Škola Annales

škola Annales – název pro vlivnou školu fr. historiografie, která vznikla počátkem 30. l. 20. st. kolem časopisu Annales d'histoire économique et sociale (Anály pro ekonomickou a sociální historii), od r. 1946 přejmenovaného na Annales. Économies. Sociétés. Civilisations (Anály. Ekonomie. Společnosti. Civilizace). Mezi zakladatele š.A. patřili význ. fr. historikové L. Fèbvre a M. Bloch. V poválečné době se mezi nejvýzn. historiky náležející k časopisu i š.A. řadili F. Braudel, Ch. Morazé, M. Ferro, J. Le Goff, E. Le Roy Ladurie. Časopis a š.A. přispěly velice výrazně k tomu, že dnes historiografie zaujímá mezi fr. spol. vědami zcela dominantní místo, jak dokládá mj. svět. ohlas prací autorů uvedených výše nebo autorů jako P. Chaunu, G. M. C. Duby či F. Furet. Přispěly k výraznému zvědečtění fr. historiografie, k posunu ohniska jejího zájmu z polit. dějin na pole soc. a ekon. dějin, v posledních desítiletích pak na pole dějin mentalit. Přispěly také k tomu, že ve fr. historiografii zdomácněly metody hist. statistiky, historické demografie a dlouhodobě pojaté a založené strukturální analýzy (viz strukturalismus). Časopis a š.A. ale nikdy neprosazovaly jednotné pojetí metody a chápání hist. práce, ani jednotné pojetí hist. zákonitostí, spol. tříd apod. V současnosti vykazují stále větší sklon k pluralismu až heterogennosti směrů. Zůstávají však pojmem pro věd. poznávání minulosti v globálních celcích. Dokazuje to např. svět. ohlas medievistických prací Le Goffa, Dubyho výzkumu mentalit, Braudelova výzkumu civilizací.

Annales school école des Annales Annales-Schule scuola degli Annales

Literatura: Burguiere, A.: Histoire d'une histoire. Naissance des Annales. In: Annales ESC, 1979; Holzbachová, I.: Společnost-dějiny-struktura. Historický materialismus a škola Annales. In: Studie ČSAV, 5. Praha 1988; Stoianovitch, T.: French Historical Method. The Annales Paradigm. Ithaca, London 1976.

Petr Horák