Škola rasově antropologická

škola rasově antropologická – společné označení těch autorů z přelomu 19. a 20. st., kteří vycházeli z předpokladu, že život společnosti je determinován působením rasy, dědičnosti a přirozeného výběru a o vítězství v boji o život rozhodují rasové znaky, pročež jsou ze všech uvedených faktorů nejdůležitější. Za základ rozlišování ras byly nejčastěji uváděny takové fyzické vlastnosti, jako je barva pleti, vlasů, očí a rozměry i tvar lebky. Výchozí teze š.r.a. formuloval J. A. de Gobineau, podle něhož se celé lidstvo dělí na antropol. rasy, tj. skupiny lidí, které mají jisté společné vrozené, dědičné a kvalitativně neměnné tělesné a psych. znaky. Mezi tělesnými a psych. znaky existuje přesná a stálá korelace. Určitým tělesným znakům odpovídají znaky psych. a naopak. Tak např. tzv. bílé rase (árijské) jsou připisovány takové psych. znaky, jako je malá smyslnost, vysoká inteligence, nezištnost, bojovnost, smysl pro pořádek a harmonii. Tzv. žluté a černé rase jsou připisovány jiné vlastnosti, z hlediska evrop. civilizace převážně negativně hodnocené. Rasy se od sebe nejen liší, ale nejsou stejně hodnotné. Vyšší kulturu a dokonalejší spol. organizaci mohou vytvořit pouze rasy hodnotnější, psych. i tělesně způsobilejší. Na základě těchto tezí byla zkonstruována teorie o dějinném poslání ras, jejímž hlavním představitelem byl H. S. Chamberlain. Ten se domníval, že nejvýzn. dějinné poslání plní árijská rasa reprezentovaná něm. národem. Další představitel š.r.a. G. Vacher de Lapouge rozdělil veškeré evrop. obyv. na 3 rasy, árijskou, alpskou a středomořskou, přičemž dokazoval, že všechny výdobytky spjaté s kulturou a spol. i polit. organizací jsou dílem rasy árijské čili nordické. Vyslovil rovněž tezi, že v důsledku 6 druhů selekce (vojenské, polit., náb., morální, právní a ekon.) dochází k trvalému úbytku árijské rasy, což vede k úpadku civilizace a k celkové degeneraci obyv. Š.r.a. byla jedním z význ. zdrojů a teor. nástrojů nacismu. (Viz též rasismus).

racial anthropological school école anthropologique raciale rassenanthropologische Schule scuola antropologica razziale

Jan Sedláček