin klasické české sociologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 228 s. ISBN 978-80-210-5038-9.
JANATA, Jaromír. Agrese tolerance a intolerance. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 220 s. ISBN 80-7169-889-X.
JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 285 s. ISBN 80-7178-535-0.
JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 231 s. ISBN 80-7178-749-3.
JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2397-6.
JANIŠOVÁ, Helena. Zdeněk Ullrich: příspěvek k dějinám československé sociologie let 1945-1949. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 139 s. ISBN 80-85850-43-5.
Rec.: MUSIL, Jiří. SČ. 2000, roč. 36, č. 2, s. 233-235.
JANOŠOVÁ, Pavlína. Homosexualita v názorech současné společnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 218 s. ISBN 80-7184-954-5.
Jedinec a společnost: sborník k 65. narozeninám doc. PhDr. Jana Sedláčka, CSc. Praha: Katedra sociologie FF UK, 2000. 161 s. ISBN 80-85899-91-4.
JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008. 331 s. ISBN 978-80-7021-902-7.
JENÍK, Zdeněk (ed.). Fenomén štěstí v životě mladých lidí: výsledky výzkumu fenoménu štěstí v roce 1995: sborník příspěvků ze semináře konaného dne 10. dubna 1996 v Krnově. 1. vyd. Krnov: Retis, 1996. 109 s. ISBN 80-238-0860-5.
JENÍK, Zdeněk; KREJČÍ, Jaroslav (eds.). Člověk a česká společnost na prahu 21. století: sborník statí z mezioborového kolokvia k 10. výročí demokratické revoluce v Československu a z filosofického semináře o fenoménu štěstí u mladých lidí. Opava: Open Education & Sciences, [1999?]. 260 s. ISBN 80-901974-7-7.
JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 1992. 162 s. ISBN 80-7066-662-5.
JEŘÁBEK, Hynek; REMR, Jiří (eds.). Klasické sociologické výzkumy. Praha: Institut sociologických studií FSV UK, 1993. 143 s.
JEŘÁBEK, Hynek. Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 183 s. ISBN 80-7184-342-3.
Rec.: VAJDOVÁ, Zdenka. SČ. 1998, roč. 34, č. 4, s. 501-503.
JEŘÁBEK, Hynek. Vlivní lidé a názoroví vůdci v malém městě: výzkumná zpráva. Praha: Institut sociologických studií, 1997. 73 s.
JEŘÁBEK, Hynek aj. Utváření postojů obyvatel českého města: lidé s vlivem a osobní mezilidská komunikace při utváření politických postojů v lokální komunitě: (rozpracování projektu a metodika výzkumu). Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 85 s. ISBN 80-85950-71-5.
JEŘÁBEK, Hynek; VEISOVÁ, Eva. 11th September: mezinárodní internetový komunikační výzkum: international on-line communication research. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 60 s. ISBN 80-7330-005-2.
JEŘÁBEK, Hynek; SOUKUP, Petr (eds.). Advanced Lazarsfeldian methodology. 1st ed. Prague: Karolinum, 2008. 250 s. ISBN 978-80-246-1521-9.
Rec.: KATRŇÁK, Tomáš. SČ. 2010, roč. 46, č. 3, s. 491-492.
JEŘÁBEK, Hynek. Paul Lazarsfeld's research methodology: biography, methods, famous projects. 1st ed. Prague: Charles University, Karolinum Press, 2006. 136 s. ISBN 80-246-1098-1.
Rec.: HÄUBERER, Julia. SČ. 2008, roč. 44, č. 3, s. 600-601.
Rec.: LAIFEROVÁ, Eva. Sociológia. 2007, roč. 39, č. 1, s. 85-90.
JEŘÁBEK, Milan. Individuální kontakty obyvatel na česko-německé hranici. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996. 46 s. ISBN 80-85950-17-0.
JEŘÁBEK, Milan; JEŽEK, Jiří; ŠINDELÁŘOVÁ, Eva. Průmyslové podniky se zahraničním kapitálem v česko-německém pohraničí. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 52 s. ISBN 80-85950-26-X.
JEŘÁBEK, Milan (ed.). Geografická analýza pohraničí České republiky. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 180 s. ISBN 80-85950-76-6.
JEŘÁBEK, Milan (ed.). Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 2001. 107 s. ISBN 80-85950-85-5.
JEŘÁBEK, Milan; DOKOUPIL, Jaroslav; HAVLÍČEK, Tomáš aj. České pohraničí: bariéra nebo prostor zprostředkování? 1. vyd. Praha: Academia, 2004. 296 s. ISBN 80-200-1051-3.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7.
Rec.: PETRUSEK, Miloslav. SČ. 2005, roč. 41, č. 1, s. 160-162.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-466-3.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara; KASL KOLLMANOVÁ, Denisa (eds.). Média dvacet let poté. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 383 s. ISBN 978-80-7367-446-5.
JIRÁNEK, Tomáš; KUBEŠ, Jiří (eds.). Dítě a dětství napříč staletími: 2. Pardubické bienále: 4. až 5. dubna 2002, Pardubice. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. 259 s. ISBN 80-7194-515-3.
JIRÁSKOVÁ, Věra. Občan v demokratické společnosti: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. 311 s. ISBN 80-85850-78-8.
JIRÁSKOVÁ, Věra aj. Mezigenerační porozumění a komunikace. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 198 s. ISBN 80-86861-80-5.
Jsme přece lidé, ne? = We're all people, no? Praha: Slovo 21, 2007. 89, 91 s. ISBN 978-80-239-8605-1.
JUNG, Richard. Experience and action: selected items in systems theorie. Wien: Wisdom - edition echoraum, 2007. 308 s. ISBN 978-3-901941-13-9.
Rec.: ŠUBRT, Jiří. SČ. 2009, roč. 45, č. 2, s. 435-437.
Rec.: ALIEVA, Dilbar. Sociológia. 2009, roč. 41, č. 4, s. 401-408.
JUST, Jiří; NEŠPOR, Zdeněk R.; MATĚJKA, Ondřej aj. Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Lutherova společnost, 2009. 395 s. ISBN 978-80-903632-8-1.
K sociologické reflexi modernizace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 153 s. ISBN 80-246-0843-X.
KABÁTEK, Aleš. Sociologické výzkumy mladé generace: (aktuální poznatky a výsledky). Praha: Ústav školských informací (ÚŠI), 1991. 40 s. ISBN 80-211-0061-3.
KABÁTEK, Aleš. Sociologické texty. I., Základy obecné sociologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 182 s. ISBN 80-7066-890-3.
KABÁTEK, Aleš. Sociologické texty. II., Speciální a aplikovaná sociologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 225 s. ISBN 80-7066-962-4.
KABELE, Jiří. Přerody: principy sociálního konstruování. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 394 s. ISBN 80-7184-359-8.
KABELE, Jiří; MLČOCH, Lubomír (eds.). Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy. 2, Proměna české společnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 549 s.ISBN 80-246-0431-0.
KABELE, Jiří aj. Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let: dědictví komunistické vlády V.: sborník popisů komunistického vládnutí. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 202 s. ISBN 80-7330-047-8.
KABELE, Jiří (ed.). Rozvoj české společnosti v Evropské unii: (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2004. 433 s. ISBN 80-86732-35-5.
KABELE, Jiří (ed.). Výklady vládnutí v reálném socialismu: (dědictví VI). 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2004. 122 s. ISBN 80-86732-31-2.
KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět: teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 582 s. ISBN 80-246-1127-9.
KABELE, Jiří. Strategické vyvažování, koordinace a spravedlnost. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 60 s.
KABELE, Jiří; HÁJEK, Martin. Jak vládli?: průvodce hierarchiemi reálného socialismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 213 s. ISBN 978-80-7239-213-1.
KADLECOVÁ, Kateřina. Dívky a girls podle českých dívčích časopisů: jazyk, ideologie, publikum a jeho přístup. Liberec: Nakladatelství Bor, 2007. 190 s. ISBN 978-80-86807-57-7.
KALIBOVÁ, Květa; PAVLÍK, Zdeněk; VODÁKOVÁ, Alena. Demografie (nejen) pro demografy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 125 s. ISBN 80-901424-2-7.
KALINOVÁ, Lenka; MACHONIN, Pavel. K proměnám sociální struktury v Československu 1918-1968. Praha: Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1993. 221 s.
KALINOVÁ, Lenka. Základní podmínky a charakteristika vývoje sociální struktury československé společnosti v 70. a 80. letech. Praha: Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1993. 59 s.
KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním dějinám v letech 1945-1969. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 363 s. ISBN 978-80-200-1536-5.
Rec.: NEŠPOR, Zdeněk R. SČ. 2008, roč. 44, č. 4, s. 813-817.
KALNICKÁ, Zdeňka. Úvod do gender studies: otázky rodové identity. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. 119 s. ISBN 978-80-7248-528-4.
KALOUS, Jaroslav; VESELÝ, Arnošt (eds.). Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2006. 181 s. ISBN 80-246-1262-3.
KALVAS, František. Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7043-805-3.
KAMÍN, Tomáš; MACHALOVÁ, Tatiana. Kritika rasy a rasismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 173 s. ISBN 80-210-3275-8.
KANDERT, Josef (ed.). Jihomoravský venkov po socialismu: Filipovsko na konci devadesátých let 20. století. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2004. 317 s. ISBN 80-86732-26-6.
KANDERT, Josef. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 258 s. ISBN 80-246-0782-4.
Rec.: PODOBA, Juraj. SČ. 2007, roč. 43, č. 1, s. 235-238.
KANDERT, Josef. Chápání spravedlnosti v různých kulturních kontextech. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 32 s.
KAPR, Jaroslav. Co je to demokracie: učební pomůcka o demokracii jako způsobu rozhodování. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1991. 97 s. ISBN 80-901059-2-0.
KAPR, Jaroslav. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1991. 115 s. ISBN 80-85850-03-6.
KARLAS, Jan. Forma mezinárodních institucí: teoretická analýza. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2008. 206 s. ISBN 978-80-246-1433-5.
KASALOVÁ, Hana. Problémy starých občanů se sníženou soběstačností: (Sonda). Bratislava: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 78 s. ISBN 80-7138-046-6.
KASTNER, Quido. Osidlování českého pohraničí od května 1945. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 67 s. ISBN 80-85950-19-7.
Rec.: SRB, Vladimír. SČ. 1997, roč. 33, č. 4, s. 501-502.
KASTNER, Quido. Osidlování českého pohraničí od května 1945: (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka). Díl II. Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR Praha, detašovaný tým v Ústí n. Labem, 1999. 334 s.
KAŠPAROVÁ, Irena; RIPKA, Štěpán; SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina (eds.). Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice - moravské lokality. Praha: Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity; Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2008. 374 s. ISBN 978-80-87041-56-7.
KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. 1. vyd. Praha: SLON, 2004. 190 s. ISBN 80-86429-29-6.
Rec.: SIMONOVÁ, Natalie. SČ. 2005, roč. 41, č. 1, s. 156-160.
Rec.: BÚZIK, Bohumil. Sociológia. 2005, roč. 37, č. 5, s. 481-484.
KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza a sociální mobilita. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. 211 s. ISBN 80-7325-067-5.
Rec.: BÚZIK, Bohumil. Sociológia. 2006, roč. 38, č. 5, s. 477-480.
KATRŇÁK, Tomáš. Spříznění volbou?: homogamie a heterogamie manželských párů v České republice. 1. vyd. Praha: Slon, 2008. 239 s. ISBN 978-80-86429-98-4.
Rec.: BAHNA, Miloslav. Sociológia. 2010, roč. 42, č. 1, s. 68-70.
KEBZA, Vladimír. Psychosociální determinanty zdraví. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 263 s. ISBN 80-200-1307-5.
KELLER, Jan. Sociologie konfliktu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 119 s. ISBN 80-210-0193-3.
KELLER, Jan. Kvalitativní přístupy v sociologii: sborník ze semináře sekce metod a technik ČSSS Alšovice 23.-25.10.1989. Praha: Masarykova česká sociologická společnost při ČSAV, 1991. 90 s.
KELLER, Jan. Nedomyšlená společnost. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1992. 125 s. ISBN 80-901102-0-7.
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. 186 s. ISBN 80-901059-3-9.
Rec.: SEDLÁČEK, Jan. SČ. 1992, roč. 28, č. 3, s. 412-416.
KELLER, Jan. Až na dno blahobytu: ke společenským kořenům ekologické krize. 1. vyd. Brno: Hnutí Duha, 1993. 127 s.
Rec.: KAMARÝT, Jan; ŠEVČÍK, Oldřich. SČ. 1994, roč. 30, č. 3, s. 392-393.
KELLER, Jan. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. 1. vyd. Praha: G plus G, 1995. 175 s. ISBN 80-901896-1-X.
KELLER, Jan. Dvanáct omylů sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 167 s. ISBN 80-85850-09-5.
Rec.: HUBÍK, Stanislav. SČ. 1996, roč. 32, č. 2, s. 223-226.
Rec.: BÚZIK, Bohumil. Sociológia. 1995, roč. 27, č. 5-6, s. 461-463.
Rec.: ALAN, Josef. Biograf. 1995, č. 5, s. 30-33.
Rec.: NOHEJL, Marek. Biograf. 1996, č. 6, s. 33-36.
KELLER, Jan; GÁL, Fedor; FRIČ, Pavol. Hodnoty pro budoucnost. 1. vyd. Praha: G plus G, 1996. 94 s. ISBN 80-901896-4-4.
KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 191 s. ISBN 80-85850-15-X.
KELLER, Jan. Šok z ekologie, aneb, Politické systémy v rozpacích. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1996. 52 s. ISBN 80-202-0606-X.
KELLER, Jan. Abeceda prosperity. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 160 s. ISBN 80-85765-98-5.
KELLER, Jan. Sociologie a ekologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 232 s. ISBN 80-85850-42-7.
KELLER, Jan. Naše cesta do prvohor: o povaze automobilové kultury. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 170 s. ISBN 80-85850-64-8.
KELLER, Jan. Vzestup a pád středních vrstev. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 123 s. ISBN 80-85850-95-8.
Rec.: ŠANDEROVÁ, Jadwiga. SČ. 2001, roč. 37, č. 3, s. 385-388.
KELLER, Jan. Politika s ručením omezeným: proměny moci na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2001. 139 s. ISBN 80-86316-27-0.
KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 191 s. ISBN 80-85850-15-X.
KELLER, Jan aj. O hypermarketech veřejně: sborník. 1. vyd. Brno: Nesehnutí, 2002. 116 s. ISBN 80-238-6832-2.
KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 529 s. ISBN 80-86429-34-2.
Rec.: MARADA, Radim. SČ. 2006, roč. 42, s. 211-216.
Rec.: MUSIL, Jiří. SČ. 2006, roč. 42, s. 217-220.
Rec.: ŠANDEROVÁ, Jadwiga. SČ. 2006, roč. 42, s. 221-222.
Rec.: LAIFEROVÁ, Eva. Sociológia. 2005, roč. 37, č. 4, s. 373-379.
KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 158 s. ISBN 80-86429-41-5.
Rec.: MUSIL, Jiří. SČ. 2005, roč. 41, č. 5, s. 931-935.
KELLER, Jan. Teorie modernizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 194 s. ISBN 978-80-86429-66-3.
KELLER, Jan. Teď, když máme, co jsme chtěli: články z let 1998-2008. Praha: EarthSave, 2008. 141 s. ISBN 978-80-86916-07-1.
KELLER, Jan; TVRDÝ, Lubor. Vzdělanostní společnost?: chrám, výtah a pojišťovna. 1. vyd. Praha: SLON, 2008. 183 s. ISBN 978-80-86429-78-6.
Rec.: SOUKUP, Petr. SČ. 2008, roč. 44, č. 2, s. 435-438.
KELLER, Jan. Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 173 s. ISBN 978-80-7419-002-5.
Rec.: TOUŠEK, Laco. SČ. 2010, roč. 46, č. 2, s. 313-315.
KLÍMA, Michal. Kvalita demokracie v České republice a volební inženýrství. 1. vyd. Praha: Radix, 2001. 179 s. ISBN 80-86031-29-2.
KLVAČ, Pavel (ed.). Na tom našem dvoře = in our back yard. Drnovice: Občanské sdružení Drnka, 2007. 73 s.: fot. ISBN 978-80-254-0882-7.
KMOCHOVÁ, Věra; TREMLOVÁ, Naďa. Význam umění v rozvoji člověka: prognostická studie. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1990. 63 s. ISBN 80-7069-014-3.
KMONÍČEK, Leoš. Sociální potřebnost a struktura čs. domácností. Praha: Ekonomický ústav ČSAV, 1991. 40 s.
KNAPÍK, Jiří. Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948-1950. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 359 s. ISBN 80-7277-212-0.
KOBES, Tomáš. Nastartovali nás jako motorky: činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. 135 s. ISBN 978-80-7043-823-7.
KOCOURKOVÁ, Jiřina aj. Propopulační politika - ano či ne: sborník textů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. 73 s.
KOCOURKOVÁ, Jiřina; RABUŠIC, Ladislav (eds.). Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?: proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky z hlediska postojů české veřejnosti. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, 2006. 158 s. ISBN 80-86561-93-3.
KOHÁK, Erazim. Průvodce po demokracii: vzpomínky z amerického života, naděje z pražského návratu. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 156 s. ISBN 80-85850-23-0.
Rec.: VODÁKOVÁ, Alena. SČ. 1998, roč. 34, č. 1, s. 112-113.
KOHOUTEK, Rudolf aj. Základy sociální psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 181 s. ISBN 80-7204-064-2.
KOLÁŘ, Petr; PECHÁČEK, Štěpán; SYLLOVÁ, Jindřiška. Parlament České republiky: 1993-2001. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. 296 s. ISBN 80-7201-325-4.
Rec.: LINEK, Lukáš. SČ. 2005. roč. 41, č. 3, s. 511-512.
KOLÁŘOVÁ, Marta. Globální a české „anti-globalizační“ hnutí: kolektivní identita a difúze. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2008. 20 s.
KOLÁŘOVÁ, Marta; VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina. Vnímání a utváření sociálních distancí a třídních nerovností v české společnosti. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 101 s. ISBN 978-80-7330-155-2.
KOLÁŘOVÁ, Marta. Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 253 s. ISBN 978-80-86429-96-0.
Rec.: KOBOVÁ, Ľubica. Sociológia. 2010, roč. 42, č. 2, s. 177-181.
KOMÁRKOVÁ, Olga. Genderové stereotypy v reklamních textech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006. 214 s. ISBN 80-7308-148-2.
KOMENDA, Antonín. Sociální deviace: historická východiska a základní teoretické přístupy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 313 s. ISBN 80-244-0019-7.
KOMENDA, Antonín; KELLER, Jan. Úvod do sociologie pro právníky: (sociální kontrola a deviace). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. 171 s. ISBN 80-7067-317-6.
KONČELÍK, Jakub; KÖPPLOVÁ, Barbara; PRÁZOVÁ, Irena (eds.). Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii: (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10.-2.11.2002). 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2002. 407 s. ISBN 80-86732-00-2.
KONOPÁSEK, Zdeněk; TUTTEROVÁ, Jitka. Sociální politika, sociální pomoc a sociální příjmy. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1990. 163 s.
KONOPÁSEK, Zdeněk. Auto/biografie a sociologie: druhá verze. Praha: Institut sociologických studií FSV UK, 1994. 90 s.
KONOPÁSEK, Zdeněk. Estetika sociálního státu: o krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení. 1. vyd. Praha: G plus G, 1998. 341 s. ISBN 80-86103-14-5.
KONOPÁSEK, Zdeněk (ed.). Otevřená minulost: autobiografická sociologie státního socialismu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 371 s. ISBN 80-7184-755-0.
KONOPÁSEK, Zdeněk (ed.); HAWKER, Andrew (transl.). Our lives as database: doing a sociology of ourselves: Czech social transitions in autobiographical research dialogues. 1st ed. in English. Praha: Karolinum, 2000. 302 s. ISBN 80-246-0120-6.
KOPECKÝ, Martin. Sociální hnutí a vzdělávání dospělých: aktivní občanství jako cíl pro celoživotní učení. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 131 s. ISBN 80-86432-96-3.
KÖPPLOVÁ, Barbara; WOLÁK, Radim (eds.). Česká média a česká společnost v 60. letech. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008. 170 s. ISBN 978-80-86212-94-4.
KOSEK, Jan. Člověk je (ne)tvor společenský: kapitoly ze sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Argo, 2004. 253 s. ISBN 80-7203-591-6.
KOSÍK, Antonín. Pospojovaný svět. 1. vyd. Praha: Prostor, 1997. 132 s. ISBN 80-85190-55-9.
KOSTELECKÁ, Yvona; BERNARD, Josef; KOSTELECKÝ, Tomáš. Zahraniční migrace vědců a výzkumníků a nástroje k jejímu ovlivnění. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 117 s. ISBN 978-80-7330-134-7.
KOSTELECKÝ, Tomáš. Regionální diferenciace sociálních problémů v České republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 107 s. ISBN 80-901674-3-8.
KOSTELECKÝ, Tomáš. Rozdíly v chování regionálních populací a jejich příčiny. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 88 s. ISBN 80-85950-03-0.
KOSTELECKÝ, Tomáš; NEDOMOVÁ, Alena; VAJDOVÁ, Zdenka. Trh s bydlením a jeho sociální souvislosti - situace v Praze a Brně. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998. 45 s. ISBN 80-85950-43-X.
KOSTELECKÝ, Tomáš. Vzestup nebo pád politického regionalismu? Změny na politické mapě v letech 1992 až 1998 - srovnání České a Slovenské republiky. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 100 s. ISBN 80-7330-003-6.
KOSTELECKÝ, Tomáš. Political parties after communism: developments in East-Central Europe. Washington: Woodrow Wilson Center Press, 2002. 213 s. ISBN 0-8018-6851-3.
Rec.: BROKL, Lubomír. SČ. 2003, roč. 39, č. 3, s. 432-435.
KOSTELECKÝ, Tomáš; STACHOVÁ, Jana; ČERMÁK, Daniel. Region a politika. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 76 s. ISBN 80-7330-030-3.
KOSTELECKÝ, Tomáš; ČERMÁK, Daniel. Metropolitan areas in the Czech Republic - Defensions, basic characteristics, patterns of suburbanisation and their impact on political bahaviour. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 57 s. ISBN 80-7330-064-8.
KOSTELECKÝ, Tomáš; VOBECKÁ, Jana (eds.). Regionální elity 2004. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 152 s. ISBN 80-7330-074-5.
KOSTELECKÝ, Tomáš. Political behavior in metropolitan areas in the Czech Republic between 1990 and 2002 - patterns, trends, and the relation to suburbanization and its socio-spatial patterns. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005. 104 s. ISBN 80-7330-073-7.
KOSTELECKÝ, Tomáš; BERNARD, Josef; PATOČKOVÁ, Věra. Jak změnit „brain drain“ v „drain gain“: politiky k ovlivňování migrace vysoce vzdělaných: výzkumná zpráva pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 42 s.
KOSTELECKÝ, Tomáš; PATOČKOVÁ, Věra; ILLNER, Michal. Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci - případová studie Prahy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 108 s. ISBN 978-80-7330-164-4.
KOTOUS, Jan. Sociální politika v evropských zemích: sborník učebních textů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 143 s. ISBN 80-7184-099-8.
KOUKOLÍK, František; DRTILOVÁ, Jana; HOUDEK, Lubomír. Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci. Praha: Makropulos, 1996. 303 s. ISBN 80-901776-8-9.
Rec.: VIDOVÁ, Denisa. Sociológia. 1996, roč. 28, č. 4, s. 382-384.
KOUTSKÁ, Ivana; SVÁTEK, František (eds.). Politické elity v Československu 1918-1948: sborník. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1994. 259 s. ISBN 80-85270-35-8.
KOVÁČ, Dušan aj. Kultura jako nositel a oponent politických záměrů: německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti. Ústí n. L.: Albis international, 2009. 545 s. ISBN 978-80-86971-90-2.
KOVTUN, Jiří. Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera. 1. vyd. Praha: Sefer, 1994. 574 s. ISBN 80-900895-9-3.
Rec.: PETRUSEK, Miloslav. SČ. 1996, roč. 32, č. 3, s. 370-372.
KOZLÍKOVÁ, Daniela. Romská otázka - překážka vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 59 s. ISBN 80-7330-001-X.
KRÁMSKÝ, David. O povaze humanitních věd: k etickým a metodologickým východiskům humanitněvědního poznávání. Liberec: Bor, 2008. 172 s. ISBN 978-80-86807-75-1.
KRAUS, Blahoslav. K současným problémům mládeže. 1. vyd. Praha: Horizont, 1990. 93 s. ISBN 80-7012-027-4.
KRAUS, Blahoslav. Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století: výzkum v Královéhradeckém kraji v letech 2000-2003. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 171 s. ISBN 80-7041-738-2.
KREBS, Vojtěch aj. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009. 178 s. ISBN 978-80-7416-044-8.
KREIDL, Martin. Percepce příčin chudoby a bohatství. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 58 s. ISBN 80-85950-32-4.
KREIDL, Martin; VLACHOVÁ, Klára. Nastal soumrak extrémní pravice? Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 33 s. ISBN 80-85950-60-X.
KREIDL, Martin; MATĚJŮ, Petr. Rekonstrukce sociálního statusu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998. 30 s. ISBN 80-85950-53-7.
KREIDL, Martin; VLACHOVÁ, Klára. Rise and decline of right-wing extremism in the Czech Republic in the 1990s. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 36 s. ISBN 80-85950-75-8.
KREIDL, Martin. The role of political, social and cultural capital in secondary school in socialist Czechoslovakia, 1948-1989. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 48 s. ISBN 80-85950-93-6.
KREIDL, Martin; LEBEDA, Tomáš. Pre-election pools, election results, and validity of measurement before the 2002 elections. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 43 s. ISBN 80-7330-043-5.
KREIDL, Martin. Cesty ke vzdělání: vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 323 s. ISBN 978-80-7043-678-3.
KREJČÍ, Jaroslav aj. Společnost a kultura: stati z čtvrtletníku Proměny l984-l989. Lancaster: University of Lancaster, 1990. 198 s.
KREJČÍ, Jaroslav. Problémy demokracie. Praha: Legislativní ústav vlády České a Slovenské federativní republiky, 1991. 165 s. ISBN 80-85102-08-0.
KREJČÍ, Jaroslav; KREJČOVÁ, Anna. Civilizace Asie a Blízkého východu: náboženství a politika v souhře a střetání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 307 s. ISBN 80-7066-734-6.
Rec.: KANDERT, Josef. SČ. 1996, roč. 32, č. 4, s. 503-505.
KREJČÍ, Jaroslav. Society in a global perspective. 1st pub. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 59 s. ISBN 80-901424-5-1.
Rec.: ABRAMS, Bradley. Czech Sociological Review. 1994, roč. 2, č. 1, s. 132-134.
KREJČÍ, Jaroslav; KREJČOVÁ, Anna. The human predicament: its changing Image: a study in comparative religion and history. 1st publ. New York: St. Martin's Press, 1993. 194 s. ISBN 0-312-09101-X.
KREJČÍ, Jaroslav; MACHONIN, Pavel. Czechoslovakia, 1918-1992: a laboratory for social change. 1st pub. New York: St. Martin's Press, 1996. 266 s. ISBN 0-312-12963-X.
Rec.: MARADA, Radim. Czech Sociological Review. 1997, roč. 5, č. 1, s. 115-117.
KREJČÍ, Jaroslav (ed.). Islam in contact with rival civilizations: four views of the challenge and response. 1. vyd. Praha: Filosofia, 1998. 117 s. ISBN 80-7007-113-3.
KREJČÍ, Jaroslav. České křižovatky: osm pohledů na naše proplouvání peřejemi soudobých dějin. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2001. 97 s. ISBN 80-86316-24-6.
KREJČÍ, Jaroslav (ed.). Kontrastní hodnoty a multikulturní společnost: sborník z mezinárodní konference 19. až 22. září 2001 v Praze. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2002. 127 s. ISBN 80-7007-162-1.
KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 563 s. ISBN 80-86429-09-1.
Rec.: MUSIL, Jiří. SČ. 2005, roč. 41, č. 1, s. 151-154.
KREJČÍ, Jindřich. Výzkumy stranických preferencí, jejich uplatnění ve společnosti a jejich kvalita. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 68 s. ISBN 80-7330-041-9.
KREJČÍ, Jindřich (ed.). Kvalita výzkumů volebních preferencí. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 262 s. ISBN 80-7330-056-7.
KREJČÍ, Jindřich. Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 195 s. ISBN 978-80-7419-001-8.
KREJČÍ, Karel (aut.); POSPÍŠIL, Ivo; ZELENKA, Miloš (eds.). Sociologie literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 124 s. ISBN 80-210-2759-2.
Rec.: PETRUSEK, Miloslav. SČ. 2005, roč. 41, č. 4, s. 729-732.
KREJČÍ, Karel. Sociologie literatury. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-2623-6.
Rec.: NEŠPOR, Zdeněk R. SČ. 2010, roč. 46, č. 1, s. 159-161.
KRCHOVÁ, Andrea; VÍZNEROVÁ, Hana. Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy. 1. vyd. Praha: Evropská kontaktní skupina v České republice (EKS), 2008. 76 s. ISBN 978-80-254-2035-5.
KROPÁČEK, Luboš. Islámský fundamentalismus. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1996. 263 s. ISBN 80-7021-168-7.
Rec.: JANDOUREK, Jan. SČ. 1998, roč. 34, č. 1, s. 108-110.
KROUPA, A. Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců na českém trhu práce. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. 127 s.
KRUPIČKA, Jiří. Kosmický mozek. 1. vyd. Praha: Paseka, 2005. 158 s. ISBN 80-7185-691-6.
KŘÍŽKOVÁ, Alena. Životní strategie manažerek: případová studie. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 67 s. ISBN 80-7330-031-1.
KŘÍŽKOVÁ, Alena; PAVLICA, Karel. Management genderových vztahů: postavení žen a mužů v organizaci. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 155 s. ISBN 80-7261-117-8.
KŘÍŽKOVÁ, Alena. Životní strategie podnikatelek a podnikatelů na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 63 s. ISBN 80-7330-060-5.
KŘÍŽKOVÁ, Alena (ed.). Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav, 2005. 91 s. ISBN 80-7330-077-X.
KŘÍŽKOVÁ, Alena (ed.). Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů: plány versus realita. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 105 s. ISBN 80-7330-112-1.
KŘÍŽKOVÁ, Alena; MAŘÍKOVÁ, Hana; UHDE, Zuzana (eds.). Sexualizovaná realita pracovních vztahů: analýza sexuálního obtěžování v České republice. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. 155 s. ISBN 80-7330-090-7.
Rec.: BAHNA, Miloslav. Sociológia. 2006, roč. 38, č. 5, s. 474-477.
KŘÍŽKOVÁ, Alena. Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 103 s. ISBN 978-80-7330-127-9.
KŘÍŽKOVÁ, Alena. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 175 s.
KŘÍŽKOVÁ, Alena aj. Práce a péče: proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 162 s. ISBN 978-80-86429-94-6.
Rec.: SLOBODA, Zdeněk. SČ. 2010, roč. 46, č. 2, s. 315-318.
KŘÍŽKOVÁ, Alena; SLOBODA, Zdeněk. Genderová segregace českého trhu práce: kvantitativní a kvalitativní obraz. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 115 s. ISBN 978-80-7330-165-1.
KŘÍŽKOVSKÝ, Ladislav; ADAMOVÁ, Karolina. Základy politologie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1993. 199 s. ISBN 80-205-0290-4.
KŘÍŽOVÁ, Eva. Úvod k sociologii medicíny a zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 97 s. ISBN 80-7066-690-0.
KŘÍŽOVÁ, Eva; PURKRÁBEK, Miroslav aj. Občané a centrální politické rozhodování v České republice: výsledky výzkumu názorů občanů České republiky v září 1998. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 1999. 229 s. ISBN 80-238-4331-1.
KŘÍŽOVÁ, Eva. Rovnost ve zdraví (ekvita) v transformovaném zdravotnictví České republiky. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. 108 s. ISBN 80-238-3241-7.
KŘÍŽOVÁ, Eva. Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 142 s. ISBN 80-86429-57-1.
KUBÁT, Michal. Postkomunismus a demokracie: politika ve středovýchodní Evropě. Praha: Dokořán, 2003. 125 s. ISBN 80-86569-47-0.
KUBÁTOVÁ, Helena. Metodologie sociologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2006. 197 s. ISBN 80-244-1549-6.
Rec.: KALENDA, Jan. Sociológia. 2010, roč. 42, č. 2, s. 174-176.
KUBÁTOVÁ, Helena. Životní svět a sociální světy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 255 s. ISBN 978-80-244-2150-6.
KUBEŠ, Vladimír; HUNGR, Pavel. Kapitoly z právní sociologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 120 s. ISBN 80-210-0280-8.
KUBŮ, Eduard; ŠOUŠA, Jiří (eds.). Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 727 s. ISBN 978-80-7363-227-4.
KUČERA, Milan; FIALOVÁ, Ludmila. Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 99 s. ISBN 80-85950-07-3.
KUČEROVÁ, Helena; PŘÍHODOVÁ, Růžena; SUCHOMELOVÁ, Miriam. Sociální pomoc chudým a boj proti chudobě ve vybraných zemích: expertíza. Bratislava: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 37 s. ISBN 80-7138-013-X.
KUDERNATSCH, Michal. Trh práce a jeho potenciál. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 43 s. ISBN 80-85950-01-4.
KUCHAŘ, Pavel. Trh práce: sociologická analýza. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 183 s. ISBN 978-80-246-1383-3.
KUCHAŘOVÁ, Věra. Rodina s nezaměstnaným členem. 1. etapa. Praha: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 43 s. ISBN 80-7138-041-5.
KUCHAŘOVÁ, Věra. Rodina s nezaměstnaným členem domácnosti. 2. etapa. Bratislava: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1992. 45 s. ISBN 80-7138-065-2.
KUCHAŘOVÁ, Věra; LHOTSKÁ, Věra. Šetření rodin obracejících se na sociální referáty o pomoc. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1993. 41 s.
KUCHAŘOVÁ, Věra; LHOTSKÁ, Věra. Diferenciace ekonomického chování vybraných typů rodin. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1994. 52 s.
KUCHAŘOVÁ, Věra; LHOTSKÁ, Věra. Rodina v počáteční fázi rodinného cyklu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1994. 43 s.
KUCHAŘOVÁ, Věra. Výzkum rodin klientů sociálních referátů. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1995. 40 s.
KUCHAŘOVÁ, Věra. Staří lidé ve společnosti a v rodině. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1996. 29, 43 s.
KUCHAŘOVÁ, Věra; ZAMYKALOVÁ, Lenka. Aktuální otázky postavení žen v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1998. 77 s.
KUCHAŘOVÁ, Věra; NEDOMOVÁ, Alena; ZAMYKALOVÁ, Lenka. Předpoklady sňatkového a rodinného chování mladé generace. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. 88 s.
KUCHAŘOVÁ, Věra; TUČEK, Milan. Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace v České republice. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1999. 90 s.
KUCHAŘOVÁ, Věra aj. Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. 1. vyd. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. 84, [14], 8 s. ISBN 978-80-7416-039-4.
KUNA, Ivan. Vybrané kapitoly ze sociologie. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1995. 175 s.
KUNC, Jiří. Stranické systémy v re/konstrukci: Belgie, Itálie, Španělsko, Československo, Česká republika. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 262 s. ISBN 80-85850-79-6.
Rec.: NOVÁK, Miroslav. SČ. 2002, roč. 38, č. 5, s. 647-651.
KUNŠTÁT, Daniel (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 226 s. ISBN 80-7330-081-8.
Rec.: ZEMAN, Milan. Sociológia. 2006, roč. 38, č. 4, s. 361-364.
KUNŠTÁT, Daniel; MRKLAS, Ladislav (eds.). Historická reflexe minulosti, aneb, „Ostalgie“ v Německu a Česku. 1. vyd. Praha: Cevro, 2009. 56 s. ISBN 978-80-87125-09-0.
KUŽEL, Stanislav (ed.). Terénní výzkum integrace a segregace: týmový monitoring situace obcí s romskými sídly v SR a studentské výzkumy v ČR: sborník výsledků. Plzeň: Cargo Publishers: Katedra kulturní a sociální antropologie FSH ZČU, 2000. 323 s. ISBN 80-238-6041-0.
LAPKA, Miloslav; GOTTLIEB, Miroslav. Rolník a krajina: kapitoly ze života soukromých rolníků. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 166 s. ISBN 80-85850-83-4.
Rec.: MAJEROVÁ, Věra. SČ. 2001, roč. 37, č. 3, s. 376-379.
LAPKA, Miloslav. Úvod do sociologie krajiny. Praha: Karolinum, 2008. 86 s. ISBN 978-80-246-1595-0.
LEBEDA, Tomáš aj. Voliči a volby 2006. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 234 s. ISBN 80-7330-126-2.
LEBEDA, Tomáš. Volební systémy poměrného zastoupení: mechanismy, proporcionalita a politické konsekvence. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2008. 160 s. ISBN 978-80-246-1523-3.
LEBEDA, Tomáš; MALCOVÁ, Karolína; LACINA, Tomáš. Volby do Senátu 1996 až 2008. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 84 s. ISBN 978-80-7330-175-0.
LEBEDA, Tomáš; VLACHOVÁ, Klára; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. První volby do Senátu: analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 108 s. ISBN 978-80-7330-162-0.
LEHMANNOVÁ, Zuzana. Aktuální otázky globalizace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003. 407 s. ISBN 80-245-0621-1.
LENDEROVÁ, Milena. Chytila patrola, aneb, Prostituce za Rakouska i republiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 219 s. ISBN 80-246-0379-9.
Rec.: SOUKUPOVÁ, Blanka. SČ. 2005, roč. 41, č. 5, s. 944-946.
LENDEROVÁ, Milena; RÝDL, Karel. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. 1. vyd. Praha: Litomyšl: Paseka, 2006. 376. ISBN 80-7185-647-9.
LENDEROVÁ, Milena; JIRÁNEK, Tomáš; MACKOVÁ, Marie. Z dějin české každodennosti: život v 19. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 430 s. ISBN 978-80-246-1683-4.
LENDEROVÁ, Milena; KOPIČKOVÁ, Božena; BUREŠOVÁ, Jana; MAUR, Eduard (eds.). Žena v českých zemích od středověku do 20. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 853 s. ISBN 978-80-7106-988-1.
LEONTIYEVA, Yana (ed.). Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů: (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, Romové). Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 95 s. ISBN 80-7330-098-2.
LEONTIYEVA, Yana; VÁVRA, Martin (eds.). Postoje k imigrantům. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2009. 121 s. ISBN 978-80-7330-173-6.
LIBROVÁ, Hana. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Hnutí DUHA, 1994. 218 s. ISBN 80-238-4210-2.
Rec.: KAMARÝT, Jan; ŠEVČÍK, Oldřich. SČ. 1994, roč. 30, č. 4, s. 529-532.
Rec.: NOVÝ, Lubomír. Czech Sociological Review. 1994, roč. 2, č. 2, s. 251-253.
Rec.: ŠMÍDOVÁ, Olga. Biograf. 1994, č. 2, s. 23-25.
LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví: (kapitoly o ekologickém luxusu). 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 319 s. ISBN 80-7239-149-6.
Rec.: BYSTŘIČAN, Ivo. SČ. 2005, roč. 41, č. 1, s. 162-165.
Rec.: KLVAČ, Pavel. Biograf. 2004, č. 34, s. 163-167.
LINEK, Lukáš; ŠALAMOUNOVÁ, Petra (eds.). The Parliament of the Czech Republic, 1993-1998: factbook. Prague: AS CR. Institute of Sociology, 2001. 95 s. ISBN 80-85950-99-5.
LINEK, Lukáš; RAKUŠANOVÁ, Petra. Parties in the parliament: why, when and how do parties act in unity?: parliamentary party groups in the Chamber of deputies in the years 1998-2002. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 73 s. ISBN 80-7330-023-0.
LINEK, Lukáš aj. Volby do Poslanecké sněmovny 2002. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 264 s. ISBN 80-7330-021-4.
LINEK, Lukáš. Volby do Evropského parlamentu 2004: analýza volební účasti a stranické podpory v České republice. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 73 s. ISBN 80-7330-065-6.
LINEK, Lukáš; PECHÁČEK, Štěpán. Základní charakteristiky členské základny KDU-ČSL. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 48 s. ISBN 80-7330-094-X.
LINEK, Lukáš aj. Volby do Evropského parlamentu 2004. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.; Hradec Králové: Fakulta humanitních studií, Univerzita Hradec Králové, 2007. 314 s. ISBN 978-80-7330-106-4.
LINEK, Lukáš; LYONS, Pat. Politická informovanost občanů: teorie, měření a role při zkoumání politických postojů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 131 s. ISBN 978-80-7330-137-8.
LINHART, Jiří. 24x o demokracii a morálce z pohledu sociologů: od ledna do prosince 1990. 1. vyd. Praha: Sociologické aktuality, 1990. 79 s.
LINKOVÁ, Marcela; ČERVINKOVÁ, Alice (eds.). Myšlení hranic = Thinking borders: genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt. Praha: Sociologický ústav, 2005. 121, 123 s. ISBN 80-7330-050-8.
LINKOVÁ, Marcela aj. Re-claiming a political voice: women and science in Central Europe. Prague: Institute of Sociology of the Academy of Sciences, 2008. 240 s. ISBN 978-80-7330-139-2.
LIŠKOVÁ, Kateřina. Hodné holky se dívají jinam: feminismus a pornografie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON); Brno: MUNI Press, 2009. 178 s. ISBN 978-80-7419-022-3
LORENZOVÁ, Helena; PETRASOVÁ, Taťána. Fenomén smrti v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 9.-11. března 2000. 1. vyd. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2001. 425 s. ISBN 80-85917-79-3.
LOUČKOVÁ, Ivana. Základní statistické přístupy v sociologickém výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. 77 s. ISBN 80-7067-972-7.
LOUDA, Tomáš; GROSPIČ, Jiří; VOSTRÁ, Lenka (eds.). Modernizace veřejné správy v Evropě a v České republice: sborník příspěvků z workshopu s mezinárodní účastí, Praha 22.-23.11.2005. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 351 s. ISBN 80-7380-001-2.
LOUŽEK, Marek. Populační ekonomie a její důsledky pro účinnost pronatalitních politik. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. 125 s. ISBN 80-86729-01-X.
LOUŽEK, Marek. Max Weber. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 753 s. ISBN 80-246-0812-X.
LOUŽEK, Marek aj. Auguste Comte: 150 let od smrti: sborník textů. 1. vyd. Praha: CEP Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008. 131 s. ISBN 978-80-86547-87-9.
LUX, Martin. Konzervatismus a liberalismus na pozadí percepce sociálního státu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998. 52 s. ISBN 80-85950-46-4.
LUX, Martin; BURDOVÁ, Pavla. Výdaje na bydlení, sociální bydlení a napětí na trhu s bydlením: (mezinárodní komparace a polistopadový vývoj v ČR). Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2000. 114 s.
LUX, Martin (ed.). Social housing in Europe 2000. Prague: AS CR. Institute of Sociology, 2001. 89 s. ISBN 80-85950-90-1.
LUX, Martin aj. Bydlení - věc veřejná: sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 287 s. ISBN 80-86429-12-1.
Rec.: KOSTELECKÝ, Tomáš. SČ. 2005, roč. 41, č. 2, s. 330-332.
LUX, Martin. Spokojenost českých občanů s bydlením. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 51 s. ISBN 80-7330-014-1.
LUX, Martin aj. Standardy bydlení 2002/03: finanční dostupnost a postoje občanů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 280 s. ISBN 80-7330-027-3.
LUX, Martin. Standardy bydlení 2003/04: bytová politika v ČR: efektivněji a cíleněji. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 176 s. ISBN 80-7330-055-9.
LUX, Martin. Standardy bydlení 2004/05: financování bydlení a regenerace sídlišť. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005. 185 s. ISBN 80-7330-075-3.
LUX, Martin; SUNEGA, Petr. Jak dobře investovat do bydlení. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 161 s. ISBN 80-86429-56-3.
LUX, Martin; KUDA, František (eds.). Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2008. 193 s. ISBN 978-80-7330-149-1.
LUX, Martin (ed.). Standardy bydlení 2007/08: faktory vysokých cen vlastnického bydlení v Praze. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 206 s. ISBN 978-80-7330-140-8.
LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 181 s. ISBN 80-210-1645-0.
LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost: sociologické teorie modernizace a sekularizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 s. ISBN 80-210-2224-8.
LUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty: průniky nových náboženství a ekologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 107 s. ISBN 80-210-3492-0.
Rec.: FUJDA, Milan. SČ. 2006, roč. 42, č. 1, s. 236-239.
LUŽNÝ, Dušan. Řád a moc: vybrané texty ze sociologie náboženství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 375 s. ISBN 80-210-3043-7.
LUŽNÝ, Dušan; NEŠPOR, Zdeněk R. aj. Náboženství v menšině: religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Praha: Malvern, 2008. 206 s. ISBN 978-80-86702-53-7.
Rec.: TÍŽIK, Miroslav. SČ. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1107-1111.
MACEK, Petr. Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 207 s. ISBN 80-7178-348-X.
MACURA, Vladimír. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). V tomto uspořádání 1. vyd. Praha: Academia, 2008. 351 s. 978-80-200-1669-0.
MACHAČOVÁ, Jana; MATĚJČEK, Jiří. Studie k sociálním dějinám 19. století. Opava: Slezský ústav ČSAV, 1992. 331 s.
MACHAČOVÁ, Jana; MATĚJČEK, Jiří (eds.). Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě: sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 5. - 6. 10. 1999 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea. 1. vyd. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1999. 294 s.
MACHAČOVÁ, Jana; MATĚJČEK, Jiří. Problémy obecné kultury v českých zemích, 1781-1989. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2008. 509 s. ISBN 978-80-86224-66-4.
MACHALOVÁ, Tatiana a kol. Lidská práva proti rasismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2001. 263 s. ISBN 80-7239-099-6.
MACHONIN, Pavel. Sociální struktura Československa v předvečer Pražského jara 1968. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 116 s. ISBN 80-7066-549-1.
Rec.: BÁRTA, Miloš. SČ. 1992, roč. 28, č. 6, s. 809-812.
MACHONIN, Pavel; TUČEK, Milan. Historical comparison of social stratification types in Czechoslovakia 1967 - 1984 - 1991. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 31 s.
MACHONIN, Pavel; TUČEK, Milan. Historical comparison of social structures in the Czech republic in 1984 and 1993. Prague: Institute of Sociology of the Academy of Sciences, 1994. 12 s. ISBN 80-901674-2-X.
MACHONIN, Pavel. Social and political transformation in the Czech Republic. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 32 s. ISBN 80-901674-0-3.
MACHONIN, Pavel; TUČEK, Milan. Česká společnost v transformaci: k proměnám sociální struktury. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 364 s. ISBN 80-85850-17-6.
MACHONIN, Pavel. Socio-economic changes in the Czech Republic with an appendix concerning the 1996 elections' results. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 38 s. ISBN 80-85950-16-2.
MACHONIN, Pavel. Strategie sociální transformace české společnosti a jejich úspěšnost v parlamentních volbách 1996. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1996. 134 s. ISBN 80-85765-65-9.
MACHONIN, Pavel. Social transformation and modernization: on building theory of societal changes in the post-communist European countries = Sociální transformace a modernizace. 1st pub. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1997. 155 s. ISBN 80-85850-27-3.
MACHONIN, Pavel; GATNAR, Lumír; BÚZIK, Bohumil. Results of a Czech-Slovak comparison: actors of social transformation and modernisation: Attitudes of individuals and institutions to social transformation. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 1998. 65 s. ISBN 80-85950-44-8.
MACHONIN, Pavel; ADAMSKI, Władysław (eds.). System change and modernization: East-West in comparative perspective. Warsaw: IFiS Publishers, 1999. 373 s. ISBN 83-87632-28-7.
Rec.: STRAPCOVÁ, Katarína. Sociológia. 2000, roč. 32, č. 4, s. 395-397.
MACHONIN, Pavel; GATNAR, Lumír; TUČEK, Milan. Vývoj sociální struktury v české společnosti 1988-1999. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000. 63 s. ISBN 80-85950-82-0.
MACHONIN, Pavel. Výzkum postojů obyvatelstva po volbách do krajských zastupitelstev v České republice 2000. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 2000. 33 s. ISBN 80-85950-80-88.
MACHONIN, Pavel; ADAMSKI, Wladyslaw; ZAPF, Wolfgang (eds.). Transformace a modernizační výzvy: Česko - Německo - Maďarsko - Polsko - Slovensko. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 239 s. ISBN 80-85950-98-7.
Rec.: SUDA, Zdeněk. SČ. 2003, roč. 39, s. 112-114.
Rec.: BÚZIK, Bohumil. Sociológia. 2002, roč. 34, s. 495-498.
MACHONIN, Pavel; ADAMSKI, Władyslaw; ZAPF, Wolfgang. Structural change and modernization in post-socialist societies. Hamburg: Krämer, 2002. 344 s. ISBN 3-89622-055-1.
Rec.: ŠUBRT, Jiří. SČ. 2004, roč. 40, č. 3, s. 379-381.
MACHONIN, Pavel; TUČEK, Milan. Zrod a další vývoj nových elit v České republice: (od konce osmdesátých let 20. století do jara 2002). 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 60 s. ISBN 80-7330-011-7.
MACHONIN, Pavel; ČABANOVÁ, Bohumila aj. Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu: výkumný projekt VaV - ZVZ MS6-2 zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Sv. I, Základní text studie. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2004. 116 s. ISBN 80-86552-85-3.
MACHONIN, Pavel; ČABANOVÁ, Bohumila aj. Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu: výkumný projekt VaV - ZVZ MS6-2 zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Sv. II, Dílčí studie. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2004. 223 s. ISBN 80-86552-86-1.
MACHONIN, Pavel. Česká společnost a sociologické poznání: (problémy společenské transformace a modernizace od poloviny šedesátých let 20. století do současnosti). 1. vyd. Praha: ISV, 2005. 286 s. ISBN 80-86642-39-9.
Rec.: MÜLLER, Karel. SČ. 2005, roč. 41, č. 4, s. 715-719.
MACHOVCOVÁ, Kateřina (ed.). Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže: sborník textů. Praha: Gender Studies, 2007. 61 s. ISBN 978-80-86620-14-5.
MAJEROVÁ, Věra. Sociologie venkova a zemědělství. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita: Credit, 1997. 146 s. ISBN 80-213-0330-1.
MAJEROVÁ, Věra; MAJER, Emerich. Kvalitativní metody v sociologii venkova a zemědělství. Část I. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta ve vydavatelství Credit, 1999. ISBN 80-213-0507-X.
MAJEROVÁ, Věra; HEROVÁ, Irena. Český venkov 2000: základní údaje. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2002. 148 s. ISBN 80-213-0915-6.
MAJEROVÁ, Věra; ČMEJREK, Jaroslav aj. Český venkov 2001: instituce. Část I. 1. vyd. Praha: Credit, 2002. 207 s. ISBN 80-213-0863-X.
MAJEROVÁ, Věra; HRABÁNKOVÁ, Magdalela aj. Český venkov 2001: instituce. Část II. 1. vyd. Praha: Credit, 2002. 99 s., 36 l. ISBN 80-213-0863-X.
MAJEROVÁ, Věra; ČMEJREK, Jaroslav aj. Český venkov 2002 - podniky a podnikání. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství Credit, 2003. 201 s. ISBN 80-213-1002-2.
MAJEROVÁ, Věra; BLAŽEK, Petr aj. Český venkov 2003: situace před vstupem do EU. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003. 209 s. ISBN 80-213-1121-5.
MAJEROVÁ, Věra; BLAŽEK, Petr aj. Český venkov 2004: život mladých a starých lidí. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. 173 s. ISBN 80-213-1281-5.
MAJEROVÁ, Věra; MAJER, Emerich. Kvalitativní metody v sociologii venkova a zemědělství. Část II. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005. 170 s. ISBN 80-213-1369-2.
MAJEROVÁ, Věra; ČMEJREK, Jaroslav aj. Český venkov 2005: rozvoj venkovské společnosti. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005. 163 s. ISBN 80-213-1274-2.
MAJEROVÁ, Věra; HEROVÁ Irena aj. Český venkov 2006: sociální mobilita a kvalita života venkovské populace. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2006. 127 s. ISBN 978-80-213-1631-7.
MAJEROVÁ, Věra (ed.). Venkov je náš svět: sborník příspěvků z mezinárodní konference = Countryside - our world: collection of papers of international conference: Český Krumlov 1.-3.3.2006. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2006. 585 s. ISBN 80-213-1539-3.
MAJEROVÁ, Věra; MAJER, Emerich. Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Část II. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2007. 276 s. ISBN 978-80-213-1671-3.
MAJEROVÁ, Věra; HEROVÁ Irena aj. Český venkov 2007: studie Jihočeského a Ústeckého kraje. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2008. 246 s. ISBN 978-80-213-1768-0.
MAJEROVÁ, Věra. Český venkov 2008: proměny. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2009. 187 s. ISBN 978-80-213-1911-0.
MALÁTEK, Vojtěch; POLONSKÝ, Dušan. Metody sociologického výzkumu. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita, 1998. 92 s. ISBN 80-7248-015-4.
MALÍNSKÁ, Jana. Do politiky prý žena nesmí - proč?: vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. 1. vyd. Praha: SLON, 2005. 173 s. ISBN 80-86429-42-3.
MANDLER, Emanuel. Češi i Němci: legendy, spory, realita. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 175 s. ISBN 80-7277-090-X.
MANSFELDOVÁ, Zdenka. Tripartita jako model prostředkování zájmů v politickém systému České republiky. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 42 s. ISBN 80-85950-11-1.
MANSFELDOVÁ, Zdenka (ed.). Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky: sborník referátů ze semináře konaného v Senátu PČR dne 14. 6. 2001. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences, 2001. 39, 42 s. ISBN 80-7330-008-7.
MANSFELDOVÁ, Zdenka; TUČEK, Milan (eds.). Současná česká společnost: sociologické studie. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002. 381 s. ISBN 80-7330-009-5.
Rec.: MUSIL, Jiří. SČ. 2003, roč. 39, č. 4, s. 570-573.
Rec.: SOPÓCI, Ján. Sociológia. 2003, roč. 35, s. 185-187.
MANSFELDOVÁ, Zdenka (ed.). Czech Republic: the first elections in the new republic, 1992-1996: analyses, documents and data. Berlin: Edition Sigma, 2003. 369 s. ISBN 3-89404-226-5.
MANSFELDOVÁ, Zdenka. Democracy in the Czech Republic: an assessment of attitudes towards democracy and democratic values of the czech population 1990-2001. Bremen: Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, 2003. 27 s.
MANSFELDOVÁ, Zdenka; OLSON, David M.; RAKUŠANOVÁ, Petra. Central European parliaments: first decade of democratic experience and the future prospective. 1st ed. Prague: Institute of Sociology of Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. 242 s. ISBN 80-7330-067-2.
MANSFELDOVÁ, Zdenka. Economic policy making and parliamentary accountability in the Czech Republic. Geneva: UNRISD, 2005. 73 s.
MANSFELDOVÁ, Zdenka; KROUPA, Aleš (eds.). Participace a zájmové organizace v České republice. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 244 s. ISBN 80-86429-53-9.
Rec.: ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Sociológia. 2006, roč. 38, č. 4, s. 357-360.
MANSFELDOVÁ, Zdenka; SPARSCHUH, Vera; WENNINGER, Agnieszka (eds.). Patterns of Europeanisation in Central and Eastern Europe. Hamburg: Krämer, 2005. 286 s. ISBN 3-89622-071-3.
MANSFELDOVÁ, Zdenka; LEWIS, Paul G. (eds.). The European Union and party politics in Central and Eastern Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 260 s. ISBN 0-230-00183-1.
MANSFELDOVÁ, Zdenka; KROUPA, Aleš (eds.). Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 274 s. ISBN 978-80-86429-88-5.
MANSFELDOVÁ, Zdenka; LINEK, Lukáš (eds.). Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 160 s. ISBN 978-80-7330-171-2.
MARADA, Radim. Kultura protestu a politizace každodennosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 217 s. ISBN 80-7325-027-6.
Rec.: KUSÁ, Zuzana. Sociológia. 2004, roč. 36, č. 5, s. 510-514.
MARADA, Radim (ed.). Etnická různost a občanská jednota. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 310 s. ISBN 80-7325-111-6.
Rec.: FRANTOVÁ, Veronika. SČ. 2008, roč. 44, č. 5, s. 1029-1032.
MAREK, Pavel (ed.). Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 267 s. ISBN 978-80-7325-152-9.
MAREŠ, Jiří; KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 161 s. ISBN 80-04-21854-7.
MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 151 s. ISBN 80-901424-9-4.
Rec.: SIROVÁTKA, Tomáš. SČ. 1994, roč. 30, č. 4, s. 532-535.
MAREŠ, Petr; MOŽNÝ, Ivo. Institucionalizace chudoby v Čechách: přehledová studie. Praha: Nadace Start, 1995. 52 s.
MAREŠ, Petr. O chudobě v české a slovenské společnosti: sborník z konference s mezinárodní účastí: [Brno 10.-11. dubna 1995]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 147 s. ISBN 80-210-1245-5.
MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 248 s. ISBN 80-85850-61-3.
MAREŠ, Petr; VYHLÍDAL, Jiří; SIROVÁTKA, Tomáš. Nezaměstnaní na trhu práce: dopady nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 62 s.
MAREŠ, Petr; VYHLÍDAL, Jiří; SIROVÁTKA, Tomáš. Strategie nezaměstnaných: druhá vlna dotazování v panelovém šetření (stav po 6 měsících nezaměstnanosti). Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 60 s.
MAREŠ, Petr; VYHLÍDAL, Jiří; SIROVÁTKA, Tomáš. Ztráta zaměstnání: reakce, plány a flexibilita nezaměstnaných. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 53 s.
MAREŠ, Petr; POTOČNÝ, Tomáš (eds.). Modernizace a česká rodina: sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 15.-17. října 2003 Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2003. 348 s. ISBN 80-86598-61-6.
MAREŠ, Miroslav; SMOLÍK, Josef; SUCHÁNEK, Marek. Fotbaloví chuligáni: evropská dimenze subkultury. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií: Barrister & Principal, 2004. 181 s. ISBN 80-903333-0-3.
MAREŠ, Petr. Chudoba v České republice v datech: (šetření sociální situace domácností): dílčí studie projektu o možnostech monitorování chudoby v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004. 57 s.
MAREŠ, Petr aj. Society, reproduction and contemporary challenges. Brno: School of Social Studies, Masaryk University, 2004. 198 s. ISBN 80-86598-67-5.
MAREŠ, Petr; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava; SIROVÁTKA, Tomáš aj. Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda. Praha: CESES FSV UK, 2006. Nestr.
MAREŠ, Petr; HOFÍREK, Ondřej (eds.). Sociální reprodukce a integrace - ideály a meze 2006: Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. 324 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
MAREŠ, Petr; HORÁKOVÁ, Markéta; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Sociální exkluze na lokální úrovni. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008. 77, 10 s.
MAREŠOVÁ, Alena; KOTULAN, Petr; MARTINKOVÁ, Milada. Sonda do problematiky osob v ČR poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004. 183 s. ISBN 80-7338-034-X.
MAREŠOVÁ, Alena; KOTULAN, Petr; MARTINKOVÁ, Milada. Výzkum prvovězněných žen: sonda do problematiky žen v ČR v posledních cca 10 letech poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. 211 s.
MARKOVÁ, Ivana (ed.). Trust and democratic transition in post-communist Europe. Oxford: Published for the British Academy by Oxford University Press, 2004. 217 s. ISBN 0-19-726313-5.
Rec.: SEDLÁČKOVÁ, Markéta. SČ. 2005, roč. 41, s. 940-944.
MARKUSOVÁ, Renata; NETÍK, Karel. Výzkum pachatelů trestné činnosti spáchané v organizované skupině: dílčí studie v rámci výzkumu struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v ČR. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1997. 236 s. ISBN 80-86008-36-3.
MARŠÁLEK, Pavel. Právo a společnost. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2008. 258 s. ISBN 978-80-903786-8-1.
MARTINKOVÁ, Milada; VLACH, Jiří; KREJČOVÁ, Soňa. Špatné zacházení s osobami pokročilého věku - se zvláštním zřetelem k domácímu násilí. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. 98 s. ISBN 978-80-7338-087-8.
MAŘÍKOVÁ, Hana. Muž v rodině: demokratizace sféry soukromé. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 108 s. ISBN 80-85950-69-3.
MAŘÍKOVÁ, Hana; VOHLÍDALOVÁ, Marta (eds.). Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 103 s. ISBN 978-80-7330-135-4.
MAŘÍKOVÁ, Hana. Bazovoje issledovanije o prodviženii principov gendernogo ravenstva v Respublike Kazachstan: ocenka plana meroprijatij na 2006-2008 gody po realizacii Strategii gendernogo ravenstva v Respublike Kazachstan na 2006-2016 gody. Astana: Programma razvitija OON; Posoľstvo Velikobritanii v Respublike Kazachstan, 2009. 34 s.
MÁŠOVÁ, Hana; KŘÍŽOVÁ, Eva; SVOBODNÝ, Petr. České zdravotnictví: vize a skutečnost, složité peripetie od plánů k realizaci. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 250 s. ISBN 80-246-0944-4.
MATĚJŮ, Petr. Beyond educational inequality in Czechoslovakia. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1990. 22 s.
MATĚJŮ, Petr. Who gains and who loses in a socialist redistribution?: educational inequalities in Czechoslovakia. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1990. 20 s.
MATĚJŮ, Petr; REZLER, Luboš; TUČEK, Milan. Rodina: zdroje vzdělanostních nerovností: úvodní studie a hlavní výsledky z první vlny šetření. Tabulková část. Praha: Sociologický ústav Československé akademie věd, 1991. 36 s.
MATĚJŮ, Petr; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Rodina '89: úloha mentálních schopností a sociálního původu ve formování vzdělanostních aspirací. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 22 s.
MATĚJŮ, Petr. Perception of changing inequality in Czechoslovakia. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 24 s.
MATĚJŮ, Petr; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Changing conditions - changing values?: changes in the position and perception of education during the post-communist transformation: the case of the Czech Republic. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1993. 18 s.
MATĚJŮ, Petr. Rodina '89: determinanty ekonomického úspěchu v první fázi post-komunistické transformace: Česká republika 1989-1992. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1993. 25 s.
MATĚJŮ, Petr. Percepce sociální spravedlnosti: Česká republlika v mezinárodním srovnání. Praha: Start, 1995. 62 s.
MATĚJŮ, Petr. In search of explanations for recent left-turns in post-communist. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 30 s. ISBN 80-90-1674-9-7.
MATĚJŮ, Petr; VLACHOVÁ, Klára; KREJČÍ, Jindřich. The making of post-communist elites in Eastern Europe: a comparison of political and economic elites in the Czech Republic, Hungary and Poland. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 49 s.
MATĚJŮ, Petr. Subjective mobility and perception of life-chances in Eastern Europe: empirical evidence against a Marxist view of relationships between subjective and objective mobility. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 40 s. ISBN 80-85950-14-6.
MATĚJŮ, Petr. Objektivní mobilita, subjektivní mobilita a životní šance v postkomunistické Evropě: nemarxistický přístup ke studiu subjektivní mobility a jejího významu pro studium transformace. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 56 s. ISBN 80-85950-21-9.
MATĚJŮ, Petr; VLACHOVÁ, Klára. Krystalizace politického spektra a faktory působící na volební rozhodování v České republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 61 s. ISBN 80-85950-33-2.
MATĚJŮ, Petr; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Obrat doleva nebo proměna vzorců volebního chování sociálních tříd?: analýza změny v efektu příslušnosti k sociální třídě na volební chování v České republice 1992-1996. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 58 s. ISBN 80-85950-20-0.
MATĚJŮ, Petr. Představy o distributivní spravedlnosti v transformující se společnosti: vývoj představ o distributivní spravedlnosti v České republice v letech 1991-1995 v mezinárodní komparativní perspektivě. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 66 s. ISBN 80-85950-25-1.
MATĚJŮ, Petr. Peripetie vývoje a krystalizace střední třídy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 36 s. ISBN 80-85950-51-0.
MATĚJŮ, Petr; KREIDL, Martin. The crystallization of social status in the post-comunist society: the Czech republic 1991-1997. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 28 s. ISBN 8-085950-58-8.
MATĚJŮ, Petr. The middle class formation in the Czech republic. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 39 s. ISBN 80-85950-57-X.
MATĚJŮ, Petr; VLACHOVÁ, Klára. Nerovnost, spravedlnost, politika: Česká republika 1991-1998. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 402 s. ISBN 80-85850-82-6.
MATĚJŮ, Petr; SCHNEIDER, Ondřej; VEČERNÍK, Jiří (eds.). Proč tak těžko...?: výroční publikace Institutu pro sociální a ekonomické analýzy ISEA. Praha: Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2003. 114 s. ISBN 80-903316-0-2.
MATĚJŮ, Petr; ŘEHÁKOVÁ, Blanka; SIMONOVÁ, Natalie. Strukturální determinace růstu nerovností: strukturální reformy a dostupnost vysokoškolského vzdělání v České republice. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 49 s. ISBN 80-7330-022-2.
MATĚJŮ, Petr; STRAKOVÁ, Jana (eds.). (Ne)rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. 411 s. ISBN 80-200-1400-4.
MATĚJŮ, Petr; SOUKUP, Petr; BASL, Josef. Educational aspirations in a comparative perspective: the role of individual, contextual and structural factors in the formation of educational aspirations in OECD countries. 1st ed. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 2007. 53 s. ISBN 978-80-7330-113-2.
MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 124 s. ISBN 80-901424-7-8.
MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 159 s. Rec.: KAPR, Jaroslav. SČ. 1997, roč. 33, č. 1, s. 113-115.
MAYEROVÁ, Marie; RŮŽIČKA, Jiří. Sociologie v ekonomické praxi. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1997. 141 s. ISBN 80-7082-357-7.
Média jako překážka v komunikaci?: soubor textů z mezinárodní konference Litoměřice 2002. Praha: Votobia, 2003. 108 s. ISBN 80-7220-141-7.
MENDEL, Miloš. Islámská výzva: z dějin a současnosti politického islámu. Brno: Atlantis, 1994. 230 s. ISBN 80-7108-088-8.
MENSDORFFOVÁ, Gabriela; EXNEROVÁ, Hana; VESELOVSKÁ, Renata. Kulturní aspekty formování sociálních skupin: závěrečná studie. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1990. 108 s. ISBN 80-7069-015-1.
Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích: sborník textů z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. 237 s. ISBN 80-7368-101-3.
MEZŘICKÝ, Václav (ed.). Globalizace. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 147 s. ISBN 80-7178-748-5.
MILÉN, Petr. Cesta do budověku: esej o velkých změnách 21. století. 1. vyd. Praha: Prostor, 2002. 181 s. ISBN 80-7260-075-3.
MILLER, Jaroslav. Uzavřená společnost a její nepřátelé: město středovýchodní Evropy (1500-1700). 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 463 s. ISBN 80-7106-805-5.
MIŠOVIČ, Ján; DRAŽILOVÁ, Marie; BURSÍKOVÁ, Marcelína. Názory na vzťahy národov a národností ČSSR: záverečná správa z výskumu. Praha: Institut pro výzkum veřejného mínění, 1990. 59 s.
MIŠOVIČ, Ján. V hlavní roli otázka: průvodce přípravou otázek v sociologických a marketingových výzkumech. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 2001. 67 s. ISBN 80-238-6500-5.
MIŠOVIČ, Ján. Víra v dějinách zemí koruny české. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 193 s. ISBN 80-85850-99-0.
Rec.: NEŠPOR, Zdeněk R. SČ. 2002, roč. 38, č. 5, s. 637-641.
MIŠOVIČ, Ján; TUČEK, Milan. Pohled české veřejnosti na elity působící v politice a ekonomice. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 57 s. ISBN 80-7330-046-X.
MLČOCH, Lubomír. Zastřená vize ekonomické transformace: česká ekonomika mezi minulostí a budoucností (Institucionální pohled). 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 117 s. ISBN 80-7184-423-3.
MLČOCH, Lubomír; MACHONIN, Pavel; SOJKA, Milan. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989: alternativní pohled. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 273 s. ISBN 80-246-0119-2.
Rec.: ŠRUBAŘ, Ilja. SČ. 2001, roč. 37, s. 499-502.
MLEZIVA, Emil. Diktatura informací: jak s námi informace manipulují. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 133 s. ISBN 80-86898-12-1.
MOKREJŠ, Antonín. Veřejnost: skutečnost - iluze - fikce. 1. vyd. Praha: Triton, 2005. 143 s. ISBN 80-7254-498-5.
MOLDAN, Bedřich; JIRÁNEK, Vladimír. Ekologie, demokracie, trh. Praha: Informatorium, 1992. 117 s. ISBN 80-85368-19-6.
MOLDAN, Bedřich. Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí: situace v České republice. Praha: Karolinum, 1997. 307 s. ISBN 80-7184-434-9.
MORAVČÍK, Ivan. My, Sidonští: [Díl 1.], aneb možná to jednou tak bylo. 1. vyd. Sidonie: Ivan Moravčík, 2004. 87 s.
MORAVČÍK, Ivan. My, Sidonští: Díl 2., aneb „byli jsme a budem...“. 1. vyd. Sidonie: Ivan Moravčík, 2006. 111 s.
MOYZESOVÁ, Daniela; HORÁKOVÁ, Milada. Přijímání, začleňování a sociální orientace uprchlíků. Bratislava: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 37 s. ISBN 80-7138-012-1.
MOYZESOVÁ, Daniela. Mezinárodní srovnání politik sociální pomoci. Bratislava: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1992. 52 s. ISBN 80-7138-070-9.
MOZGA, Jaroslav; VÍTEK, Miloš. Společenské aspekty rizik. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 158 s. ISBN 80-7041-750-1.
Možnosti a meze sociálního inženýrství v oblasti sociálně-patologických jevů: sborník příspěvků ze semináře, Železná Ruda, 24.-26. dubna 1997. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 1997. 151 s.
MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina: (mýty a skutečnosti). 1. vyd. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8.
Rec.: SVÍTEK, Jiří. SČ. 1990, roč. 26, č. 6, s. 571-574.
MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno ...: některé rodinné důvody sametové revoluce: sociologický esej. Praha: Sociologické nakladatelství, 1991. 81 s. ISBN 80-901059-0-4.
Rec.: SVÍTEK, Jiří. SČ. 1992, roč. 28, č. 3, s. 410-412.
MOŽNÝ, Ivo; MAREŠ, Petr. Institucionalizace chudoby v Čechách: přehledová studie. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 63 s.
MOŽNÝ, Ivo; MUSIL, Libor; MAREŠ, Petr. Social consequences of a change in ownership: two case studies in industrial enterprises in the Czech Republic - Spring 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 154 s. ISBN 80-210-1204-8.
Rec.: KUSÁ, Zuzana. Sociológia. 1996, roč. 28, č. 2, s. 177-180.
MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 251 s. ISBN 80-85850-75-3.
MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 207 s. ISBN 80-7178-624-1.
Rec.: PETRUSEK, Miloslav. SČ. 2002, roč. 38, č. 5, s. 635-637.
Rec.: ROBERTS, Andrew. SČ. 2002, roč. 38, č. 6, s. 831-832.
MOŽNÝ, Ivo; PŘIDALOVÁ, Marie; BÁNOVCOVÁ, Lenka. Mezigenerační solidarita: průběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 110 s.
MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 311 s. ISBN 80-86429-58-X.
MUCHA, Ivan; PŘIBÁŇ, Jiří. Texty k sociologii práva. 1. vyd. Praha: Všehrd, 1990. 71 s. ISBN 80-85305-07-0.
MUCHA, Ivan. Symboly v jednání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 193 s. ISBN 80-246-0012-9.
MUCHA, Ivan. Texty ze sociologie. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2001. 223 s. ISBN 80-86391-04-3.
MUCHA, Ivan. Georg Simmel filosof a sociolog: (úvahy o celistvosti člověka a života). Jesenice u Prahy: Tiskárna a vydavatelství 999, 2008. 163 s. ISBN 978-80-86391-31-1.
MUCHA, Ivan. Sociologie: základní texty. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 248 s. ISBN 978-80-7380-227-1.
MÜLLER, Karel; ŠTĚDROŇSKÝ, Václav. Transformace a modernizace společnosti na příkladech vybraných institucí: první část případovývh studií: střední průmyslový podnik, softwarová firma, banka, různá zdravotnická zařízení, vysokoškolský institut. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. 112 s. ISBN 80-85950-78-2.
MÜLLER, Karel. Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 225 s. ISBN 80-86429-07-5.
Rec.: ŠUBRT, Jiří. SČ. 2003, roč. 39, č. 4, s. 578-580.
MÜLLER, Karel. Politická sociologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 215 s. ISBN 978-80-7367-380-2.
MÜLLER, Karel. Evropa a občanská společnost: projekt evropské identity. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 238 s. ISBN 978-80-86429-84-7.
MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace: (přehled sociologických teorií). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 134 s. ISBN 80-246-0279-2.
MUSIL, Jiří aj. Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii. Praha: CESES, 2004. 82 s.
Rec.: NĚMECKÝ, Marek. SČ. 2006, roč. 42, č. 4, s. 814-817.
MUSIL, Jiří. Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti. Praha: CESES UK FSV, 2008. 54 s.
MUSIL, Jiří; ILLNER, Michal. Dlouhodobé směry vývoje hlavního města Prahy z hlediska sociálně ekonomického, kulturního a geopolitického. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 48 s.
MUSIL, Jiří V. Úvod do sociální psychologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 81 s. ISBN 80-7067-647-7.
MUSIL, Jiří; PETRUSEK, Miloslav (eds.). The view from Prague: thoughts on cooperation and integration. Prague: Sociologické nakladatelství, 1997. 180 s. ISBN 80-85850-44-3.
MUSIL, Josef. Elektronická média v informační společnosti. Olomouc: Votobia, 2003. 261 s. ISBN 80-7220-157-3.
MUSIL, Jiří; MÜLLER, Jan. Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2006. 52 s.
MUSIL, Libor. Těžba uhlí, problém prostředí, modernita: jak ovlivnila ekologická výzva organizaci jedné ostravské šachty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií: Georgetown, 1999. 257 s. ISBN 80-210-2188-8, ISBN 80-86251-06-3.
Rec.: KONOPÁSEK, Zdeněk. Biograf. 1999, č. 20, s. 85-97.
MUSILOVÁ, Dana. Životní příběhy ročníku 1924: lidský osud v dějinách 20. století. 1. část, Historicko-biografický výzkum. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 95 s.
MUSILOVÁ, Dana. Životní příběhy ročníku 1924: lidský osud v dějinách 20. století. 2. část, Historicko-biografický výzkum. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 102 s.
MUSILOVÁ, Dana. Životní příběhy ročníku 1924: lidský osud v dějinách 20. století. 3. část, Historicko-biografický výzkum. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. 111 s.
MUSILOVÁ, Dana. Z ženského pohledu: poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918-1939. 1. vyd. České Budějovice: Pro Univerzitu Hradec Králové vydal Bohumír Němec - Veduta, 2007. 199 s. ISBN 978-80-86829-31-9.
MUSILOVÁ, Martina. Vývoj politiky rovných příležitostí mužů a žen v České republice v kontextu evropské integrace. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 1999. 55 s. ISBN 80-85950-68-5.
Muzeum a publikum: sociologický seminář 19.-21. září 1989, Opava. Opava: Slezské muzeum, 1990. 97 s.
NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.
NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 225 s. ISBN 80-247-0577-X.
NAVRÁTIL, Pavel; ŠIMÍKOVÁ, Ivana. Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské populace. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 39 s.
NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 223 s. ISBN 80-7178-741-8.
NEČAS, Ctibor. Společenská problematika Romů v minulosti a přítomnosti. Část 1, Romové v českých zemích včera a dnes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 97 s. ISBN 80-210-0326-X.
NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 2., dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. 99 s. ISBN 80-7067-310-9.
NEČAS, Ctibor. Historický kalendář: dějiny českých Romů v datech. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 123 s. ISBN 80-7067-769-4.
NEČAS, Ctibor. Špalíček romských miniatur: osoby a dějství z romského dramatu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 123 s. ISBN 978-80-7325-151-2.
NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 198 s. ISBN 80-86429-65-2.
Rec.: FERENČUHOVÁ, Slavomíra. Sociológia. 2008, roč. 40, č. 1, s. 82-84.
Rec.: ŠAFRÁNKOVÁ, Eva. Biograf. 2007, č. 42, s. 113-119.
NEDOMOVÁ, Alena; KOSTELECKÝ, Tomáš. Národní identita. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 37 s. ISBN 80-85950-15-4.
NEDOMOVÁ, Alena (ed.). Trh bydlení, jeho regionální diferenciace a sociální souvislosti. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 79 s. ISBN 80-85950-65-0.
NEJDL, Pavel; ČERMÁK, Daniel (eds.). Participace a partnerství v místní veřejné správě. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 124 s. ISBN 978-80-7330-130-9.
NEKVAPIL, Václav (ed.). Impuls pro občanskou společnost: eseje o třetím rozměru demokracie. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2003. 144 s. ISBN 80-86316-53-X.
NEKVAPIL, Václav; VÉVODA, Rudolf (eds.). Média, kultura a náboženství. Praha: Vyšší odborná škola publicistiky, 2007. 197 s. ISBN 978-80-903757-2-7.
NEŠPOR, Zdeněk R. Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty: prolegomena k sociologickému studiu českých emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem k západní reemigraci 90. let. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 95 s. ISBN 80-7330-017-6.
NEŠPOR, Zdeněk R. Proměny českých socioekonomických hodnot na přelomu století. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 71 s. ISBN 80-7330-044-3.
NEŠPOR, Zdeněk R. (ed.). Jaká víra?: současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 115 s. ISBN 80-7330-061-3.
NEŠPOR, Zdeněk R. Víra bez církve?: východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století. Ústí nad Labem: Albis international, 2004. 240 s. ISBN 80-86067-92-0.
NEŠPOR, Zdeněk R. (ed.). Mezi náboženstvím a politikou: lidová kultura raného novověku: sborník z konference Lidová kultura v 16.-19. století: mezi náboženstvím a politikou, konané v Praze 28. listopadu 2003. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, 2005. 149 s. ISBN 80-7308-099-0.
NEŠPOR, Zdeněk R. Sociokulturní kapitál a socioekonomické instituce v zemědělství. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005. 89 s. ISBN 80-86729-22-2.
NEŠPOR, Zdeněk R. Děkuji za bolest--: náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 383 s. ISBN 80-7325-101-9.
NEŠPOR, Zdeněk R. Náboženství na prahu nové doby: česká lidová zbožnost 18. a 19. století. Ústí nad Labem: Albis international, 2006. 693 s. ISBN 80-86971-06-6.
NEŠPOR, Zdeněk R.; VEČERNÍK, Jiří (eds.). Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 278 s. ISBN 80-7330-085-0.
NEŠPOR, Zdeněk R. (ed.). Čeští nekatolíci v 18. století: mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. Ústí nad Labem: Albis international, 2007. 449 s. ISBN 978-80-86971-27-8.
NEŠPOR, Zdeněk R. Institucionální zázemí české sociologie před nástupem marxismu. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2007. 89 s. ISBN 978-80-7330-114-9.
NEŠPOR, Zdeněk; LUŽNÝ, Dušan. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 232 s. ISBN 978-80-7367-251-5.
NEŠPOR, Zdeněk R. Ne/náboženské naděje intelektuálů: vývoj české sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. 1. vyd. Praha: Scriptorium, 2008. 429 s. ISBN 978-80-86197-97-5.
Rec.: JANÁK, Dušan. SČ. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1121-1123.
NEŠPOR, Zdeněk R.; VÁCLAVÍK, David; DOLEŽALOVÁ, Iva aj. Příručka sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 449 s. ISBN 978-80-86429-92-2.
NEŠPOROVÁ, Alena; CAZES, Sandrine. Labour markets in transition: balancing flexibility and security in Central and Eastern Europe. Geneva: International Labour Office, 2003. 148 s. ISBN 92-2-113-723-6.
Rec.: VEČERNÍK, Jiří. SČ. 2004, roč. 40, č. 4, s. 536-537.
NEŠPOROVÁ, Olga. Rodiny přistěhovalců. I. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2007. 62, 7 s. ISBN 978-80-87007-55-6.
NEŠPOROVÁ, Olga; KUCHAŘOVÁ, Věra. Rodiny přistěhovalců. II. 1. vyd. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. 79, 8 s.: grafy, tab. ISBN 978-80-7416-040-0.
NEUDORFLOVÁ, Marie L. České ženy v 19. století: úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci. Praha: JANUA, 1999. 446 s. ISBN 80-902622-2-8.
Nezaměstnanost - nizozemská zkušenost a československá realita: sborník přednášek z mezinárodní konference uspořádané v Brně 4.-6. června 1991. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 151 s. ISBN 80-210-0334-0.
NOHEJL, Marek. Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze: pojednání o východiscích fenomenologické sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 117 s. ISBN 80-86429-02-4.
Rec.: ŠUBRT, Jiří. SČ. 2003, roč. 39, č. 1, s. 106-108.
NOHEJL, Marek. Jednání, diskurs, kritika: myslet společnost. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 242 s. ISBN 978-80-86429-71-7.
Rec.: KOPECKÁ, Anna. SČ. 2008, roč. 44, č. 5, s. 1032-1036.
NOSÁL, Igor (ed.). Obrazy dětství v dnešní české společnosti: studie ze sociologie dětství. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004. 203 s. ISBN 80-86598-80-2.
NOSÁL, Igor; SZALÓ, Csaba (eds.). Mozaika v re-konstrukci: formování sociálních identit v současné střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2003. 235 s. ISBN 80-210-3306-1.
NOSKOVÁ, Helena aj. K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989: sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. 267 s. ISBN 80-7285-057-1.
NOSKOVÁ, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity, 2007. 227 s. ISBN 978-80-254-0095-1.
NOVÁK, Miroslav. Systémy politických stran: úvod do jejich srovnávacího studia. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1997. 275 s. ISBN 80-85850-22-2.
NOVÁK, Miroslav. Jakou demokracii pro nové demokracie?: konsensuální model, efektivita a kulturně homogenní země. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 86 s. ISBN 80-210-2742-8.
NOVÁK, Miroslav; VLACHOVÁ, Klára. Linie štěpení v České republice. Komparace národní úrovně s příkladem konkrétní lokality. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 30 s. ISBN 80-7330-002-8.
NOVÁK, Miroslav; LEBEDA, Tomáš aj. Volební a stranické systémy: ČR v mezinárodním srovnání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2004. 485 s. ISBN 80-86473-88-0.
Rec.: CABADA, Ladislav. SČ. 2006, roč. 42, č. 1, s. 223-226.
NOVÁK, Miroslav. Mezi demokracií a totalitarismem: Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. 213 s. ISBN 978-80-210-4437-1.
NOVÁK, Miroslav; BRUNCLÍK, Miloš (eds.). Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 399 s. ISBN 978-80-7363-179-6.
NOVÁKOVÁ, Vladimíra; VAŠKOVIČ, Petr (eds.). Multikulturalita v řízení globalizované firmy. Praha: České vysoké učení technické, 2009. 94 s. ISBN 978-80-01-03949-6.
NOVOTNÁ, Eliška. Antologie z dějin sociologie. I, Klasické sociologické teorie. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1992. 53 s. ISBN 80-7040-042-0.
NOVOTNÁ, Eliška. Antologie z dějin sociologie. II, Z dějin českého sociologického myšlení. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1992. 54 s. ISBN 80-7040-054-4.
NOVOTNÁ, Eliška. Sociologie organizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 112 s. ISBN 978-80-247-2428-7.
NOVOTNÁ, Eliška. Základy sociologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 191 s. ISBN 978-80-247-2396-9.
NOVOTNÁ, Věra; SCHIMMERLINGOVÁ, Věra. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 128 s. ISBN 80-7066-483-5.
NOVOTNÁ, Věra (ed.). Delikvence, kriminalita a sociální práce: sborník ze 4. konference sociálních pracovníků v České republice. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 1994. 67 s. ISBN 80-85529-08-4.
NOVÝ, Ivan. Psychologie a sociologie v personálním managementu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1992. 188 s. ISBN 80-7079-470-4.
NOVÝ, Ivan. Sociologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 164 s. ISBN 80-7169-433-9.
NOVÝ, Ivan; SURYNEK, Alois. Sociologie pro ekonomy a manažery. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 191 s. ISBN 80-247-0384-X.
NOVÝ, Lubomír. Životní dráha jako sociologický problém. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1990. 150 s. ISBN 80-210-0187-9.
OATES-INDRUCHOVÁ, Libora (ed.). Ženská literární tradice a hledání identit: antologie angloamerické feministické literární teorie. Praha: Slon, 2007. 409 s. ISBN 978-80-86429-69-4.
Obce, města, regiony a sociální služby. 1. vyd. Praha: SOCIOKLUB, 1997. 271 s. ISBN 80-902260-1-9.
ORTOVÁ, Jitka. Kulturní a sociální ekologie. I. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 93 s. ISBN 80-7184-224-9.
ORTOVÁ, Jitka. Kulturní a sociální ekologie. II. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. 88 s. ISBN 80-7184-398-9.
OSVALDOVÁ, Barbora; LÁBOVÁ Alena aj. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 155 s. ISBN 80-246-0248-2.
OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 1. vyd. Praha: SLON: Libri, 2004. 154 s. ISBN 80-7277-263-5.
OŠANEC, František. Poskytování, financování a reformy zdravotní péče v pěti demokraciích: Rakousko, Německo, Nizozemsko, Kanada, Velká Británie. Praha: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1997. 161 s. ISBN 80-238-2434-1.
OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969 - 1989: příspěvek k dějinám „normalizace“. Praha: Maxdorf, 1994. 124 s. ISBN 80-85800-12-8.
Rec.: DOBEŠ, Jan. SČ. 1996, roč. 32, č. 2, s. 229-232.
OTČENÁŠEK, Jaroslav. Němci v Čechách po roce 1945: na příkladu západního Podještědí. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR: Scriptorium, 2006. 207 s. ISBN 80-85010-92-5.
Rec.: NOVOTNÝ, Lukáš. SČ. 2008, roč. 44, č. 1, s. 214-217.
OUŘEDNÍČEK, Martin (ed.). Sociální geografie pražského městského regionu. Praha: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2006. 159 s. ISBN 80-86561-94-1.
Rec.: ILLNER, Michal. SČ. 2007, roč. 43, č. 5, s. 1055-1058.
PÁCL, Pavel. Tři etapy sociologického výzkumu hromadných sdělovacích prostředků. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1995. 93 s. ISBN 80-7042-427-3.
PÁCL, Pavel. Hromadné sdělovací prostředky v regionu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. 105 s. ISBN 80-7042-481-8.
PÁCL, Pavel. Studenti a jejich rodiče: (závěrečná zpráva jednoho mezigeneračního výzkumu). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. 81 s. ISBN 80-7042-545-8.
PACHMANOVÁ, Martina. Věrnost v pohybu: hovory o feminismu, dějinách a vizualitě. Praha: One Woman Press, 2001. 237 s. ISBN 80-86356-10-8.
PACHMANOVÁ, Martina. Neznámá území českého moderního umění: pod lupou genderu. 1. vyd. Praha: Argo, 2004. 287 s. ISBN 80-7203-613-0.
PALEČEK, Martin. Kulturní identita a její ohroženost. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 59 s. ISBN 80-7041-580-0.
PALONCYOVÁ, Jana. Rodinné chování mladé generace: závěrečná zpráva z „Biografického výzkumu mladé generace 2002“. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 100 s.
PALONCYOVÁ, Jana. Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 49 s.
PÁNKOVÁ, Jana. Zvláštní svět speciální školy: nejen o drogách na Speciální škole ve Slezské: sborník prací. 1. vyd. Praha: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1997. 78 s. ISBN 80-238-1115-0.
PATOČKA, Jiří; HEŘMANOVÁ, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice: kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 199 s. ISBN 978-80-7357-347-8.
PAVELČÍKOVÁ, Nina. Romové v českých zemích v letech 1945-1989. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004. 183 s. ISBN 80-86621-07-3.
PAVELKOVÁ, Jaroslava. Problematika lidí v nouzi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7290-338-2.
PAVKA, Marek. Kádry rozhodují vše!: kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit: (prvních pět let komunistické vlády). 1. vyd. Brno: Prius, 2003. 126 s. ISBN 80-7285-034-2.
PAVLÍK, Petr (ed.). Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů. Praha: Open Society Fund, 2004. 120 s. ISBN 80-86520-04-8.
PAVLÍK, Petr; SMETÁČKOVÁ, Irena. Analýza odměňování žen a mužů ve školství: jak vzniká odlišnost v platech učitelek a učitelů? Praha: Otevřená společnost, 2006. 28 s. ISBN 80-903331-6-8.
PAVLÍK, Zdeněk. Sňatečnost a rodina. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 254 s. ISBN 80-200-0068-2.
Rec.: PISCOVÁ, Magdaléna. Sociológia. 1992, roč. 24, č. 6, s. 635-636.
PAVLÍKOVÁ, Eva. Sociální situace migrantů a religiozita ukrajinských migrantů v ČR: kolektivní monografie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 120 s. ISBN 978-80-86818-95-5.
PAYNE, Jan. Kvalita života a zdraví. 1. vyd. Praha: Triton, 2005. 629 s. ISBN 80-7254-657-0.
PAŽOUT, Jaroslav. Mocným navzdory: studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. 1. vyd. Praha: Prostor, 2008. 342 s. ISBN 978-80-7260-186-8.
PECINA, Pavel. Kořeny zla: o příčinách odcizení člověka přírodě a úpadku jeho sociálního chování. Praha: Nika: Český svaz ochránců přírody, 1994. 108 s. ISBN 80-85368-62-5.
PECKA, Emanuel. Základy sociologie politiky. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1991. 110 s. ISBN 80-7079-086-5.
PECKA, Emanuel; PECKA, Jindřich; UNGR, Vladimír. Každodennost konce 60. let: tři regionální sondy. 1. vyd. Praha: AV ČR. Ústav pro soudobé dějiny, 1992. 154 s.
PECKA, Emanuel. Sociologické aspekty pobytu sovětských vojsk na území Československa 1968-1991. 1. vyd. Praha: AV ČR. Ústav pro soudobé dějiny, 1995. 69 s.
PECKA, Emanuel. Pozitivismus v české sociologii. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005. 198 s. ISBN 80-86708-03-9.
PECKA, Emanuel. Sociolog Emanuel Chalupný. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. 200 s. ISBN 978-80-86708-49-2.
PEŠEK, Jiří (ed.). Ostrovy občanské autonomie? tradiční samosprávné instituce v převratových letech 1944/45 a 1989/90. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 300 s.
PETRÁŇ, Josef. Dvacáté století v Ouběnicích: soumrak tradičního venkova. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 572 s. ISBN 978-80-7106-605-7.
PETRASOVÁ, Taťána; LORENZOVÁ, Helena (eds.). Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století: úředník a podnikatel: sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 23 .- 25. února 2006. 1. vyd. Praha: KLP, 2007. 384 s. ISBN 978-80-86791-43-2.
PETRÁŠ, René. Menšiny v meziválečném Československu: právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 437 s. ISBN 978-80-246-1639-1.
PETROVÁ, Iva. Neúplné rodiny v současných společenských podmínkách: výzkumná zpráva. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. 44 s. ISBN 80-238-1198-3.
PETRUCIJOVÁ, Jelena; FEBER, Jaromír. Multikulturalismus jako komunikační problém: (kulturně antropologický aspekt). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 2005. 50 s. ISBN 80-7368-082-3.
PETRUSEK, Miloslav. Sociologie a literatura. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1990. 106 s. ISBN 80-202-0165-3.
Rec.: VODÁKOVÁ, Alena. SČ. 1991, roč. 27, č. 2, s. 216-218.
Rec.: MOŽNÝ, Ivo. Sociológia. 1991, roč. 23, č. 4, s. 366-367.
PETRUSEK, Miloslav. Alternativní sociologie: úvahy o smyslu sociologie v nealternativní společnosti. Praha: Klub osvobozeného samizdatu (KOS), 1992. 221 s. ISBN 80-901093-5-7.
PETRUSEK, Miloslav. Masarykova sociologie z pohledu dneška: z přednáškového cyklu Masarykova praktická filosofie. Praha: Masarykova společnost, 1993. 19 s.
PETRUSEK, Miloslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 204 s. ISBN 80-7066-799-0.
PETRUSEK, Miloslav; MILTOVÁ, Alena; VODÁKOVÁ, Alena. Sociologické školy, směry, paradigmata. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 249 s. ISBN 80-85850-04-4.
PETRUSEK, Miloslav. Společnosti pozdní doby. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 459 s. ISBN 80-86429-63-6.
Rec.: ŠUBRT, Jiří. SČ. 2008, roč. 44, č. 1, s. 207-210.
Rec.: CHORVÁT, Ivan. Sociológia. 2007, roč. 39, č. 2, s. 184-188.
PETRUSEK, Miloslav. -ať je stůl k pohoštění prostřený: úvahy a eseje k 660. výročí založení Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 238 s. ISBN 978-80-246-1448-9.
PETRUSEK, Miloslav. K 150. výročí úmrtí otce zakladatele naší vědy: Auguste Comte (1798-1857). Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2008. 32 s.
PETRUSEK, Miloslav. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. 189 s. ISBN 978-80-87207-02-4.
PIKÁLKOVÁ, Simona (ed.). Mezinárodní výzkum násilí na ženách - Česká republika/2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 152 s. ISBN 80-7330-054-0.
PILÁTOVÁ, Agáta (ed.). K vybraným otázkám kultury: sborník statí. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1990. 78 s. ISBN 80-7069-016-X.
PLAŇAVA, Ivo; PILÁT, Milan (eds.). Děti, mládež a rodiny v období transformace: sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 19.-21. září 2002 Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 290 s. ISBN 80-86598-36-5.
PLICHTA, Dalibor. Národ a národnost v čase globalizace. 1. vyd. Praha: JOB Publishing, 1999. 127 s. ISBN 80-902246-X-9.
PLICHTA, Dalibor. Česká otázka a Evropská unie. 1. vyd. Praha: Dalibor Plichta, 2001. 159 s.
PODRACKÝ, Vlastimil. Občanská obroda: konzervativní pohled na problémy současného světa. Olomouc: Votobia, 2003. 269 s. ISBN 80-7198-554-6.
POJAR, Miloš; SOUKUPOVÁ, Blanka; ZAHRADNÍKOVÁ, Marie. Židovská menšina za druhé republiky: sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu až červnu 2007. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007. 183 s. ISBN 978-80-86889-52-8.
POKORNÝ, Jiří. Psychologie a sociologie v podnikové praxi. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického, 1991. ISBN 80-214-0372-1.
POLÁŠKOVÁ, Eva. Plánovaná lesbická rodina: klíčové aspekty přechodu k rodičovství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, 2009. 249 s. ISBN 978-80-210-5013-6.
POSPÍŠIL, Zdeněk. Marginálie k sociologii umění. Olomouc: Votobia, 1992. 79 s. ISBN 80-85619-22-9.
POSPÍŠIL, Zdeněk. Sociosémiotika umělecké komunikace: (česko-slovenská varianta). Boskovice: Albert, 2005. 226 s. ISBN 80-7326-059-X.
POTOČNÝ, Tomáš. Lidé na okraji: případová studie satelitního městečka. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2006. 47 s.
POTŮČEK, Martin; PURKRÁBEK, Miroslav; HÁVA, Petr. Analýza událostí veřejné politiky v České republice. Díl I, Soubor analýz událostí veřejné politiky po roce 1989. 1. vyd. Praha: Vesmír, 1994. 159 s. ISBN 80-85977-01-X.
POTŮČEK, Martin. Česká sociální politika po listopadu 1989: problémy a perspektivy. Praha: Start, 1995. 32 s.
POTŮČEK, Martin; KABELE, Jiří. The formation and implementation of social policy in the Czech Republic as a political process. Praha: Start, 1995. 51 s.
POTŮČEK, Martin. Sociální politika. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 142 s. ISBN 80-85850-01-X.
Rec.: VAŠEČKA, Michal. Sociológia. 1995, roč. 27, č. 5-6, s. 464-465.
POTŮČEK, Martin; PURKRÁBEK, Miroslav; HÁVA, Petr. Analýza událostí veřejné politiky v České republice. II. díl, Soubor analýz událostí veřejné politiky po roce 1989. 1. vyd. Praha: Vesmír, 1996. 211 s. ISBN 80-238-0046-9.
POTŮČEK, Martin. Nejen trh: role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1997. 188 s. ISBN 80-85850-26-5.
POTŮČEK, Martin. Analýza vývoje, neuralgických bodů a rozvojových příležitostí české sociální politiky po roce 1989. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. 102 s.
POTŮČEK, Martin; RADIČOVÁ, Iveta. Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 329 s. ISBN 80-7184-622-8.
Rec.: MAREŠ, Petr. SČ. 2000, roč. 36, č. 1, s. 111-113.
POTŮČEK, Martin (ed.). Česká společnost na konci tisíciletí: konference pořádaná Fakultou sociálních věd UK pod záštitou rektora University Karlovy, Jeho Magnificence prof. JUDr. Karla Malého, Dr.Sc., v rámci oslav 650. výročí založení University Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 399 s. ISBN 80-7184-825-5.
POTŮČEK, Martin. Křižovatky české sociální reformy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. 317 s. ISBN 80-85850-70-2.
POTŮČEK, Martin aj. Průvodce krajinou priorit: pro Českou republiku. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2002. 686 s. ISBN 80-86349-06-3.
POTŮČEK, Martin aj. Putování českou budoucností. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2003. 366 s. ISBN 80-86349-09-8.
POTŮČEK, Martin aj. Czech welfare state: changing environment, changing institutions = Český stát veřejných sociálních služeb: měnící se prostředí, měnící se instituce. 1st ed. Praha: CESES UK FSV, 2004. 65 s.
POTŮČEK, Martin. Jak jsme na tom. A co dál?: strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 212 s. ISBN 80-86429-45-8.
POTŮČEK, Martin aj. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 396 s. ISBN 80-86429-50-4.
POTŮČEK, Martin (ed.). Manuál prognostických metod. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 193 s. ISBN 80-86429-55-5.
POTŮČEK, Martin; MUSIL, Jiří; MAŠKOVÁ, Miroslava (eds.). Strategické volby pro českou společnost: teoretická východiska. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 375 s. ISBN 978-80-86429-86-1.
POTŮČEK, Martin; MAŠKOVÁ, Miroslava aj. Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.
Pracovní trh - muži a ženy: sociologický výzkum pracovních podmínek vybraných profesí - základní data z výzkumu. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 1994. 82 s.
PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald: případová studie o značce McDonald. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 246 s. ISBN 80-246-1178-3.
Právní aspekty odsunu sudetských Němců: sborník. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1995. 84 s. ISBN 80-85864-13-4.
PREMUSOVÁ, Jarmila. Sociologický výzkum vybraných regionů na česko-polské hranici: Krnovsko. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 1999. 135 s. ISBN 80-7042-161-4.
PROCHOVNÍK, Štěpán. Metody a techniky sociologického výzkumu. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. 98 s. ISBN 80-7078-094-0.
PROCHOVNÍK, Štěpán; PAPŘOKOVÁ, Anna; PREMUSOVÁ, Jarmila. Obecná sociologie. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. 158 s. ISBN 80-7078-090-8.
PROCHOVNÍK, Štěpán. Sociologie průmyslu. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. 142 s.
PROCHOVNÍK, Štěpán. Sociologie v hornictví. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1993. 59 s. ISBN 80-7078-183-1.
PROKOP, Jiří. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 289 s. ISBN 80-246-1008-6.
PROKOP, Radim aj. Slováci v České republice po roce 1945. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 199 s. ISBN 80-86101-13-4.
PRŮDKOVÁ, Táňa; Přemysl NOVOTNÝ. Bezdomovectví. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 93 s. ISBN 978-80-7387-100-0.
PRUDKÝ, Libor. Sociologie a marketing :uvod do problematiky. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 1995. 129 s.
PRUDKÝ, Libor. Církve a sociální soudržnost v naší zemi. 1. vyd. Praha: UK FSV CESES, 2004. 89 s.
PRUDKÝ, Libor. Experti k problematice mechanismů rozvoje sociální soudržnosti v naší společnosti. 1. vyd. Praha: UK FSV CESES, 2005. 95 s.
PRUDKÝ, Libor. Přístupy k sociologickému empirickému zkoumání hodnot. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2007. 72 s.
PRUDKÝ, Libor aj. Inventura hodnot: výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. 341 s. ISBN 978-80-200-1751-2.
PRUDKÝ, Libor (ed.). Prostor a společnost: sborník profesoru Jiřímu Musilovi k osmdesátinám. 1. vyd. Prague: Matfyzpress, 2009. 138 s. ISBN 978-80-7378-086-9.
PRŮCHA, Jan (ed.). Proměny vzdělávání v mezinárodním kontextu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 155 s. ISBN 80-7066-546-7.
PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 199 s. ISBN 80-7178-885-6.
PRUNNER, Pavel. Psychologie gamblerství, aneb, Sázka na štěstí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 273 s. ISBN 978-80-7380-074-1.
PRŮŠA, Ladislav. Stanovení indikátorů sociální problémovosti jednotlivých regionů v České republice. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006. 81 s. ISBN 80-86729-28-1.
PŘIBÁŇ, Jiří. Sociologie práva: systémově teoretický přístup k modernímu právu. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 80-85850-18-4.
Rec.: BARŠA, Pavel. SČ. 1998, roč. 34, č. 1, s. 99-102.
PŘIBÁŇ, Jiří. Hranice práva a tolerance: úvahy o liberálnosti a právním státě v postmoderní situaci. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1997. 79 s. ISBN 80-85850-28-1.
PŘIBÁŇ, Jiří. Suverenita, právo a legitimita v kontextu moderní filosofie a sociologie práva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 270 s. ISBN 80-7184-470-5.
PŘIBÁŇ, Jiří. Sociologie práva: systémově teoretický přístup k modernímu právu. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 199 s. ISBN 80-85850-18-4.
PŘIBÁŇ, Jiří. Jací můžeme být?: podoby demokracie a identity v multikulturní situaci. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 115 s. ISBN 80-86429-30-X.
PUCHMERTL, Jaroslav. Michel Foucault: fatální nedocenění významu konformity. Praha: Triton, 2008. 118 s. ISBN 978-80-7387-055-3.
PURKRÁBEK, Miroslav a kol. Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice v České republice: přípravné studie k 2. etapě analýzy veřejné politiky v období 1997-1999. 1. vyd. Praha: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1997. 207 s. ISBN 80-238-2459-7.
PURKRÁBEK, Miroslav aj. Centrální politické rozhodování v České republice. 2. díl, Druhá část souboru expertních studií k druhé etapě analýzy veřejné politiky v období let 1997-1999. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2000. 181 s. ISBN 80-238-5082-2.
PUTNOVÁ, Anna aj. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 2002. 45 s. ISBN 80-214-2170-3.
RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 192 s. ISBN 80-210-1155-6.
Rec.: RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. SČ. 1996, roč. 32, č. 2, s. 226-228.
Rec.: VIDOVÁ, Denisa. Sociológia. 1996, roč. 28, č. 6, s. 621-624.
RABUŠIC, Ladislav (ed.). Česká společnost a senioři: sociální, ekonomické a politické aspekty demografického stárnutí české společnosti: texty celostátní konference konané 16.-17. října v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 189 s. ISBN 80-210-1729-5.
RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou?: porodnost v sociologické perspektivě. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 264 s. ISBN 80-86429-01-6.
Rec.: PAVLÍK, Zdeněk. SČ. 2003, roč. 39, č. 4, s. 573-578.
RABUŠIC, Ladislav; HAMANOVÁ, Jana (eds.). Hodnoty a postoje v ČR 1991-2008: (pramenná publikace European Values Study). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. ISBN 978-80-210-4952-9.
RABUŠICOVÁ, Milada. K sociologii výchovy, vzdělání a školy. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1991. 123 s. ISBN 80-210-0328-6.
RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. 1. vyd. Brno: Georgetown, 2002. 199 s. ISBN 80-86251-14-4.
RABUŠICOVÁ, Milada; RABUŠIC, Ladislav (eds.). Učíme se po celý život?: o vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
RÁKOCZYOVÁ, Miroslava; TRBOLA, Robert. Lokální strategie integrace cizinců v ČR. I. 1. vyd. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. 74, 9 s. ISBN 978-80-7416-006-6.
RÁKOSNÍK, Jakub. Odvrácená tvář meziválečné prosperity: nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 461 s. ISBN 978-80-246-1429-8.
RAKUŠANOVÁ, Petra. Civil society and civic participation in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav, 2005. 47 s. ISBN 80-7330-079-6.
RAKUŠANOVÁ, Petra. Česká politika: ženy v labyrintu mužů? Praha: Fórum 50%, 2006. 47 s. ISBN 80-239-7438-6.
Rec.: RYŠAVÝ, Dan. SČ. 2007, roč. 43, č. 2, s. 462-463.
RAKUŠANOVÁ, Petra; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Participace, demokracie a občanství v evropském kontextu. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 80 s. ISBN 80-7330-091-5.
RAKUŠANOVÁ, Petra; STAŠKOVÁ, Barbora. Organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 116 s. ISBN 978-80-86946-22-1.
RAKUŠANOVÁ, Petra. Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav, 2007. 146 s. ISBN 978-80-7330-122-4.
REICHEL, Jiří. Kapitoly systematické sociologie. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 260 s. ISBN 80-86432-80-7.
REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 184 s. ISBN 978-80-247-3006-6.
RENDLOVÁ, Eliška; EXNEROVÁ, Hana. Pražané o kulturních domech: informace o reprezentativním výzkumu. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1990. 79 s. ISBN 80-7069-009-7.
RENDLOVÁ, Eliška; LEBEDA, Tomáš. Výzkumy veřejného mínění: teoretické souvislosti a praktická aplikace. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 52 s. ISBN 80-7330-032-X.
RIEGEL, Karel aj. EU, Češi a skepse. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2004. 177 s. ISBN 80-86642-34-8.
Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti: „kolize nebo komplementarita?“: sborník příspěvků z konference konané v rámci českého předsednictví v Radě EU 5.-6. února 2009 v Kongresovém centru Praha, Česká republika. Praha: MPSV, 2009. 112 s. ISBN 978-80-7421-011-2.
Rodina matky měst: dnešní pražská rodina v zrcadle statistických údajů. Praha: Městská statistická správa, 1994. 69 s.
ROLLO, Vlastimil. Emocionalita a racionalita, aneb, Jak ďábel na svět přišel. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 194 s. ISBN 80-901059-8-X.
Romové v České republice, (1945-1998). 1. vyd. Praha: Sociopress, 1999. 558 s. ISBN 80-902260-7-8.
Romové ve městě. 1. vyd. Praha: Socioklub, 2002. 143 s. ISBN 80-86484-01-7.
ROSŮLEK, Přemysl; CABADA, Ladislav. Evropa národů, patriotů a integrace. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2002. 166 s. ISBN 80-86473-13-9.
ROUBALOVÁ, Věra; GÜNTEROVÁ, Tereza; KOSTLÁN, František. Příchozí. 1. vyd. Praha: G plus G, 2005. 119 s. ISBN 80-86103-82-X.
ROVNÁ, Lenka. Kdo vládne Británii? 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 280 s. ISBN 80-86429-27-X.
Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 – 2001. Brno: Gender centrum Fakulty sociálních studií MU, 2001. 49 s.
ROZUM, Jan. K problematice obětí zločinu. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1993. 76 s.
RUMPEL, Petr (ed.). Inovativní koncepty v socioekonomickém rozvoji územních jednotek: sborník příspěvků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2006. 137 s. ISBN 80-7368-261-3.
RŮŽIČKA, Jan; KOZÁK, Kryštof aj. Úpadek amerického federalismu?: posilování federální vlády na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 160 s. ISBN 978-80-246-1503-5.
RŮŽIČKA, Vlastimil. Squaty a jejich revoluční tendence. 1. vyd. Praha: Triton, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7254-859-0.
RYBÁŘ, Radovan aj. Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 111 s. ISBN 978-80-210-4995-6.
RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka; PIKÁLKOVÁ, Simona; HAMPLOVÁ, Dana. Diferenciace reprodukčního a rodinného chování v evropských populacích. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 83 s. ISBN 80-7330-004-4.
RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka; KUCHAŘOVÁ, Věra. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2008. 169 s. ISBN 978-80-86561-52-3.
RYS, Vladimír. Česká sociální reforma: (sociologická studie). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 170 s. ISBN 80-246-0588-0.
RYŠAVÝ, Zdeněk (ed.). Problémy rozvoje venkovského osídlení, malých a středně velkých měst Československa a jejich demografické struktury: sborník semináře odborné skupiny pro rozmístění obyvatelstva a migraci Československé demografické společnosti při ČSAV konaného v Praze ve dnech 13.-24. září 1987. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1990. 223 s. ISBN 80-85124-10-6.
ŘEHÁK, Jan; MÁNEK, Pavel. Prostředky kauzálního modelování v sociologii: shrnující pojednání o postupech a přehled základních pojmů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994. 93 s.
ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Vývoj představ o spravedlivém příjmu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 35 s. ISBN 80-85950-24-3.
ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Volební chování různých skupin voličů v předčasných parlamentních volbách v roce 1998. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998. 32 s. ISBN 80-85950-52-9.
ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Vnímané a spravedlivé nerovnosti: vývoj v devadesátých letech a další souvislosti. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 41 s. ISBN 80-85950-74-X.
ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Measuring value orientations with the use of S.H. Schwartz´s value portraits. 1. vyd. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 2005. 47 s. ISBN 80-7330-071-0.
ŘEPA, Milan. Moravané nebo Češi?: vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2001. 220 s. ISBN 80-7239-084-8.
ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6.
ŘEZNÍČEK, Ivo. Metody sociální práce: podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 75 s. ISBN 80-85850-00-1. Rec.: MUSIL, Libor. SČ. 1995, roč. 31, č. 2, s. 279-281.
ŘEZNÍČEK, Matouš. Systemická prevence sociálních deviací: (úvahy, možnosti, hypotézy). I. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1994. 190 s. ISBN 80-7066-933-0.
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina. Študáci a kantoři za starého Rakouska: české střední školy v letech 1867-1918. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 215 s. ISBN 978-80-7277-163-9.
ŘÍČAN, Pavel. S Romy žít budeme - jde o to jak. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 143 s. ISBN 80-7178-250-5.
SAK, Petr; SEMRÁD, Jiří. Profil studenta Policejní akademie: zpráva z empirického komparativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 1996. 181 s. ISBN 80-85981-27-0
SAK, Petr. Proměny české mládeže. 1. vyd. Praha: Petrklíč, 2000. 291 s. ISBN 80-7229-042-8.
Rec.: HAVLÍK, Radomír. SČ. 2002, roč. 38, č. 5, s. 644-647.
SAK, Petr; SAKOVÁ, Karolína. Mládež na křižovatce: sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace. 1. vyd. Praha: Svoboda servis, 2004. 240 s. ISBN 80-86320-33-2.
Rec.: HAVLÍK, Radomír. SČ. 2005, roč. 41, č. 1, s. 165-168.
Rec.: MACHÁČEK, Ladislav. Sociológia. 2004, roč. 37, č. 4, s. 405-409.
SAK, Petr aj. Člověk a vzdělání v informační společnosti: [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Praha: Portál, 2007. 296 s. ISBN 978-80-7367-230-0.
Rec.: KAFKOVÁ, Marcela. SČ. 2008, roč. 44, č. 4, s. 817-820.
Rec.: MACEK, Jakub. Biograf. 2009, č. 50, s. 115-120.
SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost: úvod do lingvistické antropologie. 1. vyd. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky, 1997. 211 s. ISBN 80-85010-01-1.
Rec.: STAROSTOVÁ, Olga. Biograf. 1999, č. 18-19, s. 115-117.
SARVAŠ, Štefan. Bezpečnost a armáda v moderní společnosti. 1. vyd. Praha: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd University Karlovy, 1997. 189 s.
Sborník k 65. narozeninám doc. PhDr. Eduarda Urbánka, CSc. Praha: Katedra sociologie FF UK, 1996. 138 s.
SEDLÁK, Jiří. Inocenc Arnošt Bláha. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1995. 200 s. ISBN 80-85834-25-1.
Rec.: KELLER, Jan. SČ. 1997, roč. 33, č. 4, s. 500-501.
SEDLÁK, Jiří. Vybrané problémy ze sociální etiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 73 s. ISBN 80-210-1331-1.
SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce. Brno: Paido, 2002. 142 s. ISBN 80-7315-021-2.
SEKOT, Aleš. Sport a společnost. Brno: Paido, 2003. 191 s. ISBN 80-7315-047-6.
SEKOT, Aleš (ed.). Kapitoly ze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004. 200 s. ISBN 80-210-3531-5.
SEKOT, Aleš (ed.). Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004. 245 s. ISBN 80-210-3581-1.
Rec.: SVOBODA, Arnošt. SČ. 2005, roč. 41, č. 5, s. 948-951.
SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita: Paido, 2006. 410 s. ISBN 80-210-4201-X.
Rec.: SVOBODA, Arnošt. SČ. 2008, roč. 44, č. 1, s. 217-219.
SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 223 s. ISBN 978-80-247-2562-8.
Rec.: SVOBODA, Arnošt. SČ. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1123-1126.
SEMRÁD, Jiří; SAK, Petr. Diagnóza, prognóza a resocializace skupin mládeže ohrožených sociálně negativním vývojem. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR, 1997. 136 s. ISBN 80-85981-61-0.
SCHEINOST, Miroslav aj. Výzkum cizích státních příslušníků v českých zemích. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004. 131 s. ISBN 80-7338-025-0.
SCHIMMERLING, Hanuš. Sociologie venkova a zemědělství. 1. vyd. Praha: Vysoká škola zemědělská, 1991. 147 s.
SCHMEIDLER, Karel. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 1997. 292 s. ISBN 80-85895-11-0.
SCHMELZOVÁ, Radka. Kladno Záporno. Praha: Mamapapa, 2005. 70 s.
SCHNEIDER, Milan; KOUDELKA, Ferdinand. Úvod do základů sociologických výzkumů. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 118 s. ISBN 80-7067-302-8.
SIMERSKÁ, Lenka; SMETÁČKOVÁ, Irena. Pracovní a rodinná praxe mladých lékařek. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. 63 s. ISBN 80-85950-84-7.
SIMONOVÁ, Natalie. The influence of family origin on the evolution of educational inequalities in the Czech republic after 1989. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 36 s. ISBN 80-7330-012-5.
SIMONOVÁ, Natalie (ed.); MATĚJŮ, Petr (ved. projektu). České vysoké školství na křižovatce: investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005. 263 s. ISBN 80-73330-072-9.
SIROVÁTKA, Tomáš. Uvod do sociologie pro ekonomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 169 s. ISBN 80-210-0520-3.
SIROVÁTKA, Tomáš; ŘEZNÍČEK, Ivo. Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť: (srovnávací studie tří okresů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 117 s. ISBN 80-210-1246-3.
SIROVÁTKA, Tomáš. Politika pracovního trhu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 171 s. ISBN 80-210-1251-X.
SIROVÁTKA, Tomáš. Marginalizace na pracovním trhu: příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 138 s. ISBN 80-210-1716-3.
SIROVÁTKA, Tomáš; JAHODA, Robert; KOFROŇ, Pavel. Domácnosti a sociální dávky v letech 1996-2000: (analýza statistik rodinných účtů). Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 565 s.
SIROVÁTKA, Tomáš (ed.). Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita: Georgetown, 2002. 355 s. ISBN 80-210-2791-6.
SIROVÁTKA, Tomáš aj. Monitorování chudoby v České republice: úvodní studie. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 125 s.
SIROVÁTKA, Tomáš; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Rozsah a cílenost programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, zájem o programy a motivace účastníků: hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 31 s.
SIROVÁTKA, Tomáš; MAREŠ, Petr (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8.
SIROVÁTKA, Tomáš aj. Rodina, zaměstnání a sociální politika. 1. vyd. Brno: Fakulta sociálních studií, 2006. 279 s. ISBN 80-7326-104-9.
SKALNÍK, Petr (ed.). The transition to democracy. The Czech Republic and South Africa compared. Praha: Set Out, 1999. 92 s.
Rec.: VLACHOVÁ, Klára. SČ. 2002, roč. 38, s. 832-835.
SKALNÍK, Petr. Dolní Roveň: poločas výzkumu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 272 s. ISBN 80-7194-573-0.
Rec.: KAŠPAR, Oldřich. SČ. 2006, roč. 42, č. 5, s. 1080-1082.
SKALNÍK, Petr (ed.). Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha: Set out, 2004. 271 s. ISBN 80-86277-40-2.
SKALNÍK, Petr (ed.). Sociální antropologie obce Dolní Roveň. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. 287 s. ISBN 80-7194-730-X.
Rec.: KAŠPAR, Oldřich. SČ. 2006, roč. 42, č. 5, s. 1080-1082.
SKLÁDANÁ, Pavlína. SARTRE 3 v České republice: postoje řidičů k bezpečnosti silničního provozu. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2005. 84 s. ISBN 80-86502-23-6.
SKOVAJSA, Marek. Politická kultura: přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1136-8.
SLAMĚNÍK, Ivan; VÝROST, Jozef. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: ISV - nakladatelství, 1997. 453 s. ISBN 80-85866-20-X.
SLEJŠKA, Drahoslav; HERMANN, Jan. Sondy do veřejného mínění: Jaro 1968, Podzim 1989. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1990. 66 s. ISBN 80-205-0141-X.
Rec.: HENDRICHOVÁ, Jana. SČ. 1991, roč. 27, č. 1, s. 97-98.
SLEJŠKA, Drahoslav. Vývojové procesy lidských hodnot a naše doba: (příspěvek k poznání základů axiologické dynamiky). Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1990. 142 s. ISBN 80-7007-015-3.
SLEJŠKA, Drahoslav. Hodnotové orientace československé mužské mládeže a jejich vztah k obraně vlasti: výzkumná zpráva. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 72 s.
SLEPIČKOVÁ, Irena. Sportovní organizace: teoretická východiska a situace v ČR po roce 1990. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 116 s. ISBN 978-80-246-1405-2.
SLUŠNÁ, Nataša; SCHMALZOVÁ, Věra. Kapitoly z vývoje sociologického myšlení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. 61 s. ISBN 80-7066-123-2.
SMÉKAL, Vladimír; MACEK, Petr (eds.). Utváření a vývoj osobnosti: psychologické, sociálni a pedagogické aspekty. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 264 s. ISBN 80-85947-83-8.
SMETÁČKOVÁ, Irena; VLKOVÁ, Klára (eds.). Gender ve škole: příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách. 1. vyd. Praha: Otevřená společnost, 2005. 191 s. ISBN 80-903331-2-5.
SMETÁČKOVÁ, Irena (ed.). Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, 2007. 76 s. ISBN 978-80-87110-00-3.
SMITH, Michael L. Přímá demokracie v praxi: politika místních referend v České republice. Praha: ISEA - Institut pro ekonomické analýzy: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2007. 101 s. ISBN 978-80-7330-117-0.
SMITH, Michael L. aj. Vnímání a realita korupce v České republice: nové výzkumy, metody a postupy. 1. vyd. Praha: ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2008. 115 s. ISBN 978-80-903316-4-8.
SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu. 1. vyd. Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008. 280 s. ISBN 978-80-903556-3-7.
Social problems of participation in the changing Czechoslovak economy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 39 s.
Sociologie z masa a krve: sborník prací studentů sociologie FSV UK. 1. vyd. Praha: ISS FSV UK, 1997. 163 s. ISBN 80-238-1156-8.
Sociologové o vývojových tendencích práce v průmyslu: sborník aktuálních názorů a informací. Praha: Masarykova česká sociologická společnost při ČSAV, 1990. 63 s.
SOKAČOVÁ, Linda (ed.). Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku: sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu. Praha: Gender Studies, 2005. 60 s. ISBN 80-86520-06-4.
SOKAČOVÁ, Linda (ed.); APPELTOVÁ, Michaela aj. Gender a demokracie 1989-2009. Praha: Gender Studies, 2009. 112 s. ISBN 80-86520-64-1.
SOKOL, Jan. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 248 s. ISBN 80-7178-886-4.
SOKOLOVÁ, Gabriela; HERNOVÁ, Šárka; ŠRAJEROVÁ, Oľga. Češi, Slováci a Poláci na Těšínsku a jejich vzájemné vztahy. 1. vyd. Šenov u Ostravy: Tilia, 1997. 191 s. ISBN 80-86101-03-7.
SOKOLOVÁ, Gabriela; ŠRAJEROVÁ, Oľga (eds.). Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století: sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 13. a 14. října 1998 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. 1. vyd. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea; Praha: Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 1998. 312 s. ISBN 80-86224-04-X.
SOKOLOVÁ, Gabriela; HERNOVÁ, Šárka; MALÁ, E. Vybrané výsledky sociologických výzkumů Slezského ústavu SZM k otázkám jazykového a národního vědomí. III., Tabulkové přehledy. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1998. 59 s. ISBN 80-86224-12-0.
SOUČEK, Zdeněk. Strategie zdokonalení společnosti. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2003. 80 s. ISBN 80-86320-28-6.
SOUČKOVÁ, Eliška. Město dělají lidé: sociologický pohled na regeneraci památkových rezervací a zón. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1994. 58 s. ISBN 80-85124-73-4.
SOUKUP, Petr. ISSP - Životní prostředí. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 73 s. ISBN 80-7330-000-1.
SOUKUP, Václav. Dějiny sociální a kulturní antropologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 226 s. ISBN 80-7066-882-2.
SOUKUPOVÁ, Blanka. Český sebevědomý sen a evropská realita: reflexe Německa, Rakouska a českých Němců v české demokratické společnosti první republiky: část II., 1933 - 1938. 1. vyd. Praha: Pastelka, 2001. 151 s. ISBN 80-902785-5-8.
SOUKUPOVÁ, Blanka; ZAHRADNÍKOVÁ, Marie (eds.). Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech. Praha: Židovské muzeum, 2003. 131 s. ISBN 80-85608-72-3.
SOUKUPOVÁ, Blanka aj. Město - identita - paměť. Bratislava: Zing Print, 2007. 239 s. ISBN 978-80-88997-40-5.
SPENCEROVÁ, Tereza. Jsem tranďák! Praha: G plus G, 2003. 124 s. ISBN 80-86103-59-5.
Společenské podmínky vzniku sociálních deviací: sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Kašperské Hory 18.-20. dubna 2007. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2007. 254 s. ISBN 80-953541-4-9.
Společnost v přerodu: Češi ve 20. století: sborník referátů z cyklické konference „Demokracie 2000“. Praha: AV ČR. Masarykův ústav, 2000. 319 s. ISBN 80-86495-01-9.
SPOUSTA, Jan; HANUŠ, Jiří (eds.). Náboženství v době společenských změn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav, 1999. 111 s. ISBN 80-210-2251-5.
SPRATEK, Daniel. Evropská ochrana náboženské svobody. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2008. 228 s. ISBN 978-80-87127-13-1.
STACHOVÁ, Jana. Občanská společnost v regionech České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005. 51 s. ISBN 80-7330-080-X.
STACHOVÁ, Jana. Občanská společnost v regionech České republiky: [disertační práce z oboru sociologie]. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008. 93 s. ISBN 978-80-7330-142-2.
STACHOVÁ, Jana; BERNARD, Josef; ČERMÁK, Daniel. Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 121 s. ISBN 978-80-7330-166-8.
STEHLÍK, Jiří. Budoucnost lidského společenství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 368 s. ISBN 80-7184-795-X.
STERN, Jan. Média, psychoanalýza a jiné perverze. 1. vyd. Praha: Malvern, 2006. 221 s. ISBN 80-86702-13-8.
STERN, Jan. Totem, incest a odkouzlení buržoazie: (psychoanalytické eseje). 1. vyd. Praha: Malvern, 2007. 279 s. ISBN 978-80-86702-28-5.
STERN, Jan. Mystika Západu: (sociologické eseje). 1. vyd. Praha: Malvern, 2009. 327 s. ISBN 978-80-86702-57-5.
STERN, Jan. Psychoanalýza všednosti. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. 340 s. ISBN 978-80-86702-67-4.
Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy: (včetně systémového doporučení Ligy lidských práv a analýz dopadu nové legislativy z let 2004-2005 na vzdělávání romských žáků v českém základním školství). Brno: Evropské centrum pro práva Romů: Liga lidských práv, 2007. 213 s.
STÖCKELOVÁ, Tereza. Biotechnologizace: legitimita, materialita a možnosti odporu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 160 s. ISBN 978-80-7330-152-1.
STÖCKELOVÁ, Tereza (ed.). Akademické poznávání, vykazování a podnikání: etnografie měnící se české vědy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 158 s. ISBN 978-80-7419-003-2.
STRMISKA, Maxmilián. Politický terorismus: úvod do studia politického terorismu v demokratických systémech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 104 s. ISBN 80-210-1360-5.
STRMISKA, Maxmilián. Terorismus a demokracie: pojetí a typologie subverzívního teroristického násilí v soudobých demokraciích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 103 s. ISBN 80-210-2755-X.
STRNADOVÁ, Lenka. Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 361 s. ISBN 978-80-7380-081-9.
Rec.: MYŠIČKA, Stanislav. SČ. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1117-1121.
Střední třída, demokracie, prosperita: sborník textů z konference konané 27. listopadu 2000 v Kaiserštejnském paláci v Praze. Praha: IEPE Institut pro evropskou politiku a ekonomiku, 2000. 192 s.
SUNEGA, Petr. Adresný příspěvek na nájemné v prostředí České republiky: komparace vybraných modelů. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 96 s. ISBN 80-85950-94-4.
SUNEGA, Petr; ČERMÁK, Daniel; VAJDOVÁ, Zdenka. Dráhy bydlení v ČR 1960-2001: minulá, současná a budoucí stěhování občanů ČR ve výzkumu postojů k bydlení. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 97 s. ISBN 80-7330-018-4.
SUNEGA, Petr. Objektivní a subjektivní hodnocení finanční dostupnosti bydlení v ČR v průběhu 90. let. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 100 s. ISBN 80-7330-038-9.
SURYNEK, Alois; KOMÁRKOVÁ, Růžena; KAŠPAROVÁ, Eva. Metody sociologického a sociálně psychologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. 119 s. ISBN 80-7079-203-5.
SURYNEK, Alois; KOMÁRKOVÁ, Růžena; KAŠPAROVÁ, Eva. Základy sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 160 s. ISBN 80-7261-038-4.
SUŠA, Oleg (ed.). K sociologické reflexi moderního rizika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004. 75 s. ISBN 80-7308-071-0.
SVITÁK, Ivan. Nesnesitelné břemeno dějin: novosvětská symfonie. 1. vyd. Praha: Orbis, 1990. 139 s. ISBN 80-235-0006-6.
SVITÁK, Ivan. Ztracené iluze: výroční zpráva o sametové revoluci. 1. vyd. Praha: Pražská imaginace, 1990. 227 s. ISBN 80-7110-016-1.
Rec.: HORŇÁK, Viliam. SČ. 1992, roč. 28, č. 1, s. 119-122.
SÝKORA, Luděk (ed.). Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 2002. 191 s. ISBN 80-901914-9-5.
Rec.: BARVÍKOVÁ, Jana. SČ. 2005, roč. 41, č. 2, s. 334-336.
SÝKOROVÁ, Dana. Úvod do demografie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. 57 s. ISBN 80-7067-984-0.
SÝKOROVÁ, Dana. Prázdné hnízdo - šance nebo břemeno? 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 124 s. ISBN 80-7067-622-1.
SÝKOROVÁ, Dana; CHYTIL, Oldřich (eds.). Autonomie ve stáří: strategie jejího zachování. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004. 323 s. ISBN 80-7326-026-3.
SÝKOROVÁ, Dana; ŠIMEK, Dušan; DVOŘÁKOVÁ, Miroslava (eds.). Třetí věk trojí optikou. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 187 s. ISBN 80-244-1006-0.
SÝKOROVÁ, Dana. Autonomie ve stáří: kapitoly z gerontosociologie. 1. vyd. Praha: Slon, 2007. 284 s. ISBN 978-80-86429-62-5.
Rec.: VIDOVIČOVÁ, Lucie. SČ. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1126-1128.
Rec.: MISTRÍKOVÁ, Ľudmila. Sociológia. 2008, roč. 40, č. 1, s. 84-88.
ŠAFAŘÍKOVÁ, Vlasta. Transformace české společnosti 1989-1995. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1996. 299 s. ISBN 80-85765-57-8.
ŠAFR, Jiří. Social standing and lifestyle in Czech society. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 64 s. ISBN 80-7330-097-4.
ŠAFR, Jiří; SEDLÁČKOVÁ, Markéta. Sociální kapitál: koncepty, teorie a metody měření. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 93 s. ISBN 80-7330-095-8.
ŠAFR, Jiří; HÄUBERER, Julia (eds.). Social distances and stratification: social space in the Czech Republic. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 108 s. ISBN 978-80-7330-159-0.
ŠAFR, Jiří (ed.). Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2008. 145 s. ISBN 978-80-7330-146-0.
ŠAFR, Jiří. Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 165 s. ISBN 978-80-7330-154-5.
Rec.: PAULÍČEK, Miroslav. SČ. 2010, roč. 46, č. 1, s. 153-156.
ŠAFRÁNKOVÁ, Jana; FRANĚK, Rudolf. Studenti a absolventi ČVUT: minulost a současnost v zrcadle sociologických průzkumů a tří století. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. 125 s. ISBN 978-80-01-03646-4.
ŠALAMOUNOVÁ, Petra aj. Nemanželská plodnost: její rizika a sociální podmínky: informační bulletin z projektu Sociální a ekonomické charakteristiky mimomanželské plodnosti v České republice po roce 1989. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 27 s. ISBN 80-7330-105-9.
ŠALANDA, Bohuslav. Česká vesnice Široký Důl. 1. vyd. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky: ARC - Vysoká škola politických a společenských věd, 2008. 173 s. ISBN 978-80-86879-14-7.
ŠALDOVÁ, Kateřina (ed.). Cesty labyrintem: o vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování. 1. vyd. Praha: Národní kontaktní centrum - Ženy a věda, SOÚ AV ČR, v.v.i., 2007. 54 s. ISBN 978-80-7330-115-6.
ŠALDOVÁ, Kateřina; TUPÁ, Barbora; VOHLÍDALOVÁ, Marta. Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: výzkumná zpráva. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 70 s. ISBN 978-80-7330-178-1.
ŠAMALÍK, František. O podstatě a záludnostech politiky. Praha: Prospektrum, 1992. 247 s. ISBN 80-85431-21-1.
ŠAMALÍK, František. O politické společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 267 s. ISBN 80-210-0943-8.
ŠAMALÍK, František. Občanská společnost v moderním státě. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1995. 279 s. ISBN 80-85765-45-4.
Rec.: BÚZIK, Bohumil. Sociológia. 1996, roč. 28, č. 1, s. 93-96.
ŠAMALÍK, František. Ústava sevřená v protikladech restaurace. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 163 s. ISBN 978-80-7239-220-9.
ŠAMANOVÁ, Gabriela; ŠKODOVÁ, Markéta; VINOPAL, Jiří. Obraz vědy v českém veřejném mínění. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 110 s. ISBN 80-7330-096-6.
ŠANDERA, Jiří (ed.). Výzkum rodiny. IV., Semináře o rodině, Praha 1989. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1990. 77 s.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga; KABÁTEK, Aleš. Socialist Czechoslovakia: system error and premises for change. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 29 s.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Sociální stratifikace: problém, vybrané teorie, výzkum. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 172 s. ISBN 80-246-0025-0.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga; MILTOVÁ, Alena. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.
Rec.: OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. SČ. 2005. roč. 41, č. 4, s. 719-722.
Rec.: KVASNIČKOVÁ, Adela. Sociológia. 2005, roč. 37, č. 4, s. 379-381.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga; ŠMÍDOVÁ, Olga. Meze a možnosti interakcionistického výzkumu sociálních nerovností. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006. 28 s.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Praktiky nespravedlnosti uznání. Perspektivní dualismus a morální monismus z pohledu sociologa. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 20 s.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga (ed.). Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu: sborník z konference. Praha: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity, 2007. 168 s. ISBN 978-80-254-0812-4.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga; ŠMÍDOVÁ, Olga aj. Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 269 s. ISBN 978-80-7419-015-5.
ŠARADÍN, Pavel; OUTLÝ, Jan (eds.). Studie o volbách do zastupitelstech v obcích. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 232 s. ISBN 80-244-0798-1.
ŠARADÍN, Pavel. Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. 161 s. ISBN 978-80-244-1876-6.
ŠAŠEK, Miloslav. Regional interests in the Ústí nad Labem region and their holders: proceedings of the international workshop. Ústí nad Labem: J. E. Purkyně University, 2001. 84 s. ISBN 80-7044-382-0.
ŠAŠEK, Miloslav. Regionální aspekty socioekonomického vývoje. Ústí nad Labem: Jan Evagelista Purkyně University, 2005. 93 s. ISBN 80-7044-725-7.
ŠAŠEK, Miloslav (ed.). Social and economic development and regional politics in Ústí region: Ústí nad Labem: 27. June and 28. June 2008: proceedings of the 8th international conference. Ústí nad Labem: Faculty of Social and Economic Studies, Jan Evangelista Purkyně University, 2008. 124 s. ISBN 978-80-7414-094-5.
ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. 1. vyd. Praha: Cargo Publishers, 2001. 156 s. ISBN 80-902952-1-5.
ŠČASNÝ, Milan; BRAUN KOHLOVÁ, Markéta (eds.). Modelling of consumer behaviour and wealth distribution. Praha: Matfyzpress, 2008. 223 s. ISBN 978-80-7378-039-9.
ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 233 s. ISBN 80-7042-282-3.
ŠIK, Vladimír. Metody práce se skupinou pro pomáhající profese. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická, 2008. 176 s. ISBN 978-80-7414-058-7.
ŠIKLOVÁ, Jiřina. Češi na prahu nového tisíciletí. Praha: Leo Burnett Advertising, 2000. nestr.
ŠIKLOVÁ, Jiřina. Dopisy vnučce. 1. vyd. Praha: Kalich, 2007. 143 s. ISBN 978-80-7017-057-1.
ŠIKLOVÁ, Jiřina. Matky po e-mailu. 1. vyd. Praha: Kalich, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7017-124-0.
ŠIMEK, Dušan. Sociologie práce. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 82 s. ISBN 80-7067-705-8.
ŠIMICE, Jiří. Sociálně ekonomické postavení zdravotně postižené mládeže se zaměřením na mládež zrakově postiženou. Praha: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí. 1992. 49 s. ISBN 80-7138-076-8.
ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Přehled sociální psychologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 181 s. ISBN 80-244-0150-9.
ŠIMÍKOVÁ, Ivana; VAŠEČKA, Imrich aj. Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004. 211 s. ISBN 80-7364-009-0.
ŠIMŮNEK, Robert (ed.). Regiony - časoprostorové průsečíky? Praha: Historický ústav, 2008. 289 s. ISBN 978-80-7286-129-3.
ŠINDLÁŘOVÁ, Jana. Sociologie venkova a zemědělství: úvod do problematiky. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. 64 s. ISBN 80-7157-067-2.
ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 200 s. ISBN 80-7178-648-9.
ŠKODOVÁ, Markéta (ed.). Česko-slovenské sociologické dny: sborník z konference. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 214 s. ISBN 80-7330-068-0.
ŠKODOVÁ, Markéta (ed.). Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2008. 86 s. ISBN 978-80-7330-151-4.
ŠKODOVÁ, Markéta; NEČAS, Vlastimil (eds.). Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-009-6.
ŠMAJS, Josef. Kultura proti přírodě. 2., rozš. vyd. Brno: Dobromysl, 1996. 63 s.
Rec.: KELLER, Jan. SČ. 1997, roč. 33, č. 3, s. 350-351.
ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití?: úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 101 s. ISBN 978-80-7239-221-6.
ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. Kniha: k teorii a praxi knižní kultury. 1. vyd. Brno: Host, 2000. 238 s. ISBN 80-7294-005-8.
ŠMÍDOVÁ, Iva (ed.). Pečovatelská otcovství: zkušenost a genderové vztahy. Brno: Institut pro výzkum reprodukce a integrace ve společnosti, 2008. 90 s. ISBN 978-80-7399-406-8.
ŠMÍDOVÁ, Michaela; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Srovnání dvou aspektů sociální soudržnosti v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Finsku a Řecku. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2007. 81 s. ISBN 978-80-254-5037-6.
ŠMÍDOVÁ, Olga (ed.). Zdi a mosty: česko-romské vztahy. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií: Sdružení Biograf, 2001. 165 s. ISBN 80-238-7876-X.
ŠOLTYS, Otakar. Ikonické vytváření koalic. Praha: Filozofická fakulta UK: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 32 s.
ŠOTOLOVÁ, Eva. Vzdělávání Romů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 123 s. ISBN 978-80-246-1524-0.
ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krize: psychologický a sociologický fenomén. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 129 s. ISBN 80-247-0888-4.
ŠTAIF, Jiří (ed.). Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání. Praha: Dokořán, 2007. 439 s. ISBN 978-80-7363-153-6.
ŠTAMPACH, Odilo Ivan. Přehled religionistiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7367-384-0.
ŠTĚCHOVÁ, Markéta; VEČERKA, Kazimír. Šikanování mezi mladistvými - výskyt a formy v prostředí internátů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1992. 53 s.
ŠTĚCHOVÁ, Markéta. Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti: studie. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. 55 s. ISBN 80-86008-94-0.
ŠTĚCHOVÁ, Markéta; VEČERKA, Kazimír et al. Romská minorita a postupy integrace: závěrečná zpráva z výzkumu. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. 127 s. ISBN 80-7338-008-0.
ŠTĚCHOVÁ, Markéta. Interetnické konflikty: (jejich příčiny a dopady z pohledu teorie a empirických sond). 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004. 163 s. ISBN 80-7338-028-5.
ŠTĚCHOVÁ, Markéta; LUPTÁKOVÁ, Marina; KOPOLDOVÁ, Bedřiška. Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie: závěrečná zpráva. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008. 111 s. ISBN 978-80-7338-069-4.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Petra. Income maintenance policies, household characteristics and work incentives in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 40 s. ISBN 80-85950-92-8.
ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2007. 197 s. ISBN 978-80-210-4376-3.
ŠUBRT, Jiří. Civilizační teorie Norberta Eliase. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 106 s. ISBN 80-7184-197-8.
Rec.: PETRUSEK, Miloslav. SČ. 1997, roč. 33, č. 4, s. 494-497.
ŠUBRT, Jiří aj. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění: teorie a výzkum. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 241 s. ISBN 80-7184-522-1.
ŠUBRT, Jiří. Problém času v sociologické teorii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 118 s. ISBN 80-246-0053-6.
ŠUBRT, Jiří (ed.). Společenské procesy a jejich aktéři. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 168 s. ISBN 80-246-0052-8.
ŠUBRT, Jiří. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie: sociologické teorie druhé poloviny 20. století. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 164 s. ISBN 80-85866-77-3.
ŠUBRT, Jiří. Čas a společnost: k otázce temporalizované sociologie. 1. vyd. Praha: ISV, 2002. 158 s. ISBN 80-86642-06-2.
Rec.: PETRUSEK, Miloslav. SČ. 2003, roč. 39, č. 5, s. 717-719.
ŠUBRT, Jiří (ed.). Aktér, instituce, společnost: sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 80-246-0653-4.
ŠUBRT, Jiří (ed.). Organizace, rozhodování, řád a změna. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Karolinum, 2006. 144 s. ISBN 80-246-1041-8.
ŠUBRT, Jiří. Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 245 s. ISBN 80-246-1239-9.
Rec.: ALIJEVOVÁ, Dilbar. Sociológia. 2007, roč. 39, č. 5, s. 459-469.
ŠUBRT, Jiří (ed.). Historická sociologie: teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 548 s. ISBN 978-80-7380-061-1.
ŠUBRT, Jiří (ed.). Postparsonsovské teorie sociálních systémů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2007. 256 s. ISBN 978-80-246-1368-0.
ŠUBRT, Jiří aj. Soudobá sociologie. I (Teoretické koncepce a jejich autoři). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 334 s. ISBN 978-80-246-1275-1.
Rec.: ONDREJKOVIČ, Peter. Sociológia. 2007, roč. 39, č. 4, s. 357-364.
ŠUBRT, Jiří aj. Soudobá sociologie. III. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 382 s. ISBN 978-80-246-1486-1.
Rec.: CHORVÁT, Ivan. Sociológia. 2010, roč. 42, č. 2, s. 162-168.
ŠUBRT, Jiří; BALON, Jan (eds.). Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7308-219-2.
TABERY, Paulína. Reprezentace různých forem rodinného a pracovního života v ženských a mužských časopisech. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 75 s. ISBN 978-80-7330-133-0.
TENGLEROVÁ, Hana. Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu: Monitorovací zpráva za rok 2008. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 49 s. ISBN 978-80-7330-158-3.
TEXLER, Jiří. Despotický socialismus: selhání utopie. 1. vyd. Praha: Academia, 1996. 139 s. ISBN 80-200-0575-7.
TICHÝ, Radek (ed.). Miscellanea sociologica 2006: sborník příspěvků z 2. doktorandské sociologické konference pořádané FSV UK & FF UK 25.-26. 5. 2006. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006. 142 s.
TICHÝ, Radek. Lidé, skupiny a praktiky v české katolické církvi 1997-2005. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2008. 36 s.
Tomáš Garrigue Masaryk a sociologie: sborník příspěvků z II. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 18. listopadu 1993. Hodonín: Masarykovo muzeum, 1995. 116 s.
TOMEK, Václav; SLAČÁLEK, Ondřej. Anarchismus: svoboda proti moci. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006. 669 s. ISBN 80-7021-781-2.
Rec.: JAKÓCZY, Ladislav. Sociológia. 2008, roč. 40, č. 4, s. 368-372.
TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost: výběr z přednášek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha: Socioklub, 1996. 213 s. ISBN 80-902260-0-0.
TOMEŠ, Jiří; FESTA, David; NOVOTNÝ, Josef aj. Konflikt světů a svět konfliktů: střety idejí a zájmů v současném světě. 1. vyd. Praha: P3K, 2007. 349 s. ISBN 978-80-903587-6-8.
Rec.: ČERNÝ, Karel. SČ. 2009, roč. 45, č. 2, s. 444-448.
TOMEŠ, Josef (ed.). Naše nynější modernita: diskuze o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 68 s. ISBN 978-80-86429-82-3.
TOMEŠ, Josef (ed.). Ženy ve spektru civilizací: k proměnám postavení žen ve vývoji společnosti. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 70 s. ISBN 978-80-7419-009-4.
TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena. Cesta zpátky: návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 240 s. ISBN 978-80-210-5012-9.
TOMIN, Mikuláš. Společenské konflikty s rasistickým podtextem: poznatky z výsledků průzkumu. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1990. 42 s.
TOMIN, Mikuláš (ed.). K některým příčinám vzestupu kriminality v roce 1990: seminář. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1991. 91 s.
TOMŠÍK, Miroslav. Sociologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1991. 237 s. ISBN 80-7079-146-2.
TOMŠÍK, Vladimír. Komparace makroekonomického vývoje transformačních ekonomik - České republiky, Maďarska a Polska s důrazem na vývoj zahraničního obchodu a platebních bilancí. Praha: Akademie věd České republiky, Sociologický ústav, 1997. 61 s. ISBN 80-85950-39-1.
TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme?: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize: (2007). 1. vyd. Brno: Host, 2008. 207 s. ISBN 978-80-7294-270-1.
TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana. Pražská mládež a lidská práva. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1995. 62 s. ISBN 80-86008-08-8.
Trendy vývoje české rodiny. Praha: Středisko empirických výzkumů, 1997. 33 s.
TUČEK, Milan; OLIVIER, Anne (eds.). Původní a noví vlastníci: strategie nabývání majetku ve střední Evropě. Praha: CeFReS, 1996. 272 s. ISBN 80-901759-8-8.
TUČEK, Milan. Zpráva o vývoji sociální struktury české a slovenské společnosti 1945-1993. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996. 80 s. ISBN 80-85950-12-X.
TUČEK, Milan aj. Česká rodina v transformaci: stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998. 159 s. ISBN 80-85950-45-6.
TUČEK, Milan; BUNČÁK, Ján; HARMADYOVÁ, Valentína. Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie v Českej a Slovenskej republike. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1998. 173 s. ISBN 80-7239-022-8.
Rec.: MACHÁČEK, Ladislav. Sociológia. 1999, roč. 31, č. 2, s. 221-223.
TUČEK, Milan aj. Odraz společenských změn ve veřejném mínění 1990-1998: (analýza dat IVVM). Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 99 s. ISBN 80-85950-63-4.
TUČEK, Milan; FRIEDLAENDEROVÁ, Hana. Češi na prahu nového tisíciletí. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON); Praha: Median, 2000. 223 s. ISBN 80-85850-88-5.
TUČEK, Milan; FRIEDLAENDEROVÁ, Hana. Evropa na prahu sjednocení: životní úroveň a životní styl ve vybraných zemích východní a západní Evropy. 1. vyd. Praha: Median; Praha: KMR, 2001. 218 s. ISBN 80-902847-2-8.
TUČEK, Milan aj. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 428 s. ISBN 80-86429-22-9.
TUČEK, Milan aj. Jak se máte Slováci, ako sa máte Češi. 1. vyd. Praha: Median, 2003. 207 s. ISBN 80-902847-4-4.
Rec.: PETRUSEK, Miloslav. SČ. 2005, roč. 41, č. 1, s. 147-151.
TUČEK, Milan aj. České elity po patnácti letech transformace. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. 107 s. ISBN 80-7330-084-2.
TUČEK, Milan; BALON, Jan (eds.). Chaos a řád ve společnosti a v sociologii: sborník textů k životnímu jubileu prof. Miloslava Petruska. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006. 184 s. ISBN 80-239-9418-2.
TUČEK, Milan (ed.). Soudržnost společnosti z pohledu české veřejnosti. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 189 s. ISBN 80-7330-110-5.
TUČEK, Milan (ed.). Vnímání sociální spravedlnosti v transformující se české společnosti: soubor empirických studií z výzkumů 1991-2006. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007. 216 s. ISBN 978-80-7378-037-1.
TUČEK, Milan (ed.). Soudržnost v diferencující se společnosti. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2008. 245 s. ISBN 978-80-7330-145-3.
TŮMA, Oldřich. Zítra zase tady!: protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Praha: Maxdorf, 1994. 84 s. ISBN 80-85800-21-7.
TŮMA, Oldřich; VILÍMEK, Tomáš (eds.). Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. 263 s. ISBN 80-7285-93-8.
TUPÁ, Barbora (ed.). Vlastní pokoj: 10 pohledů. Praha: Národní kontaktní centrum - Ženy a věda, SOÚ AV ČR, 2004. 93 s. ISBN 80-7330-059-1.
TUPÁ, Barbora (ed.). Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy. 1. vyd. Praha: Národní kontaktní centrum - Ženy a věda, SOÚ AV ČR, v.v.i., 2007. 89 s. ISBN 978-80-7330-116-3.
TUTTEROVÁ, Jitka; VOŇKOVÁ, Jiřina; HARTL, Jan. Stabilita rodiny. Bratislava: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, pobočka Praha, 1990. 83 s.
TVRDÝ, Lubor aj. Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 221 s. ISBN 978-80-248-1665-4.
TVRDÝ, Lubor. Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra regionální a environmentální ekonomiky, 2008. 158 s. ISBN 978-80-248-1729-3.
TYL, Jiří; SCHNEIBERG, František. Kapitoly ze sociální medicíny a veřejného zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 282 s. ISBN 80-7184-654-6.
UHEREK, Zdeněk. Urban anthropology and the supranational and regional networks of the town. Prague: AS CR. Institute of Ethnology, 1993. 237 s. ISBN 80-85010-73-9.
UHEREK, Zdeněk; BAZAC-BILLAUD, Laurent (eds.). Slova města. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách: Etnologický ústav AV ČR, 2000. 264 s.
UHEREK, Zdeněk aj. Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 198 s. ISBN 80-85010-45-3.
UHEREK, Zdeněk; GRILL, Jan (eds.). Fieldwork and local communities. Praha: Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. 221 s. ISBN 80-85010-68-2.
UHEREK, Zdeněk aj. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2008. 259 s. ISBN 978-80-87112-12-0.
URBAN, Lukáš. Sociologie. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 373 s. ISBN 80-86861-45-7.
URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociální deviace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 167 s. ISBN 978-80-7380-133-5.
URBAN, Lukáš. Sociologie trochu jinak. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2493-5.
URBÁNEK, Eduard (ed.). Studie z dějin sociologie a sociologické teorie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 134 s.
URBÁNEK, Eduard (ed.). Proměny současné sociologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 121 s.
Rec.: PETRUSEK, Miloslav. SČ. 1996, roč. 32, č. 2, s. 233-235.
URBANOVÁ, Martina; VEČEŘA, Miloš; HUNGR, Pavel. Ženská delikvence: teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 247 s. ISBN 80-210-3608-7.
URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 191 s. ISBN 80-86898-94-6.
URBANOVÁ, Svatava. Region bez hranic: sociologická sonda do vnímání literatury Ostravska. Olomouc: Votobia, 2001. 93 s. ISBN 80-7198-469-8.
URBÁŠEK, Pavel. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 234 s. ISBN 978-80-244-1879-7.
Úvahy nad 20. stoletím: problém a výzva pro společenské vědy (historie - antropologie - sociologie): antologie francouzských společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 2000. 214 s. ISBN 80-86311-02-3.
Územní vztahy, územní a státoprávní uspořádání České republiky v názorech obyvatel: studie k výsledkům výzkumu provedeného pro Českou národní radu v březnu 1991. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1991. 40 s.
VACEK, Lubomír. Čtení o veřejném mínění: pozvání do světa názorů lidí. Praha: Orego, 1997. 125 s. ISBN 80-902107-6-7.
VÁCLAVÍK, David. Sociologie nových náboženských hnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 150 s. ISBN 978-80-86702-22-3.
Rec.: FUJDA, Milan. Sociální studia. Roč. 5, č. 3-4, s. 219-224.
VAĎUROVÁ, Helena; MÜHLPACHR, Pavel. Kvalita života: teoretická a metodologická východiska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 143 s. ISBN 80-210-3754-7.
VÁGNER, Ivan. Svět postmoderních her. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1995. 146 s. ISBN 80-85787-75-X.
VÁGNER, Ivan. Televizní zprávy - psychický nátlak? 1. vyd. Praha: Argo, 1997. 149 s. ISBN 80-7203-160-0.
VÁGNER, Jiří; FIALOVÁ, Dana aj. Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2004. 286 s. ISBN 80-86561-15-1.
VÁGNEROVÁ, Marie; STRNADOVÁ Iva; KREJČOVÁ, Lenka. Náročné mateřství: být matkou postiženého dítěte. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 333 s. ISBN 978-80-246-1616-2.
VAISHAR, Antonín aj. Orlicko - region v pohraničí :výstup projektu Národního programu výzkumu II číslo 2D06001 Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka). 1. vyd. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2009. 116 s. ISBN 978-80-86407-87-6.
VAJDOVÁ, Tereza. An assessment of Czech civil society in 2004: after fifteen years of development. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 119 s. ISBN 80-7204-379-3.
VAJDOVÁ, Tereza. Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 119 s. ISBN 80-7204-379-X.
VAJDOVÁ, Zdenka. Politická kultura lokálních politických elit: srovnání českého a východoněmeckého města. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 40 s. ISBN 80-85950-28-6.
VAJDOVÁ, Zdenka; ČERMÁK, Daniel; ILLNER, Michal. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 108 s. ISBN 80-7330-086-9.
Rec.: STRUSSOVÁ, Mária. Sociológia. 2009, roč. 41, č. 4, s. 397-401.
VAJDOVÁ, Zdenka (ed.). Aktéři rozvoje regionu - Orlicko. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 123 s. ISBN 80-7330-012-5.
VAJDOVÁ, Zdenka (ed.). Místní společenství Orlicka. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2009. 139 s. ISBN 978-80-7330-170-5.
VALDROVÁ, Jana Decarli. Abc feminismu. Brno: Nesehnutí, 2004. 232 s. ISBN 80-903228-3-2.
VALDROVÁ, Jana. Gender a společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2006. 236 s. ISBN 80-7044-808-3.
VALENTOVÁ, Božena; KOHOUT, Jaroslav; KLÍMA, Jiří. Bydlení a bytová politika v Evropské unii = Housing and housing policy in the European Union. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 1997. 76 s.
VALENTOVÁ, Marie. Evropský sociální monitoring: jak uchopit sociální kvalitu: (přehledová studie a konceptualizace problému). Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 107 s.
VALENTOVÁ, Marie. Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti: mezinárodní srovnávací studie. Praha: VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004. 63 s. ISBN 80-239-4198-4.
VALEŠ, Lukáš. Zrod demokratických politických systémů okresů Klatovy, Domažlice a Tachov a jejich vývoj v 90. letech 20. století. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 287 s. ISBN 978-80-7380-082-6.
VALEŠ, Lukáš (ed.). Česko-rakouské souvislosti Pražského jara. Zavlekov: AgAkcent; Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. 107, 133 s. ISBN 978-80-87018-04-0.
VÁLKOVÁ, Jana; NEUMANN, Jan. Systémy prevence kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1992. 159 s.
VANĚK, Jiří. Způsoby estetického prožívání. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2009. 277 s. ISBN 978-80-904315-1-5.
Rec.: PAULÍČEK, Miroslav. SČ. 2010, roč. 46, č. 1, s. 153-156.
VANĚK, Miroslav. Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989: analýza výsledků výzkumů veřejného mínění prováděných ÚVVM od roku 1972 do roku 1989. Praha: Maxdorf, 1994. 59 s. ISBN 80-85800-10-1.
VANĚK, Miroslav (ed.). Mocní? a Bezmocní?: politické elity a disent v období tzv. normalizace; interpretační studie životopisných interview. 1. vyd. Praha: Prostor: Ústav pro soudobé dějiny, 2006. 411 s. ISBN 80-7260-161-X.
VANĚK, Miroslav (ed.). Obyčejní lidé...?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. 3 sv. 531 s. ISBN 978-80-200-1791-8.
Varia sociologica et andragogica. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. 79 s. ISBN 80-7067-073-8.
VÁVRA, Martin. Hodnotový portrét evropských zemí: srovnávací analýza s použitím přístupu Shaloma Schwartze. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2007. 69 s. ISBN 978-80-254-5036-9.
VAVREČKOVÁ, Jana; FISCHLOVÁ, Drahomíra; JANATA, Zdeněk. Migrační potenciál příhraničí České republiky s Německem: analýza terénního šetření. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 79 s.
VAVREČKOVÁ, Jana. Migrační potenciál českého obyvatelstva v procesu evropské integrace. Praha: VÚPSV, 2003. 17 s.
VAVREČKOVÁ, Jana aj. Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008. 114 s. ISBN 978-80-87008-88-4.
VAVŘÍKOVÁ, Jindra. Sociologický a prostorový výzkum vybraných regionů na česko-polské hranici. Bruntálsko - prostorová část. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1997. 41 s. ISBN 80-7042-135-5.
VEČERKA, Kazimír; ŠTĚCHOVÁ, Markéta. Faktory ovlivňující kriminalitu mladistvých Romů: stručný souhrn závěrečné zprávy ze stejnojmenného výzkumu. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1990. 27 s.
VEČERKA, Kazimír; ŠTĚCHOVÁ, Markéta; NEUMANN, Jan. Vztah mladých lidí k některým mravním a právním normám. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1992. 64 s.
VEČERKA, Kazimír. Prevence kriminality v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996. 202 s. ISBN 80-86008-24-X.
VEČERKA, Kazimír (ed.). Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie: Kašperské Hory 13.-15. dubna 1998, Zátoň u Č. Krumlova 22.-24. dubna 1999. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 1999. 199 s.
VEČERKA, Kazimír (ed.). Seminář sekce sociální patologie MČSS ve Velkých Karlovicích 2003: (sborník příspěvků): 14.-16. května 2003. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2003. 212 s.
VEČERKA, Kazimír (ed.). Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS: Velké Karlovice 15.-17. května 2002. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2003. 146 s.
VEČERKA, Kazimír (ed.). Mládež a sociální patologie: sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS: Bystřice pod Hostýnem 5.-7. dubna 2006. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2006. 243. ISBN 80-903541-3-0.
VEČERKA, Kazimír aj. Občané o kriminalitě a prevenci: závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2007. 112 s. ISBN 978-80-7338-057-1.
VEČERNÍK, Jiří. Economic inequalities old and new: the Czech case. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 27 s. ISBN 80-901674-5-4.
VEČERNÍK, Jiří. Household incomes and social policies: the Czech Republic in the period 1989-1995. Praha: Foundation START, 1995. 52 s.
VEČERNÍK, Jiří. Markets and people: the Czech reform experience in a comparative perspective. Aldershot: Avebury, 1996. 294 s. ISBN 1-85972-406-X.
Rec.: MACHONIN, Pavel. SČ. 1997, roč. 33, č. 3, s. 345-347.
VEČERNÍK, Jiří. Změny na trhu práce a v materiálních podmínkách života v České republice v období 1989-1995. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1996. 82 s.
VEČERNÍK, Jiří. Privatizace, formování středních tříd a postoje populace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 50 s. ISBN 80-85950-22-7.
VEČERNÍK, Jiří. Občan a tržní ekonomika: příjmy, nerovnosti a politické postoje v české společnosti. Praha: Lidové noviny, 1998. 327 s. ISBN 80-7106-235-9.
Rec.: ŠRUBAŘ, Ilja. SČ. 1999, roč. 35, č. 2, s. 233-235.
VEČERNÍK, Jiří (ed.); MATĚJŮ, Petr (ved. týmu). Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. 364 s. ISBN 80-200-0703-2.
Rec.: ŠRUBAŘ, Ilja. SČ. 2001, roč. 37, s. 371-374.
VEČERNÍK, Jiří. Distribution of income in the Czech Republic in 1988-1996: readjustment to the market. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 30 s. ISBN 80-85950-61-8.
VEČERNÍK, Jiří; MATĚJŮ, Petr (eds.). Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. 1st ed. Praha: Academia, 1999. 367 s. ISBN 80-200-0774-1.
VEČERNÍK, Jiří. Earnings disparities in the Czech republic: evidence of the post decade and cross-national comparison. Ann Arbor: Davidson Institute, 2001. 29 s.
VEČERNÍK, Jiří. From needs to the market: changing inequality of household income in the Czech transition. Ann Arbor: The Davidson Institute, 2001. 26 s.
VEČERNÍK, Jiří. Labour market flexibility and employment security: Czech Republic. 1st pub. Geneva: International Labour Office, 2001. 95 s. ISBN 92-2-112750-8.
VEČERNÍK, Jiří. Mzdová a příjmová diferenciace v České republice v transformačním období. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 66 s. ISBN 80-85950-55-3.
VEČERNÍK, Jiří. Work and job values in CEE and EU countries. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 50 s. ISBN 80-7330-036-2.
VEČERNÍK, Jiří. Structural tensions in the interface between the labour market and social policy in the Czech Republic. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 87 s. ISBN 80-7330-058-3.
VEČERNÍK, Jiří (ed.). The Czech labour market: changing stuctures and work orientations. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 164 s. ISBN 978-80-7330-132-3.
VEČERNÍK, Jiří. Czech society in the 2000s: a report on socio-economic policies and structures. 1st ed. Prague: Academia, 2009. 286 s. ISBN 978-80-200-1750-5.
VEČEŘA, Miloš; GREGOR, Miroslav. Sociologie práce. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1991. 70 s.
VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a přístupy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 103 s. ISBN 80-901424-6-X.
Rec.: VEČERNÍK, Jiří. SČ. 1994, roč. 30, č. 3, s. 384-385.
VEČEŘA, Miloš; URBANOVÁ, Martina. Texty ke studiu sociologie práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 105 s. ISBN 80-210-0745-1.
VEČEŘA, Miloš; URBANOVÁ, Martina. Základy sociologie práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 210 s. ISBN 80-210-1048-7.
VEČEŘA, Miloš; URBANOVÁ, Martina. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. ISBN 80-86898-72-5.
VELÍŠKOVÁ, Hana. Rovné šance jako konkurenční výhoda. Praha: Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2007. 54 s. ISBN 978-80-86520-19-3.
Velký sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 1627 s. 2 sv. ISBN 80-7184-311-3.
VESELÁ, Jana. Základy sociologie volného času. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta, 1999. 80 s. ISBN 80-7194-187-5.
VESELÁ, Jana. Obecná sociologie. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta, 2000. 93 s. ISBN 80-7194-312-6.
VESELÁ, Renata aj. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 262 s. ISBN 80-86432-48-3.
VESELÁ-PRUDKOVÁ, Lenka. Feministické reflexe vědy. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006. 32 s.
VESELÝ, Arnošt; NEKOLA, Martin (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: Slon, 2007. 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5.
Rec.: BEBLAVÝ, Miroslav. Sociológia. 2009, roč. 41, č. 1, s. 90-92.
VIDLÁK, Miloš. Sociologie náboženství. I. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. 164 s. ISBN 80-7066-463-0.
VIDLÁK, Miloš. Sociologie náboženství. II. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 164 s. ISBN 80-7066-575-0.
VIDOVIČOVÁ, Lucie; RABUŠIC, Ladislav. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti: zpráva z empirického výzkumu. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67 s.
VIDOVIČOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 232 s. ISBN 978-80-210-4627-6.
Rec.: BENEŠOVÁ, Romana. SČ. 2010, roč. 46, č. 1, s. 156-159.
VINOPAL, Jiří. Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: metoda okamžité validizace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 112 s. ISBN 978-80-7330-153-8.
VÍŠEK, Petr (ed.). Romové: bydlení, soužití. 1. vyd. Praha: SOCIOKLUB, 2000. 126 s. ISBN 80-902260-8-6b.
VÍTEČKOVÁ, Jana. Názory na rozvoj soukromého podnikání: (výsledky expertní ankety). Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1990. 35 s.
VÍTEČKOVÁ, Jana. Nultá podnikatelská generace: výsledky pilotážní sondy „Soukromí podnikatelé 1990“. Praha: Sociologický ústav Československé akademie věd, 1991. 99 s.
VÍTEK, Petr (ed.). Občanská společnost deset let poté: reflexe a výhledy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 176 s. ISBN 80-7041-663-7.
Vize rozvoje České republiky do r. 2015. 1. vyd. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 2001. 245 s. ISBN 80-86349-02-0.
VLÁČIL, Jan; HRADECKÁ, Irena. Sociální a mzdové problémy zaměstnanců malých a středních soukromých podniků: výzkumná zpráva. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1993. 81 s.
VLÁČIL, Jan; HRADECKÁ, Irena; MAZÁLKOVÁ, Ivana. Large-scale privatization: social conflict and consensus. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 74 s. ISBN 80-901674-6-2.
VLÁČIL, Jan. Industriální vztahy a sociálně politické orientace českých dělníků a manažerů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 48 s. ISBN 80-85950-04-9.
VLÁČIL, Jan. Politics, skills and industrial restructuring: introductory findings on local institutions of human resources development in Czech machinery industry. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 105 s. ISBN 80-85950-13-8.
VLÁČIL, Jan. Organizační kultura v českém průmyslu. 1. vyd. Praha: Codex, 1997. 208 s. ISBN 80-85963-42-6.
Rec.: HAVLOVÁ, Jitka. SČ. 1998, roč. 34, č. 4, s. 497-499.
VLACHOVÁ, Klára; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Česká národní identita po zániku Československa a před vstupem do Evropské unie. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 39 s. ISBN 80-7330-066-4.
VOBECKÁ, Jana; KOSTELECKÝ, Tomáš (eds.). Politické důsledky suburbanizace: analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 61 s. ISBN 978-80-7330-129-3.
VOBECKÁ, Jana. Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století: společenské a hospodářské souvislosti. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007. 149 s. ISBN 978-80-86729-34-3.
Rec.: WOITSCH, Jiří. SČ. 2008, roč. 44, č. 4, s. 809-812.
VODÁKOVÁ, Alena; MAŘÍKOVÁ, Hana. Problém normativity a policejní represe v předlistopadovém Československu. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 85 s. ISBN 80-85950-05-7.
VODÁKOVÁ, Alena. Viníci a soudci. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 109 s. ISBN 80-85850-52-4.
VODÁKOVÁ, Alena; VODÁKOVÁ, Olga (eds.). Rod ženský: kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme? 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 356 s. ISBN 80-86429-18-0.
Rec.: ŠMÍDOVÁ, Iva. SČ. 2005, roč. 41, č. 1, s. 171-174.
VODOCHODSKÝ, Ivan. Superženy a velké děti: konceptualizace postavení mužů v rámci genderového řádu státního socialismu. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 32 s.
VODRÁŽKA, Mirek. Feministické rozhovory o „tajných službách“. 1. vyd. Praha: Nadace Gender Studies, 1996. 94 s. ISBN 80-238-7169-2.
VODRÁŽKA, Mirek. Politika s ženami či bez žen? Praha: Nadace Gender Studies, 1996. 32 s.
VODRÁŽKA, Mirek. Chaokracie z nového světa - A-vropy: postfeministická, chaosofická reflexe zániku místa, ekonomie, politiky, demokracie a Evropy a zrodu toku, chrematistiky, planetiky, chaokracie a A-vropy. 1. vyd. Praha: Votobia, 1997. 540 s. ISBN 80-7220-001-1.
VODRÁŽKA, Mirek. Esej o politickém harémismu. Brno: „Zvláštní vydání ...“, 1999. 70 s. ISBN 80-85436-62-0.
VODRÁŽKA, Mirek. DeCivilizace: výbor esejů z let 1990-2007 na téma undergroundu, chaosu, feminismu a transgenderu. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007. 236 s. ISBN 978-80-86818-46-7.
VOJÁČEK, Milan (ed.). Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století: sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 23. - 24. listopadu 2006 Národním archivem ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy. 1. vyd. Praha: Scriptorium, 2007. 366 s. ISBN 978-80-86712-45-1.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2005. 233 s. ISBN 80-86263-69-X.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. 1. vyd. Praha: Beta Books, 2007. 210 s. ISBN 978-80-86851-64-8.
VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina aj. Kdo je dole a kdo nahoře podle pražských učitelů ZŠ: sociální nerovnosti v symbolické rovině. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 28 s.
VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina. Výběr středního vzdělání v rodinách podle skupinových diskuzí. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2009. 40 s.
VOLEK, Jaromír; ŠTĚTKA, Václav (eds.). Média a realita 2002: sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU Brno. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 270 s. ISBN 80-210-3083-6.
VOLEK, Jaromír; BINKOVÁ, Pavlína (eds.). Média a realita: sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU Brno: 04. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2003. 291 s. ISBN 80-210-3308-8.
VOLNÁ, Katka aj. Prověřená fakulta: KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009. 308 s. ISBN 978-80-7285-110-2.
VOŇKOVÁ, Jiřina; HUŇKOVÁ, Markéta. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. Praha: ProFem, 2004. 194 s. ISBN 80-239-2106-1.
VYBÍRAL, Zbyněk. Vymoderovaný svět: úvahy nad vytvářením nové reality, aneb, Co chce říci Tózan?: kratší eseje a glosy z let 1993-1997. 1. vyd. Hradec Králové: Konfrontace, 1997. 150 s. ISBN 80-86088-01-4.
VYBÍRAL, Zbyněk. Vyšokovaný svět: eseje a glosy z let 1997-2002. 1. vyd. Hradec Králové: Konfrontace, 2003. 296 s. ISBN 80-86088-08-1.
VYMAZAL, Jiří. Koncepce masové komunikace v sociologii. 1. vyd. Praha: Academia, 1991. 120 s.
VÝROST, Jozef; SLAMĚNÍK, Ivan. Aplikovaná sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 383 s. ISBN 80-7178-269-6.
WAISOVÁ, Šárka aj. Ve stínu modernity: perspektivy a problémy rozvoje. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 375 s. ISBN 978-80-86898-54-7.
WAISOVÁ, Šárka (ed.). Chudoba a bohatství v současném světě: sborník z konference. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 159 s. ISBN 80-86898-86-5.
WAISOVÁ, Šárka aj. Slabé státy: selhání, rozpad a obnova státnosti. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 295 s. ISBN 978-80-7380-069-7.
ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Variace na gender: poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. 197 s. ISBN 978-80-200-1752-9.
ZAHRÁDKA, Pavel. Vysoké versus populární umění. Olomouc: Periplum, 2009. 123 s. ISBN 978-80-86624-48-8.
Rec.: PAULÍČEK, Miroslav. SČ. 2010, roč. 46, č. 1, s. 153-156.
ZAPLETALOVÁ, Jana et al. Vranov nad Dyjí/Jemnice: region v transformaci. Brno: Ústav geoniky Akademie věd ČR, 2000. 144 s. ISBN 80-86377-00-8.
ZAPLETALOVÁ, Veronika; CÍLEK, Václav aj. Chatařství: architektura lidských snů a možností. 1. vyd. Brno: ERA, 2007. 414 s. ISBN 978-80-7366-086-4.
ZICH, František. Češi a Slováci ve vzájemných vztazích. 1. vyd. Praha: Sones - Sociologická nezávislá skupina, 1990. 33 s.
ZICH, František; HOUŽVIČKA, Václav. Přeshraniční souvislosti sociálních změn v oblasti české části euroregionu Chebsko. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1993. 37 s. ISBN 80-901674-1-1.
ZICH, František; HOUŽVIČKA, Václav; KASTNER, Q. Etnické a národnostní vztahy v pánevní oblasti severních Čech. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995. 42 s. ISBN 80-85950-00-6.
ZICH, František. Kdo žije v pohraničí: česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace. Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1996. 129 s. ISBN 80-85950-18-9.
Rec.: ANDRLE, Alois. SČ. 1998, roč. 34, č. 2, s. 242-244.
ZICH, František. Národnostní a etnické vztahy v českém pohraničí - obraz Čecha, Němce, Rakušana a Róma ve vědomí obyvatel. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 39 s. ISBN 80-85950-10-3.
ZICH, František. Nositelé přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 105 s. ISBN 80-85950-67-7.
ZICH, František (ed.). Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici. Ústí nad Labem: AV ČR. Sociologický ústav, 2000. 271 s. ISBN 80-85950-88-X.
ZICH, František. The bearers of development of the cross-border community on Czech-German border. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 53 s. ISBN 80-85950-95-2.
ZICH, František. Biographies in the borderland: preliminary results of the research on the biographical identity of the borderland population. Prague: Institute of Sociology of Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. 170 s. ISBN 80-7330-010-9.
ZICH, František; ROUBAL, Ondřej; SPALOVÁ Barbora. Mezigenerační biografická konfigurace obyvatel české části euroregionu Nisa. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 119 s. ISBN 80-7330-024-9.
ZICH, František (ed.). Regionální identita obyvatel v pohraničí: sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 262 s. ISBN 80-7330-039-7.
Rec.: PISCOVÁ, Magdaléna. Sociológia. 2004, roč. 36, č. 2, s. 177-179.
ZICH, František. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2003. 105 s. ISBN 80-86754-06-5.
ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Eupress, 2004. 115 s. ISBN 80-86754-19-7.
ZICH, František (ed.). Člověk v pohraničí: výzkum přeshraničních vlivů působících na obyvatele pohraničí ČR. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006. 262 s. ISBN 80-7044-836-9.
ZICH, František aj. Sociální potenciál regionu: (soubor studií). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006. 103 s. ISBN 80-86754-69-3.
ZICH, František (ed.). Přeshraniční vlivy v českém pohraničí: (přeshraniční spolupráce v pohraničí jako evropeizace zdola?). Ústí nad Labem: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. 282 s. ISBN 978-80-7044-931-8.
ZICH, František (ed.). Sociální potenciál průmyslových regionů a možnosti jeho zjišťování. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická, 2008. 200 s. ISBN 978-80-7414-098-3.
ZNEBEJÁNEK, František. Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 175 s. ISBN 80-85850-31-1.
ZNOJ, Milan; LEWANDOWSKI, Joseph D. (eds.). Trust and transitions: social capital in a changing world. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008. 324 s. ISBN 1-84718-905-9.
Rec.: FIDRMUC, Jan. SČ. 2009, roč. 45, č. 6, s. 1331-1334.
ZUMR, Josef (ed.). Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor: sborník příspěvků ze stejnojmenného symposia, konaného ve dnech 2.-3. října 1998 v Táboře. 1. vyd. Praha: Filosofia, 1999. 391 s. ISBN 80-7007-129-X.
ŽENÍŠEK, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 222 s. ISBN 80-7380-008-X.
Ženy na trhu práce: realita a perspektivy: sborník textů mezinárodního kolektivu autorek k problematice rovného zacházení na trhu práce. Praha: Gender Studies o.p.s., 2007. 60 s. ISBN 978-80-86520-23-0.
Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin = Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen: sborník ze stejnojmenné konference k nedožitým 70. narozeninám prof. Oldřicha Sirovátky konané 27.-28.9.1995. Brno: Společnost odborníků a přátel Muzea romské kultury v Brně, Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky, 1996. 149, 166 s. ISBN 80-85010-86-0.