Čárkování

čárkování – postup ručního kvant. vyhodnocení empir. materiálu, s jehož pomocí se zjišťují frekvence četností pozorování příslušejících jednotlivým bodům (intervalům) škály měření. Při č. se využívají 2 zákl. postupy: 1. každý výskyt příslušné hodnoty (nebo kombinace hodnot) se vyznačí čárkou do příslušného políčka připravené tabulky, která odpovídá jedno-, dvou- či vícerozměrnému rozdělení četností sledovaných znaků. Každou pátou čárkou se vodorovně škrtají předchozí čtyři (|, ||, |||, ||||); 2. postup doplňování čtverce, který je v literatuře uváděn jako méně chybový (. , .., .:, ⸬). Č. je postup vhodný pro operativní vyhodnocení menších šetření (řádově desítky pozorování a desítky proměnných). Větší rozsahy je vhodnější zpracovávat pomocí výpočetní techniky, která výrazně snižuje namáhavost zpracování dat, ale také je od určité velikosti datového souboru výhodnější z hlediska časové náročnosti, chybovosti, ale zejm. z důvodu možnosti realizovat na zaznamenaných datech složité statist. postupy. Se vzrůstajícím rozšířením osobních počítačů klesá i využívání čárkovacího postupu při analýze s-gických dat. I pro malé soubory je výhodnější využívat dostupné počítačové zpracování.

hatching hachures Streichliste-Führung, Schraffierung

Václav Forst